تعبیر خواب جوراب / دیدن جوراب زنانه و مردانه در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب جوراب از نظر معبران مختلف تعابیر گوناگونی دارد لذا در این مطلب سعی بر آن داریم تا با آوردن دیدگاه معبران شما را یاری کنیم.

جوراب پوششی با عنوان اکسسوری زنانه و مردانه، که در فصول مختلف با جنس های متنوع و ویژه هر فصل مورد استفاده قرار می گیرد. در این بخش به تعبیر خواب انواع جوراب زنانه و مردانه،پاپوش زنانه، جوراب های رنگی، سیاه و سفید بودن، جوراب های جنسی و … به صورت تشریحی و فهرست وار برای شما عزیزان قرار دادیم.تعبیر خواب جوراب / دیدن جوراب زنانه و مردانه در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

جوراب پای مال مرد است. اگر بیند از جوراب او بوی خوش می آمد، دلیل که مرگ و زندگانی او را ثناگوید. اگر بوی ناخوش کند، او را ملامت و نفرین کنند. اگر بیند جوراب او ضایع شد، دلیل که زکوه ندهد و مال او ضایع شود.

تعبیر خواب جوراب / دیدن جوراب زنانه و مردانه در خواب نشانه چیست؟

 

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

جوراب درخواب، خادمی است از شمار زنان. اگر بیند جوراب نو از ابریشم یا از ریسمان پوشیده است، دلیل که او را خادمی است اصلی و از او بخرد، یا زنی با جمال بخواهد.

اگر بیند جوراب زرد داشت، دلیل که او را خادمی بیمارگون پیدا گردد. اگر بیند جوراب او سرخ است دلیل که او را خادمی شر و بیشرم است. اگر بیند جوراب او سیاه است، اگر بیننده مصلح است، نیکو است،

اگر مفسد است، بد بود، اگر بیند جورابش چرکین و کهن بود، دلیل که خادمش را به فساد متهم کنند. اگر بیند جورابش ضایع شد یا بسوخت، دلیل بر مرگ خادم بود

 

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که جوراب او از پوست بود و بینند که از کدام پوست است، اگر پوستین پوست شتر بود، دلیل که خادم او بزرگ همت و اصیل بود. اگر از پوست گوسفنداست، دلیل که خادم او از مردم عامه است. اگر از پوست اسب بود، دلیل که خادمش از اصل مهتر و سپاهیان است. اگر بیند از پوست نخجیر است، خادم او از مردمی بیابانی است.

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینیم که جوراب به پا داریم امری است کاملا عادی و فقط وقتی اهمیت پیدا می کند که حالتی غیر متعارف داشته باشد. جوراب در خواب های ما خدمتی است که انجام می دهیم و کاری است که می کنیم و طبعا انتظار پاداش و خیر را داریم.

اگر دیدیم جورابی بسیار بلند پوشیده ایم که حتی از زانوی ما می گذرد خواب ما می گوید که در روزهای آینده در امری مبالغه می کنیم و افراط ما زیان بخش است.

تعبیر خواب جوراب / دیدن جوراب زنانه و مردانه در خواب نشانه چیست؟

اگر جوراب ما کوتاه بود نشان دهنده قصور و کوتاهی ما است در انجام وظایف محوله. در این حالت خواب می گوید که شکست می خوریم. برخی از معبران نوشته اند جوراب مال است و آبرو.

اگر جورابی ببینید که نو است و قبلا پوشیده نشده و به شما تعلق دارد نشان مال و پول است. اگر جورابی به پا داشتید که به خودتان تعلق ندارد چشم داشت به مال دیگری است.

اگر در خواب ببینید که جوراب های جنسی که معمولا با جنس نایلونی استفاده می شود در خواب دارید دلیل حاجت روایی است.

سوراخ یا پاره بودن جوراب نوشته اند هتک حرمت و خدشه دار شدن آبروی بیننده خواب است. باز هم نوشته اند که اگر با لباس کامل ولی پای بدون جوراب باشید خوب نیست و باید مراقب سلامت خود باشید. چنان چه در خواب ببینید جوراب خود را بخشیده یا فروخته اید بخشی از مال خود را از دست می دهید.

یک لنگه جوراب به پا داشتن نگرانی مالی است. جوراب نو و تمیز به پا داشتن خبر از این است که به سفر می روید و حوادث خوبی برایتان اتفاق می افتد. اگر جوراب ما در خواب سوراخ یا پاره بود از شکست خبر می دهد و اگر کثیف بود از بیماری و گرفتاری.

اگر جوراب ما رنگی زشت و ناپسند داشت کاری می کنیم که مردم پشت سر ما بد می گویند. اگر جوراب ما بوی بد و ناخوش داشت مردم از ما متنفر و منزجر می شوند.

اگر در خواب دیدیم که جوراب زنانه پوشیده ایم کاری می کنیم که در نظر مردم سبک می شویم و اعتبار و شخصیت ما متزلزل می گردد همین حالت است اگر در خواب ببینیم که جوراب پشت و رو پوشیده ایم و بالاخره اگر در خواب ببینیم که جورابی را لنگه به لنگه پوشیده ایم رازی هست که در پنهان کردنش می کوشیم و سعی داریم کسی از آن مطلع نشود.

