جدول یاب | راهنمای حل جدولرتبه کاربر تعداد جدول تعداد شرح در متن تعداد واژه یابی تعداد کلاسیک امتیاز
1861 elix123 3 3 0 0 -1
1862 jafarnowroze 1 1 0 0 -1
1863 azin.z256 1 1 0 0 -1
1864 nassim ghazi 9 0 4 5 -1
1865 sobhansadeghian69 1 1 0 0 -1
1866 sabzaliyan 3 1 1 1 -1
1867 hedye6000 1 1 0 0 -1
1868 poladvand.a 1 1 0 0 -1
1869 amirouraji 1 1 0 0 -1
1870 minoo.mzh 2 0 0 2 -2
1871 alizare370 1 1 0 0 -2
1872 ساری 2 1 1 0 -2
1873 Mahshid_hght 17 17 0 0 -2
1874 vahid.aau 1 1 0 0 -2
1875 aminjadvali2 1 1 0 0 -2
1876 MMAASSOOUUDD64 1 1 0 0 -2
1877 amirah29 1 1 0 0 -2
1878 shahram.sh73 1 1 0 0 -2
1879 sadeghamini928 1 0 1 0 -2
1880 sasa11121378 1 0 1 0 -2