اسامی تخلص و مستعار زیبا برای هنرمندان و افراد خاص با معنی آنها

اگر به دنبال اسامی تخلص و مستعار هستید و یا اسمی هنری بر روی خود و یا پروفایلتان می خواهید این مجموعه با معنی اسامی بهترین پیشنهادات را برای شما خواهد داشت .

اسامی تخلص و مستعار زیبا برای هنرمندان و افراد خاص

نام‌های کوچک فارسی برای تخلص

 1. آروند = شکوهمند، فر مند
 2. آروند = شکوهمند، فر مند
 3. آرین = آریایی، با مهر
 4. آتردات = آفریده آتش
 5. آزان = بزرگ، با شکوه
 6. آتردین = نیک اندیش، پر فروغ
 7. آذرباد = نگهبان آتش
 8. آژو = کامکار، دلگرمی
 9. ایژا = کامیابی، آبادانی
 10. آرداد = آفریننده آتش اشویی
 11. آرمند = آتشین
 12. آترین = آتشین
 13. آیدا = آفریده ایزد ماه
 14. آرتام = راستگوی نیک اندیش
 15. آریابان = نگهبان ایران زمین
 16. آریامس = آریایی بزرگ و والا
 17. آریامهر = مهر ایران، خورشید آریا
 18. آریو مرد = مرد آریایی
 19. آرته = راستی، درستی
 20. آسفر = سوار کار چالاک
 21. آگاسن = بینا دل، خردمند
 22. ارتور = آتش
 23. آرمان = آرزو، خواسته
 24. آلاد = سرخگونه، گلگونه
 25. آرمَد = خاکستری
 26. اَردا = رستگار
 27. ارجین = گرانمایه، ارجمند
 28. افرید = شکوه و فر
 29. ارتا = راستی، درستی
 30. اشتاد = فرشته راستی
 31. اشوتن = نیک تن
 32. ارداد = فریبنده، زیبا
 33. اهنود = سروده زیبا
 34. اداک = جای سبز، خرم
 35. افرات = آفریده بزرگی
 36. افشید = خورشید و پر فروغ
 37. اوتانا = کشیده، زیبا، اندام بلند
 38. ایکسایات = خداوند توانایی
 39. اشتود = تندرستی
 40. ابارس = خوش پیکر، خوش اندام
 41. ارتاپارت = نگهبان راستی
 42. ارتامن = دارنده اندیشه راست
 43. ارتخشا = دارنده نیروی، زورمند
 44. ارتوخت = راستگو، درست کردار
 45. ارتین = راستی و درستی
 46. ارژنگ = آرایش، گران
 47. ارناک = رزمنده، پیکار جو
 48. ایرتا = راستی و درستی
 49. افرَگ = والا جای، بلند مرتبه
 50. اورامن = دارنده اندیشه اهورایی

 

 