تعبیر خواب جوراب به صورت فهرست وار برای مطالعه آسان شما 

تعبیر خواب بوی خوش از جوراب ، ستایش و محبوبیت بین مردم است

تعبیر خواب بوی بد از جوراب ، نفرین و سرزنش مردم است

تعبیر خواب از بین رفتن جوراب ، از بین رفتن مال است

تعبیر خواب جوراب، از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب جوراب، مال و خواسته است

تعبیر خواب جوراب نو از ابریشم ، خدمتکار است

تعبیر خواب جوراب زرد ، خدمتکاری بیمار است

تعبیر خواب جوراب سرخ ، خدمتکار شر است

تعبیر خواب مصلحی که جوراب سیاه ببیند ، نیکو است

تعبیر خواب مفسدی که جوراب سیاه ببیند ، بد است

تعبیر خواب جوراب چرکین ، اتهام خدمتکار است

تعبیر خواب از بین رفتن جوراب ، مرگ خدمتکار است

تعبیر خواب جوراب،از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب جوراب از پوست شتر ، خادمی اصیل است

تعبیر خواب جوراب از پوست گوسفند ، خادمی از مردم معمولی است

تعبیر خواب جوراب از پوست اسب ، خادمی از سپاهیان است

تعبیر خواب جوراب از پوست نخجیر ، خادمی از مردم بیابانی است

تعبیر خواب جوراب،از دید جابر مغربی

تعبیر خواب جوراب به پا داشتن ، نگه داری مال است

تعبیر خواب جوراب سفید به پا داشتن ، پرداخت زکات مال است

تعبیر خواب جوراب، از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیرخواب پوشیدن جوراب بلند که از زانو می گذرد ، از افراط کردن زیان می بینیم

تعبیرخواب پوشیدن جورابی کوتاه ، کوتاهی در انجام وظایف است

تعبیرخواب جوراب نو که قبلا پوشیده نشده و متعلق به شماست ، مال و ثروت است

تعبیرخواب پوشیدن جورابی که به ما تعلق ندارد ، چشم داشتن به مال دیگران است

تعبیرخواب جوراب پاره و سوراخ ، خدشه دار شدن آبرو است

تعبیرخواب بخشیدن یا فروختن جوراب خود ، از دست دادن مال است

تعبیرخواب یک لنگه جوراب داشتن ، نگرانی مالی است

تعبیرخواب جوراب تمیز و نو ، اتفاقات خوب است

تعبیر خواب جوراب با رنگی زشت و ناپسند ، بدگویی مردم است

تعبیر خواب بوی ناخوش جوراب ، تنفر مردم است

تعبیرخواب پوشیدن جوراب زنانه و پشت و رو پوشیدن جوراب ، سبک بودن در نظر مردم است

تعبیرخواب پوشیدن لنگه به لنگه حوراب ، تلاش برای پنهان کردن رازی است

 

تعبیر خواب جوراب،از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب جوراب ابریشمی و زنانه ، فلاکت است

تعبیر خواب جورابهای پاره ، مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید
تعبیر خواب جوراب از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن جوراب ساقه بلند ، لذت از روابط غیراخلاقی است

تعبیر خواب دختری که نخ جوراب ساقه بلندش در رفته باشد ، انجام اعمال ناپسند است

تعبیر خواب دختری که جوراب ساقه بلند پر نقش و نگار پوشیده است ، تلاش برای جلب توجه مردان است

 

در ادامه تاریخچه ی جالب جوراب را نیز مطالعه کنید:

مدل جالب و قدیمی جوراب

 

 تعبیر خواب جوراب / دیدن جوراب زنانه و مردانه در خواب نشانه چیست؟

کهن ترین جفت جورابی که سالم به جای مانده، مربوط به سال ۳۰۰ تا ۵۰۰ پس از میلاد، نزدیک رود نیل، مصر

پیدایش نخستین جوراب‌ها برمی گردد به یونان باستان. مردان کارگر و برده‌ها در دوران یونان و مصر باستان جوراب‌های بلند می‌پوشیدند و زنان رومی در خانه‌های خود نوعی جوراب ساق کوتاه به پا می‌کردند.

جوراب‌های کوتاه نخی یا ابریشمی هم چندین قرن در چین و ژاپن استفاده می‌شد. این جوراب‌های ساق کوتاه در قرن دوازدهم در اروپا به جوراب‌های ساق بلند تبدیل شد. شلوارهایی که مردان می‌پوشیدند، بسیار چسبنده و تنگ شد که از کمر تا پایین پا را می پوشاند، مانند ساق‌های امروزی. زنان هم جوراب‌های بلندی می‌پوشیدند که در زانو با کش جوراب نگاه داشته می‌شد.
جوراب‌های جدید

بعد از سال ۱۵۴۵ جوراب‌های ساق بلند کش باف وارد مد شد که معمولاً درزهای آن با طرح‌های ابریشمی پرکار تزئین شده بود. جوراب‌هایی با درزهای تزئین شده در طول دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ میلادی رایج و متداول بود.
ماشین کشباف

اولین ماشین کشبافی را در سال ۱۵۸۹ در انگلستان ساخته شد و نکتهٔ جالب توجه این است که سازندهٔ آن یک «کشیش» انگلیسی، به نام ویلیام لی، بود. در آن دوره جوراب‌های نخی و ابریشمی الیاف موردپسند و رایج میان مردم بود.

در آن زمان راه‌های بسیار متفاوتی برای پوشیدن جورابی‌های ساق بلند وجود داشت. گاهی اوقات در فصل‌های سرد چندین جفت جوراب ابریشمی را باهم می‌پوشیدند. در قرن هفدهم زمانی که چکمه‌های بزرگ به دنیای مد وارد شد، نوعی پاپوش کتانی زیر چکمه پوشیده می‌شد تا از جوراب ابریشمی محافظت کند.

مردان تا اواخر قرن هجدهم جوراب‌های بلند ابریشمی به همراه کش و بند جوراب می‌پوشیدند، اما از آن زمان به بعد شلوارهای بلند و جوراب‌های کوتاه پدیدار شد که تا حالا همچنان مد باقی‌مانده‌است.
جوراب‌های نخی

در قرن نوزدهم جوراب‌های نخی ساخته شده با ماشین، در دسترس خانم‌ها قرار گرفت. بعد از جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸)، دامن‌های کوتاه مد شد و ساق‌ها و جوراب‌های بلند ابریشمی دوباره رایج شد و ثابت کرد که فشن و طول دامن، مدل جوراب را تعیین می‌کند.

جوراب‌های نایلونی

با کشف جوراب‌های نایلونی در دهه ۳۰ و ۴۰، استفاده از جوراب‌های ابریشمی در میان خانم‌ها رنگ باخت و جوراب‌های نایلونی مد شد. پس از جنگ جهانی سرانجام جوراب‌های نایلونی جایگزین جوراب‌های ابریشمی شد. اما الیاف دیگری مانند ریون هم وجود داشت.

نخستین جوراب نایلونی در ۱۵ می سال ۱۹۴۰ در فروشگاه‌های نیویورک عرضه شد و بیش از ۷۸۰ هزار جفت از آن در روز اول فروخته شد! در سال اول ۶۴ میلیون جفت جوراب نایلونی در آمریکا به فروش رسید.

جوراب و ساق‌های نایلونی که بعد از جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹-۱۹۴۵) متداول شد و به‌طور کامل جایگزین جوراب‌های ابریشمی شد، تا اواخر دهه ۱۹۶۰ معمولاً درز داشت. آن‌ها بافتی یکدست داشت و کشباف و چسب بدن بود.

در اویل دهه ۶۰ جورابی‌های یکپارچه و بدون درز کفی دار، به سرعت جایگزین جوراب‌های چسبان درزدار شد. این جوراب‌ها در ماشین‌های کشبافی مدور بافته می‌شود و با محکم کردن و بستن کوک‌ها شکل می‌گیرد. ضخامت جوراب با تعداد کوک‌های هر ردیف تعریف می‌شود.

در دهه ۶۰ در غرب دامن‌های خیلی کوتاه مد شد و بسیاری از خانم‌ها ترجیح دادند تا به جای پوشیدن جوراب از ساق جورابی‌های بلند استفاده کنند. خیلی از خانم‌ها به جای پوشیدن جوراب به ساق جورابی‌های بلند رو آوردند.

در نتیجه برای رقابت با ساق‌ها، طول جوراب‌ها خیلی بلندتر از معمول شد تا برای پوشیدن با دامن‌های کوتاه مناسب باشد، اما در اثر این تغییر جوراب‌ها به کلی از مد خارج شد و جای آن را ساق جورابی‌ها گرفتند.

در حقیقت ساق جورابی‌های نایلونی زیبا و ظریف در دهه ۱۹۶۰ خیلی رایج شد. در حالی که در طول ۴۰۰ سال پیش از آن جوراب‌های ساق بلند بر مد مسلط بود. پس از دههٔ ۶۰ میلادی، تحول چندانی در زمینه صنایع تولید جوراب رخ نداد و تا امروز جوراب‌های زنانه و مردانه فقط به تناسب مدهای روز تغییر کرده‌اند.

در سال‌های اخیر جوراب‌های ساق بلند بازهم مد و رایج شده‌است و در راهروهای فشن و مجلات دیده می‌شود.

طراحی جوراب و کاربردهای آن

ایجاد احساس راحتی در پوشیدن کفش
گرم نگاه داشتن پا
مد

 

 

 

بیشتر بخوانید:

تعبیر خواب خواستگاری | خوستگاری کردن و دیدن خواستگار در خواب نشانه چیست؟

[تعداد: ۱   میانگین: ۵/۵]
۰ ۰ vote
Article Rating
برچسب ها
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن