جدول یاب | راهنمای حل جدولرتبه نام و نام خانوادگی تعداد جدول امتیاز زمان ذخیره شده به ثانیه
1 anahitahajiaboutorab 24 189 0
2 وحید اسمعیلی 17 170 2896
3 علی اسماعیلی 17 170 2816
4 خدیجه عباسی تیمور 17 170 2777
5 محمد اسمعلی 17 170 2771
6 مریم اسماعیلی 17 170 2776
7 الهام عباسی 17 170 2792
8 لیلا اسماعیلی 17 170 2694
9 رمضانعلی محمدی 17 170 2738
10 صفیه عباسی 17 170 2727
11 علی عباسی 17 170 2734
12 نورعلی اسمعلی 17 170 2708
13 مجتبی اسماعیلی 17 170 2722
14 وحید اسمعیلی 17 170 2603
15 بهاره ذوالفقاری 17 170 2617
16 لیلا رشیدی 17 170 2430
17 الهه عباسی 17 168 2401
18 عباس قاسمی 21 152 14
19 سعید مجتهدرضائی 21 147 0
20 حمید مجتهدرضائی 18 136 108