تعبیر خواب حیوانات وحشی | دیدن شیر، ببر ، گرگ، بوفالو و … در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب حیوانات وحشی ازنظر معبران مختلف تعابیر گوناگونی دارد لذا در این مطلب سعی بر آن داریم تا با آوردن دیدگاه معبران شما را یاری کنیم.

تعبیر خواب حیوانات وحشی

تعبیر خواب کرگدن

تعبیر خواب کرگدن rhino

گاهی اوقات در خواب هایمان حیواناتی را میبینیم که ممکن است هیچگاه آنها را از نزدیک ندیده باشیم که در این صورت تعبیر خواب بسیار سخت خواهد بود

یکی از این حیوانات کرگدن است که تعابیر زیر برای این خواب موجود است.

 • دیدن کرگدن در خواب ، علامت آن است که با ضرر عظیمی روبرو خواهید شد و مشکلات نهانی بسیاری خواهید داشت .
 • کشتن کرگدن در خواب، نشانه آن است که شجاعانه بر موانعی که بر سر راه شما قرار خواهد گرفت ، غلبه خواهید کرد.

تعبیر خواب گرگ

تعبیر خواب گرگ

محمدبن سیرین

حمله گرگ به انسان در خواب به طلاق تعبیر شود.

اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.

حضرت امام جعفر صادق

دیدن گرگ در خواب بر سه وجه است. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: خادم.

 یوسف نبی علیه السلام

دیدن گرگ در خواب دشمن است خود را از او نگهدارد.


به روایت آنلی بیتون

 1. دیدن گرگ در خواب، نشانه آن است که یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می کنند.
 2. اگر خواب ببینید گرگی را می کشید، علامت آن است که دشمنان موذی خود را شکست خواهید داد.
 3. شنیدن زوزه گرگ در خواب، علامت آن است که اتحادی نهانی، شما را در رقابتی صادقانه، به شکست می کشاند.

تعبیرخواب گرگ به روایت لوک اویتنهاو

گرگی که زوزه میکشد: شخصی میخواهد از شما سبقت بگیرد.

گرگهایی که به صف راه میروند: همسایه های بیرحم.


تعبیر شنیدن زوزه گرگ

در خواب زوزه را می توان شنید و زیاد اتفاق می افتد که در خواب صدای زوزه می شنویم.

زوزه صدای سگ و شغال و گرگ است و گاه نیز روباه زوزه می کشد. اصولا شنیدن زوزه در خواب خوب نیست و خبر بد تعبیر شده.

شنیدن صدای زوزه گرگ در خواب نشانه شنیدن خبری بد است و دچار ناامنی می شوید.

تعبیر خواب قوچ

دیدن قوچ در خواب نشانه چیست

همانند تعبیر خواب گوسفند، دیدن قوچ در خواب ما مبارک است و مبشر خیر و برکت و نعمت می باشد.

یکی از معبران نوشته است که قربانی کردن قوچ در خواب نشان رستگاری بیننده خواب است ولی اگر به عنوان استفاده از گوشت حیوان باشد همین طور که گفته شد نعمت و برکت است زیرا گوشت حیوان حلال گوشت خیر و برکت تعبیر شده است.

قوچ در خواب اگر سفید باشد بهتر از آن است که سیاه باشد.

قوچ لاغر و ضعیف فقط نعمت است ولی قدرت نیست.

تعبیر خواب کوسه

دیدن کوسه در خواب

کوسه در رویاهای ما نوعا دشمنی است که تا به سراغش نروید و به حریم او نزدیک نشوید خطری ایجاد نمی کند.

چنانچه در خواب خود را با کوسه ای رو به رو ببینید با دشمنی مواجه می شوید.

اگر کوسه به شما حمله کرد و آسیب رساند خوب نیست ولی اگر گریختید امنیت حاصل می کنید.

اگر فقط ترسیدید زیان می بینید. اگر کوسه را کشتید بر دشمن پیروز می شوید.

تعبیر خواب ببر

تعبیر حمله ببر به انسان چیست

ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند زیرا این حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در خواب دشمن است اما دشمنی قوی و کریم. دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چیره شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود.


معبران عموما درباره ببر تعریفی این چنین دارند: اگر در خواب ببینید که با ببر رو به رو قرار گرفته اید خواب شما خبر می دهد که در آینده با چنین دشمن قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید و نمی دانید در مقابل او چه موضعی بگیرید.

اگر در خواب دیدید که با ببر می جنگید با دشمنی دارای خصوصیات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم می کنید و الزاما درگیر می شوید.

اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می گیرید و چنانچه از پیش روی او بگریزید ایمن می شوید زیرا فرار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده و اگر ببر را فراری دهید پیروز خواهید شد.

پوست ببر در خواب مالی است که بدون زحمت و تلاش بدست می آید و چنانچه در خواب ببینید پوست ببر گسترده و روی آن نشسته اید پول به شما می رسد که خیالتان را راحت می کند و برای سال های آینده تامین خواهید یافت.

تعبیر خواب شیر

حمله حیوان شیر به انسان در خواب نشانه چیست

شیر – حیوان – در خواب هم خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم.

اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می شود

چنان چه در خواب شیری دیدیم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه یا شخصی قرار می گیریم.

