نظرسنجی به غیر از جدول یاب به چه رسانه های جدولی علاقه مندید؟

به غیر از جدول یاب به چه رسانه های جدولی علاقه مندید؟

منظور از رسانه نشریات مکتوب، سایت ها و اپلیکیشن های موجود در بازار است.