جدول یاب | راهنمای حل جدول قانون حل سودوکوی چهارقلو + راهنمای حل

سودوکوی چهارقلو یکی دیگر از انواع جالب سودوکو است و می توان آن را طوری طراحی نمود که هیچ عددی در آن وجود نداشته باشد. در این نوع سودوکو بین برخی از تقاطع خانه های جدول، اعدادی به صورت راهنما درج شده است. دقت و توجه به موقعیت اعداد درج شده و نحوه تعامل آنها تنها راه رسیدن به حل این سودوکو است. بد نیست ابتدا قانون حل سودوکوی چهارقلو و یک نمونه از حل آن را بررسی نماییم.

 قانون حل سودوکوی چهارقلو


اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه های جدول قرار دهید که هر عدد تنها یکبار در سطرها، ستون ها و مربع های کوچک 3 در 3 تکرار شود. علاوه بر آن، چهار عدد در محل تقاطع دو خط نوشته شده است، این اعداد باید در 4 خانه مجاور این خطوط قرار داده شوند.
01

ویژگی های سودوکوی چهارقلو


همانطور که در نمونه حل شده مشاهده نمودید، تنها راه حل سودوکوی چهارقلو توجه به نحوه قرارگیری خانه های چهارتایی در جدول است.

برخی از خانه های چهارتایی دارای دو عدد یکسان در ترکیباتشان هستند. مثلا در نمونه حل شده ترکیب 1179 از دو عدد 1 تشکیل شده است. دراینصورت قطعا دو خانه از این ترکیب عدد 1 هستند و چون هر سطر و ستون تنها می توانند هر عدد را یکبار داشته باشند، بنابراین اگر بتوانید یکی از اعداد 7 یا 9 را در جدول بدست آورید، موقعیت هر دو عدد 1 مشخص خواهد شد.

یکی دیگر از روش ها در حل سودوکوی چهارقلو، بررسی تقابل دو مجموعه چهارتایی است. برخی اوقات دو مجموعه چهارتایی در یک یا دو خانه با یکدیگر مشترک هستند و همین اشتراک سبب می شود اعدادی از هر دو مجموعه بدست آیند.

برای مثال در مجموعه های مربع 9 جدول، دو مجموعه 1359 و 2457 در عدد 5 مشترک هستند. بنابراین قطعا خانه مشترک این دو مجموعه باید عدد 5 باشد.

 

نکات نهایی  • همانطور که در نمونه حل شده مشاهده نمودید، مهمترین راه حل برای حل سودوکوی چهارقلو یافتن مجموعه های چهارتایی است که دارای ارتباط با سایر مجموعه ها بوده و یا اینکه دارای دو عدد یکسان در مجموعه هستند.

  • نشانه گذاری از جمله کلیدی ترین راه برای حل سودوکوی چهارقلو است. ازآنجاییکه در سودوکوی چهارقلو معمولا عددی وجود ندارد، نشانه گذاری در جدول می تواند راه حلی مفید برای یافتن موقعیت کاندیدها در جدول باشد.

  • معمولا سودوکوهای چهارقلو یک یا چند کلید در جدول دارند که سبب می شود جدول باز شده و حل آن ساده تر شود. برای مثال عدد 5 بدست آمده در نمونه حل شده موجب می شود اعداد 5 و 7 که در مجموعه های چهارتایی 2457 و 3567 مربع های 7 و 8 قرار دارند بدست آیند.

  • بعد از یافتن چند عدد در جدول، می توانید از قانون سودوکوی معمولی نیز استفاده کنید.

  • سودوکوی چهارقلو همانند سودوکوهای معمولی دارای یک جواب منحصر به فرد است.

...