اگر از او بگریزیم در واقع از خطر می گریزیم اگر بر شیر چیره شویم و آن حیوان را بکشیم یا منهدم کنیم بر دشمن چیره می شویم و از مخاطره می رهیم.

شیر ماده زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می گیرد و چنان چه ببینید شیر ماده ای را رام کرده اید با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می برید.

تعبیر خواب پلنگ

تعبیر خواب پلنگ

هر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما برای او احترام قائل باشیم یا از او بترسیم و یا به کرم و بخشش او چشم داشته باشیم در خوابهای ما به شکل شیر یا پلنگ ظاهر می شود خیلی کسان ممکن است در این لیست قرار بگیرند از جمله پدر که به او احترام می گذاریم و تا کوچک هستیم از او می ترسیم و در نوجوانی او را از همه مردان عالم بزرگتر و مقتدرتر می انگاریم.

وقتی پلنگ در خواب می بینیم خودمان بهتر می توانیم بفهمیم و مشخص کنیم که چه کسی در زندگی ما چنین هیمنه و قدرتی دارد که به شکل پلنگ در خواب ما ظاهر می شود اما به طور کلی پلنگ در خواب دشمنی است که گذشت و مردانگی هم دارد و چه بسا وقتی بر ما چیره شود بدون رساندن آزار بگذرد و پی کار خویش برود.


اگر پلنگ در خواب دیدیم با دشمنی که به هر صورت از ما قوی تر است روبرو می شویم و خواب ما از یک برخورد نابرابر خصمانه خبر می دهد.

اگر دیدیم که پلنگ را فراری دادیم و آن حیوان قدرتمند از ما گریخت بر چنین دشمنی پیروز می شویم اگر دیدیم که بر پشت پلنگ نشسته ایم باز نشان پیروزی و چیرگی ماست و اگر پلنگ سر به دنبال ما نهاده بود دشمن بر ما تسلط می یابد و خطری بزرگ تهدیدمان می کند.

داشتن پوست پلنگ غنیمت است و خریدن پوست پلنگ تحصیل مالی است که به دست آوردن آن بیشتر از خود پول شما را خوشحال می کند.

تعبیر خواب کفتار

دیدن کفتار در خواب نشانه چیست

همان طور که می دانید کفتار جانوری است وحشی و مردار خوار و کثیف و متعفن که دیدنش در خواب خوش یمن نیست.


در موارد دیگر نیز این نکته را نوشته ام که اساس تعبیر بر ادراک شما قرار می گیرد نه آن چه واقعا است و شما در خواب می بینید. مثلا ممکن است شما در خواب کفتاری ببینید و نشناسید و ندانید که آن جانور کفتار است و حتی احتمال دارد کفتار را به جای سگ بگیرید. صبح فردا آن چه تعبیر بر آن انجام می شود سگ است نه کفتار.

متقابلا ممکن است سگی را در خواب ببینید که بی آزار از کنارتان می گذرد ولی شما وحشت زده گمان کنید که آن حیوان کفتار است. صبح فردا آن چه تعبیر بر اساس آن انجام می گیرد کفتار است نه سگ زیرا شما سگ را کفتار گرفته اید.

اینجا نیز ادراک شما معیار تعبیر است. این مقدمه را نوشتم که اگر کفتار را به رویت نمی شناسید و نمی دانید چگونه جانوری است مهم نیست. آن چه اهمیت دارد برداشت شما است. اگر کفتاری در خواب ببینید و بدانید کفتار است و از آن بترسید خوب نیست. میمنت و شگون ندارد. اگر بیننده خواب کفتاری ببیند و کفتار در خواب به طرف او بیاید نیکو نیست چرا که خواب او می گوید حادثه ای برای بیننده خواب اتفاق می افتد و بر اوست که در روزهای آینده محتاط باشد و خویشتن را حفظ کند.


اگر کفتاری در خواب ببینید که پشتش به طرف شما باشد، بگذرد و دور شود خوب است چون خطری از شما دور می شود ولی اگر کفتار را به سمت خود ببینید و به شما نزدیک شود و حمله کند خوب نیست. نگاه کردن در چشم کفتار نیز یمن ندارد، اگر در خواب کفتار را بکشید بر دشمنی مرگ آفرین چیره می شوید و اگر کفتار از شما بگریزد خطری را دفع کرده اید.

برخی از معبران کفتار ماده را زنی پیر دانسته اند که اساس زندگی بیننده خواب را به هم می ریزد. به هر حال دیدن کفتار در خواب شئامت دارد.

تعبیر خواب راکون

راکون raccoon

دیدن راکون در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن راکون در خواب اغلب نمادی از فریب و خیانت است، اگر به تازگی یک راکون را در خواب دیده اید، توصیه می کنم محتاط تر باشید.

شرایطی که ممکن است یک راکون را در خواب ببینید اغلب عبارتند از:

 • یک راکون را در جنگل دیده اید.
 • یک راکون را گیر انداخته و گرفته اید.
 • یک راکون در خانه داشتید.
 • یک راکون شما را تعقیب کرده یا از آن ترسیده اید.

در شرایط زیرخواب شما حامل تغییرات مثبتی است:

 • یک راگون را گیر انداخته اید.
 • یک راکون را در جنگل دیده اید.

و اما تعبیر دیدن راکون در خواب…

دیدن راکون در خواب می تواند نشانه های زنده ماندن و دوام آوردن، انزوا و فهم باشند. بسیاری از افراد ممکن است در حالت عادی نمادی از راکون باشند، بارزترین خصیصه راکون، داشتن ویژگی محافظت از خود است.

اگر در خواب دیده اید که خودتان به شکل یک راکون درآمده اید، این می تواند به این معنا باشد که شما باید از موقعیت های پیش رو استفاده کنید تا بتوانید به خوبی از خودتان محافظت کنید و یا نگرش صیانت نفس داشته باشید.

صحبت با یک راکون در خواب نیز خبر از یک مسیر پر از دست انداز و خطر می دهد، اما یادآور این است که در نهایت می توانید با تلاش از آن موقعیت دشوار خلاص شوید.

اگر در خواب راکونی را در سطل زباله ببینید، این نیز نشان می دهد که ممکن است بخواهید بر روی برخی از جنبه های شخصی تان تمرکز کنید. به خصوص هنگامی که سطل آشغال شما توسط راکون روی چمن پرت شده باشد یا در خواب احساس آشفتگی و ناامیدی می کنید، کلید فهم این است که به زندگی خودتان نگاه کنید و ببینید که در زمینه حل مشکلاتتان از چه کسی می توانید کمک دریافت کنید.

به طور کلی راکون ها می توانند نماد سازگاری و کنجکاوی باشند. دیدن یک راکون در طبیعت و گرفتن یک راکون هر دو از ویژگی های مثبت یک خواب هستند و نشان می دهند که شما در مکانی عالی برای خلاقیت و نبوغ هستید.

این خواب به شما می گوید که به قضاوت بهتر خود اعتماد کنید، به خصوص اگر به کسی مشکوک هستید.

این خواب با سناریوهای زیر در زندگی شما ارتباط دارد:

 • سوء ظن در مورد کسی
 • خودکفا بودن
 • خلاق بودن در رسیدن به اهداف
 • دوام آوردن در یک زمان سخت (به ویژه از نظر مالی) در زندگی

احساساتی که ممکن است در دیدن یک راکون در خواب با آن ها روبرو شوید …

کنجکاوی، سرگرم کننده، خشم، ناراحتی، ناامیدی، آزردگی، دلبستگی، اشتیاق، هوشمندی، چالش برانگیز

تعبیر خواب بوفالو

تعبیر دیدن بوفالو در خواب

دیدن بوفالو (گاو وحشی) در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن بوفالو در خواب اغلب با تعابیری همچون قدرت، فراوانی، حق شناسی و مقدس بودن همراه است. همچنین از بوفالو به عنوان نمادی از بقا نیز یاد می شود. وقتی یک بوفالو را در خواب می بینید، این خواب می تواند به این معنی باشد که باید به مسیری که در زندگی خود دنبال می کنید، توجه کنید.

تعبیر بوفالو در خواب شما، به فعالیت آن ها و تعداد بوفالوهایی که ظاهر می شود بستگی دارد. اگر به تازگی یک بوفالو را در خواب دیده اید، می تواند به این معنی باشد که احتمالا در آینده نزدیک شاهد افزایش عمده درآمد خود خواهید بود.

اگر گله ای از بوفالو را در خواب دیده اید، این خواب بیانگر این است که در دوره ای از فراوانی و آرامش به سر می برد.

اگر خواب شما کشته شدن یا زخمی شدن یک بوفالو را به تصویر می کشد، این خواب نشان می دهد که باید با دقت بیشتری روی گام هایی که برمی دارید فکر کنید یا حتی از درگیر شدن در سرمایه گذاری های جدید خودداری کنید.

نماد بوفالو برای زنان معنای خاصی دارد. اگر یک زن خواب ببیند که گله ای از بوفالوها را کشته، این خواب نشان می دهد که با یک شراکت بلندپروازانه همراه خواهد شد و با استفاده از عناصر مادی و قدرت خود، وی را مورد توجه مردان زیادی قرار می دهد و می تواند به معنای رسیدن به چیزهایی باشد که از مدت ها قبل به دنبال آن هاست.

دیدن بوفالو در خواب همچنین ممکن است نشانگر این باشد که شما در برابر دشمنان تان بسیار سرسخت و قدرتمند ظاهر خواهید شد. در حالی که این افراد بر خلاف بهترین منافع شما عمل خواهند کرد، نماد بوفالو به شما می گوید که می توانید با در نظر گرفتن یک رویکرد دیپلماتیک از هرگونه مشکل ناشی از اقدامات آنها جلوگیری کنید.

خواب های مربوط به بوفالو، به طور سنتی فرصت های آینده و پیش رو را پیش بینی می کند. گاهی دیدن بوفالو در خواب تعبیری مقدس دارد، به این معنی که این خواب به این موضوع اشاره می کند که باید به خودتان و روح تان توجه بیشتری داشته باشید و به خاطر تمام چیزهایی که دارید شکرگذار باشید.

تعبیر خواب گراز

دیدن گراز در خواب

گراز تعبیری به مانند تعبیر خوک را دارد و کلا پولی است که با تدبیر و تلاش تحصیل می شود و همان خصوصیات ذکر شده را داراست. به هر حال دیدن گراز در خواب مال حرام است و عیش و کامروائی است به صورت زشت و ناپسند.

