جدول یاب | راهنمای حل جدولرتبه کاربر تعداد جدول تعداد شرح در متن تعداد واژه یابی تعداد کلاسیک امتیاز
1 حسن رئیسی 448 182 134 132 22102
2 خدیجه عباسی تیمور 439 177 132 130 20445
3 وحید اسمعیلی 439 177 132 130 20414
4 ابراهیم اسماعیلی 439 177 132 130 20412
5 علی عباسی 439 177 132 130 20397
6 یاسین سعیدی 439 177 132 130 20346
7 بهاره ذوالفقاری 439 177 132 130 20341
8 لیلا اسماعیلی 439 177 132 130 20319
9 الهام عباسی 439 177 132 130 20106
10 الهه عباسی 439 177 132 130 20021
11 v.e 439 177 132 130 19553
12 مه مه ر 449 183 134 132 19125
13 brs.mamali 439 177 132 130 18107
14 anahitaaboutorab 447 182 133 132 17505
15 محمد اسمعلی 439 177 132 130 16848
16 kolbeh 407 165 122 120 16054
17 masoumeh1349 447 182 133 132 15075
18 سعید مجتهدرضائی 354 131 107 116 15069
19 karami55 446 180 134 132 14799
20 abbasghasemi 444 180 132 132 14465