جدول یاب | راهنمای حل جدولرتبه کاربر تعداد جدول تعداد شرح در متن تعداد واژه یابی تعداد کلاسیک امتیاز
1861 auob2 7 7 0 0 -226
1862 somaye.hajizadeh1@gmail.com 62 48 9 5 -229
1863 1361 4 4 0 0 -238
1864 شاهین دشتی 1 1 0 0 -249
1865 titamoongirl@yahoo.com 1 1 0 0 -268
1866 Ghadiri 120 117 0 3 -276
1867 sayar.f271 27 27 0 0 -281
1868 yadegari.d@jahanpars.com 22 22 0 0 -282
1869 asadollahi40 8 8 0 0 -284
1870 somayeh.balazadeh 3 1 1 1 -285
1871 nafas 28 27 1 0 -289
1872 behzadgh 2 2 0 0 -297
1873 seyedhmahla@gmail.com 12 8 0 4 -300
1874 jafarsadeghi.1372 6 5 0 1 -301
1875 atosi@rihu.ac.ir 8 8 0 0 -308
1876 fmousavi 6 6 0 0 -310
1877 شیرین 79 78 0 1 -312
1878 صدقه عالی 1 1 0 0 -327
1879 peyman.ni 2 2 0 0 -330
1880 Neman 9 9 0 0 -332