لیست تخلص های جدید

 1. بامس = دانا، خردمند
 2. بخسان = با کرشمه، ملوس
 3. بامیک = درخشان، با شکوه
 4. بامین = پگاه روشن
 5. بهناز = فریبنده، گیرا
 6. بامشاد = درخشنده شاد
 7. به دل = نیک اندیش
 8. بهرو = زیبا، غشنگ
 9. بهکام = کامروا
 10. برانوش = جاودانی والا
 11. بَریم = فرشته و پری
 12. برسام = برتر از شمشیر برنده
 13. بستام = سنگ گرانبها، ارزشمند
 14. بغتوس = سرچشمه خدایی
 15. به افرید = آفریده نیک
 16. به تیس = نیک اندیش
 17. بغدُخت = دختر بزرگ، با فر خدایی
 18. برزو = شکوهمند، با فر
 19. بهاوند = با ارش، گرانبها
 20. برزین = آتش پاک
 21. بهرنگ = رنگ زیبا، خوشرنگ
 22. بهبُد = پاسدار نیکی، نگاهبان خوشی
 23. بهدین = دین دار راست کردار، پاک دین
 24. پاکداد = زاده پاکی
 25. بازند = نیک اندیش
 26. بامین = پر فروغ درخشان
 27. بهتاب = تابنده، فروزان
 28. بهروز = نیک روزگار، شاد
 29. برمَک = سروز و بزرگ
 30. بهرک = سودبخش، نیک
 31. برزیا = خوش پیکر، خوش اندام
 32. بهزاد = زاییده نیک و خوب و والا
 33. پهلبد = نگهبان دلیری
 34. پیشداد = نخستین شاه غانونگذار
 35. پارشات = سرزنده، خرم رو
 36. پیتام = پیام، نوید
 37. پارند = نگهبان گنج و دارایی
 38. پرناک = برنا، جوان
 39. تکاو = زمین آبکنده
 40. تکین = یگانه، بی همتا
 41. تهمان = توانا، نیرومند
 42. تندیس = تن نمایه، نگاره، پیکره
 43. تیاک = درست و استوار
 44. تیماس = جنگل، بیشه
 45. ارغو = ابریشم سرخ رنگ
 46. بَرداد = والاتبار، ارجمند
 47. بَرزاد = بزرگ زاده، گرانمایه
 48. بِه آفرید = بهترین آفریده، برجسته
 49. تاجیک = ایرانی آزاده
 50. داشاد = بخششگر، شادی آفرین

 

 

راهنمای انتخاب تخلص

 1. داتامس = دارنده غانون بزرگ
 2. دیداب = فر و بزرگ
 3. دلبان = نگهبان دل
 4. دلشاد = شادی دل، خرم دل
 5. دالفک = اشیانه شاهین
 6. دارشاد = پر فروغ، درخشان، شادی آفرین
 7. رادبُد = نیک اندیش، والا پندار
 8. رامیار = دوست ایزد، آرام
 9. رانا = فرشته بخشش، نیکوکاری
 10. رستات = درست کرداری، فرشته راستی
 11. روجا = ستاره درخشان
 12. راتین = با داد، دهش
 13. رادمان = رادمنش، بزرگوار
 14. راهزاد = زاده گردونه جنگی
 15. رایکا = دوست داشتنی
 16. روزبان = نگهبانی روشنایی و فروغ
 17. روزبه = بهروز، نیک روزگار
 18. خروشه = پر شور، خروشان
 19. داب = فر، شکوه
 20. رادیار = دوست و همدم نیکی
 21. رَتو = سرور، بزرگ
 22. رامبُد = نگهبان آرامش و نرمی
 23. رَسا = خوب، شایسته، برجسته
 24. رَها = آزاد، رسته
 25. رایین = با اندیشه، دانا
 26. زرآوند = پر بها، ارزشمند
 27. زردشت = دارنده روشنایی و فر شکوهمند
 28. ژاویز = جاوید، پاینده
 29. چیچاپ = سدا و آواز بوسه
 30. خشای = خوش آینده، خجسته
 31. ساویس = گرانمایه، شایسته
 32. ساینا = فرشته پیروزی
 33. سِپند = اندیشه پاک، والا
 34. سر گیس = رنگین کمان
 35. سیتاک = شاهین بی همتا
 36. سینام = والا نام، بزرگ نام
 37. سوشیت = توانا، برگزیده
 38. شمند = زیبا پرست، فریبا
 39. شروین = دارنده شهریاری
 40. شیدوک = درخشان، پُر تاب
 41. شمنسا = بت خوشگل، دل انگیز
 42. شهیار = همدم بزرگی، فرمند
 43. شیراک = شکوهمند، همانند شیر
 44. شیوان = نیک گام، خوشبخت
 45. فَرزان = دانشمند، فیسلوف، با خرد
 46. فربخت = بختیار، نیک بخت
 47. فرجاد = دانا، خردمند
 48. فر تن = زیبا پیکر، کشیده اندام
 49. فرهود = راست، استوار
 50. فرواک = بلندپرواز، پیشگام

 

 

