نظرسنجی به غیر از جدول یاب به چه رسانه های جدولی علاقه مندید؟ | جدول یاب

به غیر از جدول یاب به چه رسانه های جدولی علاقه مندید؟

منظور از رسانه نشریات مکتوب، سایت ها و اپلیکیشن های موجود در بازار است.