جابر مغربی در مورد گراز می‌گوید: اگر ببینی با گراز جنگ و درگیری می‌کنی، یـعـنـی با شخصی بزرگ و رئیس و سرور که پست و ظالم می‌باشد خصومت و درگیری پیدا خواهی کرد [طبق تعبیرهایی که در مورد سایر جانوران آمده می‌توان این طور برداشت کرد که اگر تو گراز را شکست بدهی، تعبیرش این است که آن شخص را شکست خواهی داد، در غیر اینصورت اگر گراز تو را شکست بدهد، تو مغلوب آن شخص خواهی شد.]


تعبیر گراز در منابع غربی

گراز حیوانی وحشتناک و در عین حال شرور است، البته این حیوان، حیوان مورد علاقه شکارچیان است. گراز می تواند سمبل فراوانی، شجاعت و قدرت و در عین حال سرسختی، درگیری و بی نظمی باشد.

سرو گوشت گراز به عنوان بخشی از غذای اصلی تنها برای احترام به مهمان ها بلکه زمان مناسبی برای میزبان است تا مهارت های شکار خود را به نمایش بگذارد. در اساطیر و افسانه‌های بومی این حیوان نماد حقه بازی در نظر گرفته می‌شود.

گراز نشان دهنده روحیه جنگ، شجاعت، فرماندهی و کنترل است. شکار این حیوانات قدرتمند و بی باک، اغلب چالشی است برای افرادی که می خواهند قدرت شان در شکار را در معرض دید همگان قرار دهند. گراز ثابت می کند که یک حریف شایسته است، او حتی در حضور حریف سخت تر نیز تسلیم نمی شود.

گراز نماد باروری، پایداری، مهمان نوازی، رفاه و نوآوری است. خوک نمادی از بخشندگی است در حالی که گراز برعکس این است.

دیدن گراز در خواب به عنوان یک راهنمای روح می تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:

 • نیاز دارید تا قدرتی مردانه داشته باشید.
 • باید قوی باشید.
 • باید بیشتر به فکر محافظت از خانواده باشید.
 • باید دیگران را درک کنید.
 • باید در محل کار بیشتر به فکر دیگران باشید.

تعبیر خواب نهنگ

نهنگ Whale

بالن با کسر (لام) از بزرگترین آبزیان زنده زاست که در فارسی آن را نهنگ می نامیم. معبران سنتی نهنگ یا بالن را به دزد تعبیر کرده اند و در نفایس الفنون دشمن نوشته شده دیدن نهنگ در خواب به این علت که از آبزیان است میمون و مبارک می تواند باشد بخصوص اگر در خواب ببینید که بر آن سوار شده اید و می روید.

اگر در خواب دیدید که بر پشت نهنگ سوار شده اید بر مشکلات و دشواری ها غلبه می کنیدو چنانچه دشمنی دارید او را شکست می دهید.

رو به رو شدن در دریا یا بالن یا نهنگ مواجه با دشمنی است قوی و تیز چنگ یا امری خطیر و سرنوشت ساز رخ به رخ قرار می گیرید.

چنانچه در خواب ببینید که از مقابل نهنگ گریختید خواب شما می گوید از خطر می رهید و دشمن ( اگر دارید) نمی تواند به شما آسیب برساند ولی تداوم فرار تشویش و دلهره ای است که چندی در زندگی شما ادامه خواهد داشت.

چنانچه در خواب ببینید که در دریا بالن یا نهنگی دیدید و او را کشتید مثل تعبیر سوار شدن بر نهنگ بر مشکلات یا دشمن چیره می شوید و در کار خود توفیق بزرگ بدست می آورید.

اگر دیدید که گوشت نهنگ را می خورید و بالنی را قطعه قطعه کرده و سهمی نیز به شما داده اند خواب شما می گوید میراث می برید و کسی می میرد که ما ترک او متعلق به شما خواهد شد.

خوردن گوشت بالن یا نهنگ همان طور که گفته شد میراث است اما دیدن پوست و استخوان نهنگ خوب نیست.

چنانچه بیننده خواب ببیند که بالن را به دنبال خود می کشد چندی با مشکلات دست و پنجه نرم می کند و دستخوش نگرانی و تشویش می شود. اگر در خواب دیدید که بالن یا نهنگ شما را گاز گرفت دشمن به شما آسیب می رساند.

تعبیر خواب روباه

تعبیر دیدن روباه

پوست روباه گویای زنی است زیبا ولی مکار و مزور. داشتن پوستین از پوست روباه یا هر نوع پوست روباه که به لباس افزوده شده باشد زنی است زیبا و حیله گر که در کار شما نیرنگ به کار می برد و فریب تان می دهد و به دنبال خویش می کشد. این تعبیر برای زن و مرد یکسان است.

دیدن روباه در خواب، خواب رایجی نیست، اما می تواند معانی و تعابیر متفاوتی داشته باشد. اگر به تازگی خوابی در مورد روباه دیده اید نباید آن را نادیده گرفته و یا نسبت به آن بی اهمیت باشید، چرا که ممکن است چیزهایی در مورد زندگی واقعی به شما بگویید و یا حوادثی از آینده را پیش بینی کند. اگر خوابی در مورد روباه دیده اید و به دنبال تعبیر آن هستید در ادامه با ما همراه شوید.

خواب دیدن در مورد روباه‌ معمولا به شما هشدار می‌ دهد که به همه اعتماد نکنید چون ممکن است دوستان و افراد اشتباهی در اطراف شما وجود داشته باشند. دیدن روباره در خواب همچنین می ‌تواند به این معنی باشد که در حال حاضر احساس تنهایی می ‌کنید.

روباه یکی از حیواناتی است که معمولا یک زندگی جدا از بقیه در جنگل دارد، به همین خاطر ممکن است دیدن این حیوان در خواب با تنهایی و گوشه گیری شما ارتباط مستقیمی داشته باشد. همچنین این عقیده وجود دارد که اگر زنی روباه را در خواب ببیند، به این معنی است که رقیب عشقی دارد یا اینکه کسی مخفیانه به او خیانت می کند.

همانطور که می بینید معانی و تعابیر زیادی در مورد دیدن روباره در خواب وجود دارد و هر یک از این خواب ها معنای متفاوتی خواهند داشت که ممکن است مثبت یا منفی باشد، بنابراین جزئیات و اتفاقاتی که در خواب دیده اید، بسیار مهم خواهند بود.

دیدن روباه در خواب می تواند نمادی از هوش و خرد و یا نمادی از فریب و دروغ باشد. در قسمت زیر رایج ترین خواب ها و تفسیرها در مورد روباه را مشاهده خواهید کرد. پس از خواندن این مقاله، درک خواب خود درباره روباه برای شما بسیار ساده تر خواهد بود.

تعبیر دیدن روباه در خواب چیستاگر اخیرا روباهی را در خواب دیده اید، به این معنی است که در بسیاری از موقعیت های زندگی خود بسیار باهوش و خردمند هستید. شما دقیقا می دانید که چگونه به چالش ها نزدیک شوید و چگونه بر موانع موجود در راه خود غلبه کنید.

همچنین، رفتار شما معمولاً غیرقابل پیش بینی است، بنابراین مردم نمی دانند از شما چه انتظاری داشته باشند. تعبیر دیگری نیز از این خواب وجود دارد. اگر خوابی در مورد روباه دیده اید، این می تواند به معنای این باشد که در عشق فریب خورده اید و به شما خیانت شده است.


خواب دیدن در مورد تعقیب یک روباه: اگر خواب دیده اید که یک روباه را تعقیب می کنید، به این معنی است که نمی خواهید وضعیت خاصی را در زندگی خود بپذیرید. از طرف دیگر، این خواب می تواند به معنای این باشد که شخصی به شما دروغ می گوید، بنابراین باید مراقب باشید. ممکن است در اطراف تان چندین نفر وجود داشته باشند که گرگ هستند اما در لباس دوست! این تعبیر خواب معمولاً مربوط به زنانی است که در مورد تعقیب روباه خواب می بینند.

خواب دیدن در مورد بازی کردن با روباه: اگر در خواب دیده اید که با یک روباه بازی می کنید، به این معنی است که ممکن است در معرض خطر قرار بگیرید. این خواب در حقیقت به شما هشدار می دهد که در آینده بیشتر مراقب خودتان باشید.

خواب دیدن در مورد عبور یک روباه از کنار شما: اگر خواب دیده اید که یک روباه از کنارتان عبور کرده، این می تواند علامت هشداری برای شما باشد و به شما بگوید که بیشتر مراقب خودتان باشید زیرا دشمنان زیادی در اطراف شما هستند، که ممکن است شما از وجود آن ها آگاه نباشید.

خواب دیدن در مورد گرفتن دم روباه: اگر خواب دیده اید که دم یک روباه را در دست گرفته اید، این نشانه بدی است. این خواب نشان می دهد که در آینده نزدیک پول زیادی را از دست خواهید داد و وضعیت مالی شما بد خواهد شد.

دیدن یک روباه با دم پرپشت در خواب: اگر در خواب تان روباهی را با دم پرپشت و بزرگ دیده اید، نمادی از شخصی است که خیلی دوست ندارید.

خواب درگیری با روباه: اگر در رویا با روباه جنگیده اید، این به این معنی است که خیلی زود با دشمن خود می جنگید.

خواب دیدن در مورد اهلی کردن روباه: این خواب غیرمعمول به معنای این است که شما ممکن است عاشق شخص اشتباهی شوید. ممکن است این فرد کسی باشد که لیاقت شما را ندارد. این رویا می تواند هشداری برای شما باشد و به شما گوشزد کند که باهوش باشید و قبل از انتخاب، خوب فکر کنید.

خواب دیدن در مورد گرفتن روباه از کسی: اگر خواب دیده باشید که روباهی را از کسی گرفته اید، این نشانه بدی است. این خواب نشانگر نگرانی ها و مشکلاتی است که ممکن است در آینده نزدیک به آن ها مواجه شوید. اما شما از دشمنان باهوش تر هستید، بنابراین بر همه مشکلات غلبه خواهید کرد و اوضاع را به نفع خود تغییر می دهید.

