جدول یاب | راهنمای حل جدولرتبه نام و نام خانوادگی تعداد جدول امتیاز زمان ذخیره شده به ثانیه
1 زهرا محمدی 15 149 2230
2 مرضیه منوچهری 12 120 3996
3 علیرضا صبحانی نسب 12 119 4917
4 مبینا صبحانی نسب 12 119 5004
5 حشمت وزوایی 12 118 3090
6 وحید اس 12 115 2405
7 anahitahajiaboutorab 11 110 1461
8 عباس قاسمی 11 106 1691
9 meysam abdollahi 12 94 434
10 محمدهادی عبداللهی 10 93 2955
11 علی بور 12 71 160
12 عبادالله کرمی درویتی 12 53 85
13 سعید مجتهدرضائی 12 48 2
14 Mina Faraji 8 32 17
15 bahar 3 30 1535
16 یاسین سعیدی 3 30 1537
17 لیلا رشیدی 3 30 1531
18 لیلا اسماعیلی 3 30 1531
19 وحید اسمعیلی 3 30 1526
20 نورعلی اسمعلی 3 30 1515