اسم جدید تخلص زیبا

 1. فربان = شکوهمند، والا جایگاه
 2. فردان = بخرد، آگاهفَرنوش = فروغ هستی، زیبای کامکار
 3. فوژان = بانگ بلند
 4. غارن = جنگجو، دلاور
 5. غُباد = نوآوری، دادگری
 6. کَمند = دلربا، شکارچی
 7. مانا = جاودان، همیشگی
 8. ماه بُد = همانند ماه، نگاهبان ماه
 9. ماه دیس = همانند ماه
 10. ماهک = ماه کوچک و دوست داشتنی
 11. ماه وش (مهوش) = همانند ماه
 12. مهدیس = مانند ماه، بگونه ماه
 13. مایا = بخشایشگر، دهشمند
 14. ماندان = پایدار، جاودانه
 15. نیکداد = نژاد خوب، آفریده خوب
 16. نیواد = پُر دل، برجسته
 17. فریور = راست و درست
 18. نیوشا = شنونده نیک
 19. نیوشاک = خردمند بزرگ
 20. هوفر = با شکوه، والا
 21. یاوند = بزرگ، بزرگزاده
 22. آریانوش = زیبای آریایی
 23. آریانه = با مهر، آریا نژاد
 24. پارتاد = از نژاد جنگجو، دلاور
 25. پَریم = دشت زیبا
 26. کیادخت = دختر پادشاه
 27. گیلزاد = زاده گیلان
 28. گُرد آفرید = دلاور، زاده دلیری
 29. نوشاد = شهر زیبا
 30. آرتن = آتشین تن، گیرا
 31. اوتن = زیبا، خوش اندام
 32. بِه اندام = بلند بالا، زیبا تن
 33. بِهرُخ = زیبا، گیرا، خوش چهره
 34. بِهرو = غشنگ، زیبا
 35. دِلبان = نگهبان دل، فریبا
 36. دِلشاد = خرم، شادی بخش
 37. رام تن = مهربان، دلداده
 38. شَهپر = بزرگبال، شکوهمند
 39. شَهرو = گیرا، زیبا
 40. آداک = جای سبز و خرم
 41. بامیک = درخشان، با شکوه
 42. هامن = دشت
 43. آدا = پاداش مینوی
 44. آیدا = ایزد ماه
 45. اِشتاد = ایزد زن
 46. پَر ماه = همانند ماه
 47. تارا = ستاره، اختر
 48. رانا = فرشته بخشش
 49. روجا = ستاره درخشان
 50. زاور = دلاور، ستاره ناهید

 

 

تخلص های جدید با معنی

 1. فَریوش = راه بالندگی
 2. مانی = جاویدانی
 3. فرناز = زیبا، با ناز
 4. ماهبُد = همانند ماه
 5. اَفرند = زیبا، باشکوه
 6. راییکا = دوست داشتنی
 7. شهروز = روز درخشا، نیکروز
 8. شیدفر = درخشنده، باشکوه
 9. فَرناز = ملوس، با ناز
 10. هوداد = نیک آفریده
 11. ایواز = آراسته، پیراسته
 12. تارلا = نگاره، سروده
 13. آوانا = آهنگ شادی
 14. اَرمند = آرام، نرم
 15. اَنوشا = شادی، پاینده
 16. رادنوش = دهشگر زیبا، بخشنده
 17. ژَکا = آرام، آهسته، نرم
 18. مَهشاد = بسیار شاد و خرم
 19. موناب = زیبا گیسو، دارنده موی تابیده
 20. میترا = ایزد خورشید و مهر
 21. نوشاد = جاوید نام، زنده یاد
 22. وَهنوش = نیک نوش، کامیاب
 23. هوشاد = سرزنده، دلشاد
 24. اَرتا = راست، درست
 25. بیتا = یگانه، بی مانند
 26. دینا = بینش والا
 27. ژَوان = جوان
 28. کارنگ = خوش زبان، خوشگو
 29. کشواد = فرزند بزرگ زاده، سخنور والا
 30. کهزاد = زاده کوه، استور
 31. کهیار = توانا، استوار
 32. گیتا = سپهر، گیتی، گردون
 33. گیتاوند = جهانی، سپهری
 34. کردوشا = آرامش بخش، پناه ده
 35. کوشیار = کوشنده، پر تلاش
 36. گلینوش = جاودانی، همچون گل
 37. گولاد = دلاور، رزمنده
 38. وَهداد = داده نیکی، شایسته
 39. آبید = زبانه آتش
 40. آذین = آتشین
 41. اَروس = زیبا، سپید پوش
 42. بِهتاب = درخشنده، پر فروغ
 43. بِهنار= آتش نیک
 44. فرسو = برتر از فروغ
 45. فردات = پیشرو، آفریده بزرگی
 46. فرزاک = بزرگزاده، نیک تبار
 47. فرهاد = شکوهمند، بلند پایه
 48. رَخشا = پر فروغ، درخشان
 49. تارلا = ترانه، سروده
 50. نارمان = نگهبان آتش

 

 

تخلص های ترکی

 1. هوشبام = پگاهان، سپیده دم
 2. هیربد = نگهبان آتش، آمزگار خرد
 3. آتوسا = نیک تن، خوش پیکر
 4. ارشین = خوشگل، زیبارو
 5. پَرشاد = سر شاد، خرم
 6. تاتیرا = ستاره تیر، درخشنده
 7. چیستا = دانا، باهوش
 8. نوشیت = فروغ نو
 9. نماک = زیبایی
 10. هوپاد = نگهبان نیک
 11. آرتیمز = راست گفتار بزرگ
 12. پانته آ = پایدار، استوار
 13. گراهون = دلیر بزرگ
 14. گیو = زندگی، دلیر
 15. بابیک = پدر مهربان
 16. بادوگ = خدایار
 17. بُرزاد = زاده دلاوری، شکوه
 18. تابیگ = درخشان، فروزنده
 19. تیرداد = ایزد تیر
 20. نیباک = نترس، دلاور
 21. نیوانا = بی باک
 22. نیواد = نیرومند، راد
 23. نماک = پر فروغ
 24. ناهید = ایزد نگهبان آبها و سرسبزی
 25. ترسه = فرشته زیبایی و توانایی
 26. مارات = همانند مرد، پر صلابت
 27. ماونداد = آفریده شده ایزد ماه
 28. ماهبد = نگهبان ایزد ماه
 29. ماهیار = دوست ایزد ماه
 30. مرد آویج = دارنده نیرو و توانایی
 31. مَناک = دارنده اندیشه نیک
 32. مهبود = بزرگ، شکوهمند
 33. مَهداد = آفریده ایزد ماه
 34. مهرپاد = نگهبان ایزد مهر
 35. مینو = بهشت، جهان برتر
 36. ماندان = جاویدان، همیشگی
 37. مینوک = بهشت کوچک
 38. ماهین = ایزد ماه
 39. وَهداد = آفریننده نیکی
 40. وندان = آرزو و آرمان
 41. وردان = پُر گل
 42. وندا = امید و آرزو
 43. ویهان = خوب، نیک، والا
 44. ویراک = هوشمند، هوشیار
 45. وخشور = دانشمند فرزان
 46. وه رخ = نیک رخ، زیبا رو
 47. واژیان = بزرگان، والایان
 48. وهسود = نیک مایه، سودمند بزرگ
 49. هویاد = نگهبان نیکی
 50. هوران = درخشندگی ها

 

 

تخلص فارسی

 1. هیراب = فرشته باد
 2. هامرد = بزرگوار، فرمند
 3. هوتن = نیک اندام، نیک پیکر
 4. هُنام = اندام زیبا
 5. هوبَر = نیک پیکر
 6. هوشداد = با هوش، زاده زیرکی
 7. هوتَک = بی همتا، یگانه
 8. هیراد = تازه روی، شاد چهره

 

 

 

بیشتر بخوانید :

تخلص شاعران معروف در حل جدول

۰ ۰ آرا
رأی دهی به مقاله
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
نمایش تمام کامنتها
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن