جدول یاب | راهنمای حل جدولرتبه کاربر تعداد جدول تعداد شرح در متن تعداد واژه یابی تعداد کلاسیک امتیاز
1 حسن رئیسی 464 192 137 135 22629
2 مه مه ر 497 212 144 141 20624
3 خدیجه عباسی تیمور 442 177 133 132 20600
4 وحید اس 442 177 133 132 20569
5 ابراهیم اسماعیلی 442 177 133 132 20567
6 علی عباسی 442 177 133 132 20552
7 یاسین سعیدی 442 177 133 132 20500
8 بهاره ذوالفقاری 442 177 133 132 20496
9 لیلا اسماعیلی 442 177 133 132 20474
10 الهام عباسی 442 177 133 132 20259
11 الهه عباسی 443 177 134 132 20205
12 vahid.e 443 177 134 132 19740
13 brs.mamali 484 205 142 137 19409
14 anahitaaboutorab 496 212 143 141 18860
15 kolbeh 454 198 130 126 17253
16 محمد اسمعلی 443 177 134 132 17033
17 shivangchal 492 208 143 141 16771
18 masoumeh1349 496 212 143 141 16378
19 karami55 497 212 144 141 16109
20 mina.faraji1985 494 210 143 141 16030