شنیدن صدای روباه در خواب: اگر در خواب فریادی از روباه شنیده اید، نشانه خوبی نیست. این خواب به معنای این است که شما در یک وضعیت خطرناک قرار دارید، بنابراین باید مراقب باشید. ممکن است لازم باشد که از بعضی از دوستانتان فاصله بگیرید چرا که ممکن است به آن اندازه که نشان می دهند خوب نباشند.

دیدن یک روباه قرمز در خواب: اگر در خواب تان یک روباه قرمز دیده اید، این خواب به این معنی است که دوست نزدیکتان شما را فریب می دهد. این شخص علیه شما کاری انجام خواهد داد و بسیار از او نا امید خواهید شد.

خواب دیدن در مورد پرواز روباه به سمت پنجره شما: اگر به تازگی این خواب را دیده اید، ممکن است یک هشدار برای شما باشد مبنی بر این که توجه بیشتری به اطرافیانتان داشته باشید. ممکن است کسی باشد که می خواهد به شما آسیب برساند، کسی که شما را دوست ندارد، حتی اگر فکر می کنید این شخص دوست شما است.

دیدن خودتان به شکل روباه در خواب: اگر خواب دیده اید که یک روباه هستید، نشانه خوبی است. این خواب به معنای این است که شخصی می خواهد شما را به مهمانی دعوت کند، بنابراین شما می توانید یک زمان بسیار خوب را سپری کنید.

تعبیر خواب آهو

غزال gazelle

غزال همان تعبیر آهو در خواب را دارد و غزال زنی است خوش خرام و زیبا و رمنده اگر به چنگ بیفتد استعداد خو پذیری قابل تحسینی دارد و همسری مهربان و خانه آرا می شود.

آیا خوابی در مورد آهو دیده اید و به دنبال تعبیر آن هستید؟ جزئیات خواب تان را به یاد آورید و از قسمت زیر به معنای خواب تان برسید.

دیدن یک آهو در خواب نشانگر این است که یک سری مسائل مالی وجود دارد که شما را به خود مشغول کرده اند و با آن درگیر شده اید، اما این مسائل برطرف می شود و شما آرامش خواهید یافت.

دیدن بچه آهو در خواب نیز نشان می دهد که شخصی از خانواده شما به زودی می خواهد از شما پول بگیرد و یا اینکه ممکن است به زودی مقداری پول به شما بدهد.

اگر در خواب دیده اید که یک آهو را گرفته اید، به این معنی است که مقداری پول خرج خواهید کرد، اما نگران نباشید این پول در راه های بسیار خوبی خرج خواهد شد.

خواب دیدن در مورد اینکه شما به یک آهو شلیک می کنید نشان می دهد که حتی اگر در پرداخت پول یک ملک، ماشین یا هر نوع کار مشکل دارید، با کمک خویشاوندان خود بر مشکلات تان غلبه خواهید کرد.

اگر در خواب دیده اید که گوشت آهو می خورید، ممکن است این بیانگر این باشد که به زودی پول زیادی به دست خواهید آورد و به دلایل خوبی از این پول استفاده خواهید کرد.

دیدن پوست آهو در خواب نیز دلالت بر این دارد که شما بدهی دارید و هر چه سریع تر بدهی خود را پرداخت کنید.

اگر یک آهو شما را در خواب تعقیب می کرده، این نشان می دهد که به زودی به یکی از اقوام خود در مورد غذا یا پول کمک خواهید کرد.

خواب دیدن یک آهوی آسیب دیده نشان می دهد که به طور عمدی به یک خانواده کمک خواهید کرد و به دلیل این کمک آرام خواهید بود و آرامش مهمان قلب تان خواهد شد.

دیدن یک آهوی مجروح و زخمی در خواب به این معنی است که شما به خاطر سلامتی خود مقداری پول صرف خواهید کرد.

اگر در خواب دیده اید که به یک بچه آهو شیر می دهید، این به این معنی است که شما باید اخیرا در مورد خرج کردن مقدار زیادی پول دقت کنید.

غذا دادن به آهو در خواب، نیز نشانگر این است که باید پول خود را برای شرایط مهم هزینه کنید. در غیر این صورت در آینده با مشکل مواجه خواهید شد.

اگر در خواب ببینید که یک آهو در حال دویدن است نشانه این است که مقداری پول به طور ناشایست از دست شما خارج خواهد شد، اما این موضوع مهم را در نظر نخواهید گرفت.

تعبیر خواب عنتر

تعبیر عنتر

دیدن عنتر (نوعی میمون) در خواب انسانی است دلقک صفت و مقلد و سبک.

همان طور که ما این حیوان را در بیداری می شناسیم در خواب نیز انسانی است با خصوصیات شناخته شده که چنین آدمی در زندگی بیننده خواب نقش می گیرد و سر راه او واقع می شود و بیش از آن سود بخش باشد در پی سود و بهره خویشتن است.

اگر ببینید عنتری دارید که متعلق به خود شماست مردی با این خصایص شما را بازی می دهد و منتفع می شود و چندی شما را سرگرم حیله ها و بازی های خویش نگه می دارد.

اگر کسی عنتری به شما داد تعبیر همان است که عنتر داشته باشد.

اگر شما عنتری به کسی دادید چنان شخصی را از خویش می رانید و دور می کنید.

تعبیر خواب خرگوش

خرگوش rabit

دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته اند بد است.نامبارک است.

خرگوش در خواب های ما نشانه اعمال گمراهانه یی است که انجام می دهیم و آن کارها به ما لذت می بخشند.

در نفایس الفنون نوشته شده که خرگوش زنی است که الفت نگیرد و رام نشود ابن سیرین معتقد است خرگوش زنی است بد و بد خو یا کنیزی نا فرمان اما زیبا و تعریفی در همین حدود.

اگر دیدید خرگوش در خانه شما بچه کرده زنی در خانه تان مقیم می شود و می ماند و ریشه می دواند. اگر به دنبال خرگوش در خواب دویدید سر در گم کاری ناخوشایند می شوید. خوردن گوشت خرگوش مال حرام است.

پوست خرگوش بد است و میمنت ندارد.

تعبیر خواب گوریل

تعبیر خواب گوریل

دیدن این نوع حیوانات که شناخت زیادی از آن ها نداریم ولی به طور ناخودآگاه از انواعشان می ترسیم واکنش وحشتی است که در بیداری از قدرت های اطراف خویش داریم. وحشتی که ما از اشیا و اشخاص اطراف خود داریم یا ضعفی که در مقابل دیگران احساس می کنیم در خواب ما به شکل حیوانات خطرناک نقش می گیرد از جمله گوریل

تعبیر خواب فیل

فیل elephants

فیل حیوانی است که برای ما ایرانیان تقریبا ناشناخته است. بومی سرزمین ما نیست و بیشتر آشنایی های ما به خصوص در کودکی با افسانه ها همراه بوده است.

شاید به همین علت معبران ایرانی در مورد فیل تعابیری نوشته اند که درست به نظر نمی آید. مثلا نوشته اند ( فیل پادشاه عجم است و اگر سوار فیل باشید زن ایرانی می گیرید و چنانچه پیاده کنار فیل باشید زن عجمی و ایرانی بر بیننده خواب چیره و مساط می شود.) می بینید که فیل هیچ ارتباطی با زن ایرانی ندارد همین طور در موارد دیگر که پادشاه عجمی نمی تواند باشد.

اما امروز با وجود کتاب ها و رادیو و تلوزیون شناخت ما از فیل بیشتر شده. فیل در رویاهای ما نشان عظمت در نعمت و قدرت است و در عین حال نرمش و ملایمت.

اگر در خواب ببینیم که سوار فیل شده ایم و آن حیوان عظیم الجثه از ما اطاعت می کند به قدرت و شوکت می رسیم.

در هر رشته و هر موقعیتی که هستیم ترقی می کنیم و این ترقی، چشمگیر است. چنانچه در خواب ببینیم گله ای فیل عبور می کند و ما به تماشا ایستاده ایم با جمعی از اعظام و بزرگان برخورد خواهیم داشت. اگر ببینید که در کنار فیل بزرگی قرار گرفته اید موقعیتی بدست می آورید که می توانید بزرگ شوید.

اگر بر فیل سوار شدید که تعبیرش را نوشتم ولی اگر نتوانستید سوار شوید موفق و کامیاب نمی شوید. فیل دشمن نمی تواند باشد چون سمبل آرامش است پس اگر دیدید که فیلی سر به دنبال شما گذاشته در جریان حادثه ای بزرگ قرار می گیرید که عظمت آن شما را می ترساند.

تعبیر خواب استخوان دندان فیل (عاج)

عاج فیل Ivory

عاج استخوان دندان فیل است. همان طور که در بیداری در زندگی عادی ما چیزی است نفیس و گران قدر در خواب های ما نیز از نفایس محسوب می شود و به مال و دارائی و تملک تعبیر می گردد.

اگر در خواب ببینید که صاحب شمعدان یک شاخه از عاج هستید صاحب فرزندی می شوید که خانه شما را روشن می کند و در آینده نیز در شما فخر و غرور به وجود می آورد. اگر ببینید شمعدانی چند شاخه از عاج دارید خانواده ای ممتاز خواهید داشت.

اگر ببینید یک شیئی ساخته شده از عاج را خراب می کنید مال خود را هدر می دهید و به زیان خویش کاری می کنید و نوشته اند صندوق عاج زنی است شریف و ارزنده و چنان چه در خواب ببینید صندوق عاج دارید و چیزی از درون آن بیرون می آورید از آن زن صاحب فرزند خواهید شد.

اگر میزی از عاج ببینید مهمانی بزرگ و با شخصیت به شما وارد می شود. اگر صندلی از عاج باشد ارتقا مقام حاصل می کنید.

تعبیر خواب میمون 

تعبیر دیدن میمون در خواب

بوزینه در خواب های ما نماینده انواع میمون ها است غیر از گوریل و ارانگوتان. بوزینه در خواب دشمنی است چابک و هزار رنگ وپر مکر و فریب که دشمنی او از روی حسابگری نیست بل که بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می کند بخصوص با بیننده خواب.

اگر دیدید یک میمون در خانه دارید کسی در محدوده خانه شما یا محلی که کار می کنید با شما دشمنی و خصومت دارد و عداوت می ورزد و توطئه و سعایت می کند.

چنان چه دیدید میمونی را با ریسمان یا زنجیر بسته اید و به دنبال خود می کشید و می برید بر دشمنی که دارید پیروز می شوید.

اگر میمون از مقابل شما گریخت امنیت خواهید یافت اما باید هوشیار باشید زیرا از گزند مجدد او در امان نخواهید بود.

اگر در خواب دیدید که به دنبال میمونی می دوید و می خواهید او را بگیرید و بوزینه از درخت به دیوار و از دیوار به حیاط می جهد و شما را با خود می کشاند کسی هست که با فریب و نیرنگ، امری را به شما مشتبه می کند و مدتی شما را سرگردان و معطل نگه می دارد.

تعبیر خواب میمون

اگر میمون به دنبال شما می دوید و شما از مقابلش می گریختید به قدر دوری و نزدیکی میمون مورد تهدید یک بیماری هستید.

چنان چه بوزینه ای در خانه داشتید که در عالم خواب احساس کردید به شما هدیه داده فریب خواهید خورد.اگر هدیه گرفتید کسی دشمنی خودش را با شما ظاهر می کند و اگر میمونی هدیه دادید شما با کسی که بوزینه را گرفته دشمنی می کنید.

میمون ماده زنی است مفسده جو و فتنه انگیز که باید مراقب او باشید و چنان چه این بوزینه ماده به آغوش شما جست و دست به گردنتان حلقه نمود زنی در صدد اغوای شما بر می آید.

اگر دیدید میمون شما را گاز گرفت بیمار می شوید یا با همسرتان اختلاف پیدا می کنید. با میمون هم غذا شدن ارتکاب گناهی است بزرگ در ردیف گناهان کبیره.

تعبیر خواب سمور

سمور

سمور تعبیر خز و راسو و جانوران جونده دیگر از این نوع را دارد. معبران قدیمی نوشته اند که سمور در خواب های ما مردی است کافر. منظور از کافر مردی است خشن و کج خو و ستمگر یعنی درست خلاف تعبیری که…

برای مسلمانان و مسلمانی می شود. تعریف بالا در صورتی است که یک زن در خواب سمور ببیند و چنانچه یک مرد، سموری در خواب ببیند زنی است با خصوصیات و مشخصات ذکر شده در بالا که با هیچ محبتی انس نمی گیرد.

دیدن پوست سمور در خواب مال و دارایی است و چنانچه در خواب ببینید که از پوست سمور به لباس خود دوخته و آن را زینت کرده اید یا اینکه کلاهی از پوست سمور دارید مالی نصیب شما می شود که صاحب اول آن انسانی ستمگر و کج خو و خشن بوده است.

اگر ببینید که سموری در خانه یا باغ یا زیر دیوار شما لانه کرده و بچه نهاده خوب نیست چرا که از فتنه و بلا خبر می دهد. اگر در خواب ببینید سموری هست و شما او را دنبال می کنید و او همچنان می گریزد نیکو است زیرا خواب شما می گوید با انسان مزوری در می افتید که در نتیجه پیروز می شوید و او از شما می گریزد و منهدم می شود.

تعبیر خواب خرس

خرس Bear

خرس دشمن قوی پنجه و زورمند است. اگر در خواب دیدید که خرس را کشتید بر مشکلات پیروز می شوید یا دشمن را از پای در می آورید. اگر دیدید که…

از خرس فرار می کنید ابراز ضعف و ناتوانی است اما گویای این است که پیروزی حاصل می کنید به شرط آن که خرس پشت سرتان نیاید. اگر دیدید که گوشت خرس می خورید از همان دشمن یا مشکلی که دارید بهره مند می شوید. اگر دیدید که پوست خرس را لباس کرده و پوشیده اید به افتخا می رسید و بر دشمن چیره می شوید.

تعبیر خواب خرس نر و ماده

ابراهیم کرمانی: اگر خرس ماده بیند، زنی بدبخت و دیوانه بود. اگر بیند خرس ماده را بگرفت، دلیل که زنی بدین صفت به نکاح بخواهد. اگر بیند که خرس به خانه او آمد، دلیل که زنی بخواهد اگر ماده بود. اگر نر بود مردی بدین صفت به خانه او درآید.

تعبیر خواب فرار از خرس

مطیعی تهرانی: اگر دیدید که از خرس فرار می‌کنید ابراز ضعف و ناتوانی است اما گویای این است که پیروزی حاصل می‌کنید به شرط آن که خرس پشت سرتان نیاید.

لوک اویتنهاو: مورد حمله خرس واقع شدن: زیان

تعبیر خواب خرس قطبی

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن خرس‌های قطبی در خواب، علامت آن است که بدبختی با لباسی زیبا به شما نزدیک خواهد شد. بزرگ‌ترین دشمنان با رفتاری دوستانه می‌خواهند شما را فریب بدهند. رقبا نیز می‌کوشند، مقام شما را از آن خود کنند.
 • دیدن پوست خرس قطبی در خواب، نشانه غلبه بر مخالفان است.

لیلا برایت: اگر در خواب یک خرس قطبى ببینید، به این معناست که در امور عاشقانه‌ى خود شکست مى‌خورید.

بیشتر بخوانید:

تعبیر خواب مرده | دیدن مرده در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب خون | دیدن خون در خواب نشانه چیست ؟

تعبیرخواب من چیه؟ | تعبیر خواب شما توسط معبر جدول یاب

۰ ۰ آرا
رأی دهی به مقاله
برچسب ها
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
نمایش تمام کامنتها
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن