تعبیر خواب بیماری کرونا | داشتن بیماری و بیماری کرونا در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب بیماری کرونا ازنظر معبران مختلف تعابیر گوناگونی دارد لذا در این مطلب سعی بر آن داریم تا با آوردن دیدگاه معبران شما را یاری کنیم.

تعبیر خواب بیماری کرونا
تعبیر خواب بیماری کرونا

تعبیر خواب بیماری کرونا

همانطور که می دانیم بیماری مرموز کرونا دارای علائمی چون نفس تنگی . تب و سرفه های بسیار است لذا اگر در خواب ببینیم که این علائم را داریم و به گونه ای که در خواب به ما بگویند شما بیماری کرونا دارید تعبیر آن خوب نخواهد بود و اما رهایی از بیماری در خواب نشانه حل مصائب و مشکلات و تندرستی است.

تعبیر خواب بیماری از نظر ابن سیرین

تعبیر خواب بیمار شدن: اگر کسی در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد.

تعبیر خواب شفای بیماری: اگر بیند از بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی‌گفت، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد، اما اگر بیند که با مردمان مجالست می‌کرد و سخن می‌گفت، دلیل که زود از بیماری شفا یاد.

تعبیر خواب بیماری از نظر امام صادق (ع)

اگر کسی بیند که بیمار است و از علت بیماری می‌نالید، دلیل که از غم ایمن شود.

اگر از بیمار قانع و راضی و شاکر بود، تاویلش به نیکی و صحت است.

تعبیر خواب بیمار: اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد.

تعبیر خواب بیمار از نظر ابراهیم کرمانی​​​​​​​

اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که زود بمیرد و معبران گفته‌اند که بیماری در خواب، دلیل بر فسق و فجور کند و غم و اندوه از قبل سلطان یا از قبل عیال بدو رسد.

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی​​​​​​​

بیماری‌های گوناگون در خواب، دلیل است بر خوار شدن فریضت ها و سنت‌ها.

تعبیر خواب به روایت منوچهری تهرانی​​​​​​​

بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ. اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می‌برد خواب او می‌گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می‌گوید و خیانت می‌کند. چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی‌زند بیمار می‌شود و بیماری او طولانی می‌گردد ولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می‌شود و زود شفا میابد. اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خوابیده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده‌اش رنج می‌بیند.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون​​​​​​​

تعبیر خواب بیماری دیگران: دیدن افراد بیمار در خواب، نشانه راه رفتن بیماری بین افراد خانواده شماست.

اگر خواب ببینید بیمار شده‌اید، علامت آن است که باید بیش از حد معمول مراقب سلامتی خود باشید.

تعبیر خواب بیماری عزیزان پدر، مادر و و والدین، فرزند، همسر: اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است، علامت آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت.

تعبیر خواب به روایت سرزمین رویاها​​​​​​​

شما بیمار هستید: ناکامی در عشق

اشخاص دیگر بیمار هستند: یکنفر که شما او را می‌شناسید به زندان می‌رود.

تعبیر خواب بیمارستان: تعدادی بیمار در بیمارستان شادی و منفعت مالی است.

تعبیر خواب بیماری کودک: خوشبختی و تسلی خاطر.

تعبیر بیماری دشمن: یک وسوسه بزرگ که برای شما ابداً خوشایند نخواهد بود.

بستگان بیمار هستند: بدبختی.

تعبیر خواب بیماری نامزد و دوست: ازیک خوشی صرف نظر می‌کنید.

تعبیر خواب عیادت از بیمار: هر طور شده با کوشش به هدف تان خواهید رسید.

تعبیر بیماری مغز: شانس زیاد شما را لوس می‌کند.

تعبیر خواب مریض شدن: ولخرجی نکنید.

تعبیر خواب بیماری غیرقابل تشخیص: فراوانی مادیات.

تعبیر خواب بیماری کرونا

تعبیر خواب تب داشتن از نظر ابن سیرین

اگر ببینی تب بدنت مداوم و پیوسته است، طوریکه یک لحظه قطع نمی‌شود، یـعـنـی دائماً به گناه و فساد مشغول می‌شوی و باید توبه کنی تا از کیفر و عقوبت نجات پیدا کنی.

تعبیر خواب تب از نظر ابراهیم کرمانی

تعبیر تب دراز این است که عمر تو طولانی می‌شود و تندرست خواهی بود ولی اگر تب بدنت کم باشد یـعـنـی عمر تو کوتاه می‌شود و تندرست نخواهی بود

تعبیر خواب تب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

در خوابهای ما دیدن تب و تب داشتن هشدار روح است در مقابل همه حوادثی که به نحوی می توانند محرک و آزار دهنده باشند چه خوبی ها و چه بدی ها.
چنانچه در خواب ببینیم که تب داریم نشان آنست که از بروز حادثه ای نه خیلی بزرگ و مهم بیمناک می شویم و چنانچه تب ما در خواب شدید بود گویای اهمیتی است که حادثه دارد و اتفاق می افتد و نگرانی شدید ایجاد می کند.
اگر در خواب ببینیم که تب داریم و احساس کنیم که تب ما مزمن شده است خواب می گوید ریشه نگرانی عمیق است و باید آن را از سالها قبل جستجو کرد و مدتی هم در آینده ادامه خواهد یافت نه به قدر گذشته.
اگر در خواب ببینیم که دیگری تب دارد و ما تیمار و بیمار داری می کنیم کسی موجب بروز حادثه ای می شود که همه در آن سهم خواهند داشت و ما هم.
برخی از معبران نوشته اند تب در خواب گناهانی است که مرتکب شده ایم و می شویم و چنانچه کسی ببیند تب دارد نشان آنست که به گناه مشغول می باشد.
ابن سیرین نوشته اگر کسی در خواب ببیند تب دارد و تب او پیوسته است و قطع نمی شود نشان آنست که پیوسته به ارتکاب گناه مشغول است.

تعبیر خواب تب از نظر لیلا برایت

تعبیر خواب مریض تب دار ، جدایی از دوستان است.

تعبیر خواب تب از نظر آنلی بیتون

تعبیر خواب لرزیدن از تب ، درد جسمانی است.
تعبیر خواب تب و لرز دیگران ، بیزار شدن دیگران از شما است.

تعبیر خواب بیماری کرونا

تعبیر خواب نفس تنگی 

تعبیر خواب به سختی نفس کشیدن
تعبیر خواب سخت نفس کشیدن در خواب نشان دهنده عبور شما از موقعیتی بسیار پر استرس و در نتیجه احساس ناخوشایند شما است. شما در آرامش و صلح با خودتان به سر نمی برید و قادر به استراحت کردن و پیدا کردن آرامش درونی خودتان نیستید. دیدن خواب سخت نفس کشیدن به شما هشدار می دهد که باید زمان بیشتری را به تفریح و استراحت اختصاص بدهید.

تعبیر خواب بند آمدن نفس
همچنین اگر در خواب ببینید که قادر به نفس تان بند آمده است، نشان دهنده آن است که به دلیل انجام کاری در گذشته نزدیک احساس ناراحتی و نارضایتی را تجربه می کنید. در این صورت، باید بیشتر به این موضوع فکر کنید و سعی کنید با اشتباهات خود روبرو شوید.

تعبیر خواب نفس تنگی
یکی دیگر از تعبیر خواب نفس تنگی در خواب با مسائل و نگرانی هایی که در زندگی واقعی خودتان دارید در ارتباط است. شاید چیزی شما را نگران کرده است و به همین دلیل آرامش خود را از دست داده اید.

تعبیر خواب بیماری کرونا

سرفه کردن از نظر ابراهیم کرمانی

اگر ببینی سرفه می‌کنی، یـعـنـی کسی از تو شکایت می‌کند.

سرفه کردن از نظر امام صادق علیه السلام

یعنی از «پادشاه» به تو رنج و صدمه می‌رسد .

سرفه کردن از نظر ابن سیرین 

اگر ببینی آهسته سرفه می‌کنی، یـعـنـی غم‌خوار و دلسوز دین خواهی بود. اگر ببینی سرفۀ خشک می‌کنی، یـعـنـی شکایت بیهوده و محالی می‌کنی.
اگر ببینی در هنگام سرفه کردن از دهانت خلط بیرون آوردی، یـعـنـی از بلا و گرفتاری و رنجی که به تو می‌رسد، یا به خاطر مالی که از بین رفته است، پیش کسی شکایت خواهی کرد.

اگر ببینی در هنگام سرفه کردن از دهان تو زهره بیرون آمده است، یـعـنـی انسان بداخلاقی می‌باشی که همه از تو شاکی هستند.
اگر ببینی پیش شخص بزرگ و رئیس سرفه می‌کنی، یـعـنـی شکایت خودت را پیش شخص بزرگ و رئیس می‌بری.

سرفه کردن از نظر جابر مغربی 

اگر ببینی سرفه می‌کنی و خلط بیرون می‌اندازی، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی .

اگر ببینی نمی‌توانی سرفه کنی و سرفه در گلویت مانده است، یـعـنـی هلاک می‌شوی.

بیشتر بخوانید:

تعبیر خواب مرده | دیدن مرده در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب نذری | نذری دادن و نذری گرفتن در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب خون | دیدن خون در خواب نشانه چیست ؟

تعبیرخواب من چیه؟ | تعبیر خواب شما توسط معبر جدول یاب

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
۰ ۰ vote
Article Rating
برچسب ها
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x