تعبیر خواب ابرو | دیدن ابرو کم پشت و تیغ کردن ابرو و … در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب ابرو  ازنظر معبران مختلف تعابیر گوناگونی دارد لذا در این مطلب سعی بر آن داریم تا با آوردن دیدگاه معبران شما را یاری کنیم.

تعبیر خواب ابرو 

۱- معمولا دیدن خواب ابرو به ندرت اتفاق می افتد و در واقع به احساسات و چهره شخص مربوط می شود. این خواب بازتاب اعتماد به نفس شماست.
۲- خواب ابرو دیدن نشانه شک و تردید های درونی شماست و به شما پیشنهاد می کند که در مورد تصویر خود و نوع احساسات خود بیشتر فکر کنید.
۳- اگر در خواب از ابروهای خود راضی بودید تعبیرش این است که از تصویر خود و زندگی خود خوشحالید و اگر ناراضی بودید تعبیرش این است که مدام خود را بازخواست میکنید و از چیزی که دارید و شرایطی که در آن هستید راضی و خوشحال نیستید.
۴- نوع ابرو در خواب تعابیر گوناگونی دارد. مثلا اگر رنگ ابروهای شما براق و غیر طبیعی بود تعبیرش این است که به شدت مورد توجه قرار گرفته اید و دوست دارید مشهور شوید. از طرفی دیگر این خواب نشانه جسارت و شجاعت و آماده بودن برای رویارویی با خطرات است. شما شخصیت منحصر به فردی دارید و به خود افتخار می کنید.
۵- اگر در خواب دیدید که ابروهای خود را بسیار متقارن و زیبا درست کرده اید تعبیرش این است که شخصی را دوست دارید و دوست دارید به او اهمیت دهید. این خواب نشانه سلیقه خوب شما، اشتیاق به جزئیات و سازمان دهی و برنامه ریزی عالی و تلاش و کوشش برای رسیدن به شخص یا چیزی در زندگی است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
۶- چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارد که هیچ نقصی در آن نیست نشان آن است که نزد مردم محترم است یا می شود و اطرافیان عیب او را نمی گویند .

آنلی بیتون می‌گوید :
۷- تعبیر دیدن ابرو در خواب ، آن است که در آینده ای نزدیک با مسایل گمراه کننده ای روبرو خواهید شد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
۸- تعبیر دیدن خواب ابروی خودتان : یک منفعت مالی
۹- تعبیر دیدن خواب ابروهای بلوطی رنگ : شانس بزرگ
۱۰- تعبیر دیدن خواب ابروهای سیاه : شادی بزرگ
۱۱- تعبیر دیدن خواب ابروهای خیلی بلند : خوشبختی در عشق
۱۲- تعبیر دیدن خواب ابروهای سر پایین : عشق به شما وفادارنیست
۱۳- تعبیر دیدن خواب ابروهای عضو یک فامیل : طرفداران بسیاری پیدا میکنید
۱۴- تعبیر دیدن خواب ابروهای شوهرتان : عشق
۱۵- تعبیر دیدن خواب ابروهای زنتان : شانس قابل توجه
۱۶- تعبیر دیدن خواب ابروهای بچه هایتان : منفعت مالی
۱۷- تعبیر دیدن خواب ابروهای دشمنانتان : شما را فریب می دهند


تعبیر خواب مرتب کردن ابرو

۱۸- اگر خواب دیدید که ابروهای خود را با دست مرتب می کردید تعبیرش این است که یک استعداد ذاتی در شما وجود دارد و دوست دارید هنر و استعداد خود را به همه نشان دهید. خلاقیت شما باور نکردنی است. معبران می گویند اگر شخص عادی و معمولی این خواب را ببیند تعبیرش این است که به زودی ارتقای شغلی پیدا خواهید کرد و به زودی صاحب ثروت خواهید شد.

تعبیر خواب اصلاح ابرو

۱۹- اگر در خواب دیدید شخص دیگری ابروهای شما را اصلاح کرد تعبیرش این است که در زندگی به آن شخص اعتماد کنید و اجازه دهید او شما را راهنمایی کند. مخصوصا اینکه از نتیجه کار او راضی بودید.گاهی نیاز داریم در کنار کسانی باشیم که از روی دلسوزی ما را دوست دارند و هیچ گاه از اعتماد ما سوء استفاده نمی کنند.

تعبیر خواب ابرو نداشتن

ابراهیم کرمانی گوید :
۲۰- اگر خواب بیند که ابرو نداشت یا موی ابرویش فرو ریخت ، دلیل است که آهنگ چیزی می کند که از آن چیز وی بدنامی حاصل گردد و اگر به خلاف این بیند ، دلیل می کند که از آن چیز وی را بدنامی حاصل گردد و اگر به خلاف این بیند دلیل است قصد چیزی کند ، که وی را نیک نامی و صلاح دین حاصل آید .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
۲۱- نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است .
۲۲- اگر بیننده خواب ببیند که ابروانش ریخته و بالای چشمان خویش ابرو ندارد می گوید که بیننده خواب بی حرمت و کم آبرو می شود و دیگران درباره اش بد می گویند و به بدی عمل می کنند .

تعبیر خواب ابرو ریخته

۲۳- اگر در عالم رویا دیدید که ابروهایتان ریخته تعبیرش این است که سلامتی تان در خطر افتاده است. بهتر است هر چه زودتر چک آپ شوید و اقدامات لازم را انجام دهید.
۲۴- این خواب همچنین نشانه شرم و پشیمانی است. شما احساس بدی نسبت به خود دارید و از خود خجالت می کشید. رازی در سینه شماست که دوست ندارید آن را پیش کسی فاش کنید. شما حس می کنید متعلق به این مکان نیستید و احساس شکست می کنید. سعی کنید در زندگی امیدوار باشید و به این راحتی احساس شکست نکنید.

جابر مغربی گوید :
۲۵- اگر یک ابروی خویش را ریخته دید دیگری راکنده دید ، دلیل که در مال و جاه وی نقصان افتد و بعضی گفته اند که دلیل نقصان زینت دین وی کند .


تعبیر خواب ابرو پیوسته

۲۶- تعبیر دیدن ابروهای پیوسته در خواب نمادی از درگیری و دشمنی است. این خواب نشانه نارضایتی و خشم شما نسبت به محیط و شرایط زندگی است. این خواب به شما هشدار میدهد به جای عصبانیت بهتر است با دیگران بحث و گفتگو کنید.
۲۷- دیدن خواب ابرو پیوسته همچنین نشانه این است که موضوعی سعی در تحریک شما دارد اما سعی کنید به خودتان مسلط باشید و به این راحتی اجازه ندهید دیگران روی اعصاب شما بروند.


تعبیر خواب ابرو پرپشت

۲۸- تعبیر دیدن ابرو پرپشت در خواب نشانه قدرت و مهربانی و محافظت است. اگر در خواب دیدید ابروهای ضخیمی دارید تعبیرش این است که به اندازه کافی قوی هستید و از خود و دیگران محافظت می کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
۲۹- ابروهای پر پشت و سیاه احترامی است که مردم به خاطر پولی که دارید یا تحصیل می کنید برای شما قائلند .

لیلا برایت می‌گوید :
۳۰- اگر در خواب ابروهای پر پشت را ببینید ، بدین معنی است که روزگار شاد و خوبی را سپری خواهید کرد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
۳۱- تعبیر دیدن خواب ابروهای کلفت : پول


تعبیر خواب ابرو کم پشت

لیلا برایت می‌گوید :
۳۲- دیدن ابروهای کم پشت و سوخته ، علامت آن است که خسارت زیادی به شما می‌رسد .

تعبیر خواب ابرو نازک

۳۳- تعبیر دیدن ابروهای نازک در خواب نشانه ضعف و عدم اعتماد به نفس در زندگی است. اگر زنی این خواب را دید تعبیرش این است که به زودی ازدواج می کنید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
۳۴- تعبیر دیدن خواب ابروهای باریک : غم بزرگ

تعبیر خواب ابرو ابن اسیرین

محمد بن سیرین گوید :
۳۵- ابروها دیدن به خواب دین بود . اگر بیند که ابروهایش تمام بود و هیچ نقصان در آن نبود ، دلیل است که زینت وی تمام و کمال بود .
۳۶- اگر خواب دید که ابروهایش فرو ریخت ، تاویلش به خلاف این بود .


تعبیر خواب ابرو سفید شدن

ابراهیم کرمانی گوید :
۳۷- اگر دید که ابروهایش سفید گشته بود ، دلیل که علم و آهستگی وی زیاد گردد ، ولیکن مالش را نقصان بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
۳۸- ابروهای سفید در خواب علم و دانش و احترام و شخصیت اجتماعی است . داشتن یک ابرو زیان مالی است .
۳۹- ابروهای سفید و پر پشت ، شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می نمائید .


تعبیر خواب ابرو تراشیده شده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
۴۰- تراشیدن ابرو در خواب نشانه کاری است که روی جهالت و نادانی انجام می دهد که با اعمال و دخالت عقل می تواند مانع زیان و خسران گردد .

بیشتر بخوانید:

تعبیر خواب مرده | دیدن مرده در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب گریه کردن | گریه کردن در خواب نشانه چیست ؟

تعبیرخواب من چیه؟ | تعبیر خواب شما توسط معبر جدول یاب

۰ ۰ رای
Article Rating
[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
برچسب ها

حوا ابراهیم نژاد

به نام دادار حق هم او اول و آخر است و هم او ظاهر و باطن. خبرنگاری حرفه‌اي است كه شب و روز ندارد. حرفه ای که قلم را در دست می گیرد و قسم به آن که باید از آن سخن صدق ببارد. یک نویسنده و خبرنگار موفق واقعیت ها را در غالب حقیقت شرح می دهد نه در قاب شرحیات و شایعات. این حقیر تلاش دارد که نویسنده ای صادق باشد.ارادتمند شما
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن