تعبیر خواب درب | دیدن درب آهنی ، درب شکسته و چوبی در خواب نشانه چیست؟؟

تعبیر خواب درب ازنظر معبران مختلف تعابیر گوناگونی دارد لذا در این مطلب سعی بر آن داریم تا با آوردن دیدگاه معبران شما را یاری کنیم.

تعبیر خواب درب
تعبیر خواب درب

تعبیر خواب درب

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب ببینید که خانه شما همان است اما در آن عوض شده زنی ناشناس راه را بر شما می بندد و مانع کار شما می شود و سدی پیش راه تان به وجود می آورد. اگر آن در را گشوده دیدید و به درون رفتید آن موانع را از میان بر می دارید و اگر هم چنان بسته ماند مشکل شما باقی می ماند. معبران قدیم نوشته اند در، در خواب زن است و برخی معتقدند که در خواب های ما در مراد و مقصود است و هدف است و هر دوی این ها می تواند باشد زیرا زن هم یکی از هدف های مرد است. اگر به جائی رسیدید که در بزرگی وجود داشت و شما آن در را نمی شناختید، چنان چه آن در پیش روی شما گشوده شد یا خودتان آن را گشودید راه زندگی شما باز و هموار می شود و کامیاب می گردید و اگر در بسته ماند و نتوانستید باز کنید مشکل شما باقی می ماند. اگر در خواب دیدید در خانه شما و یا در خانه ایکه شماحس می کنید متعلق به شما است شکسته یا تغییر شکل داده و شما از دیدنش ناراحت شدید اتفاق نا مطلوبی برای شما می افتد و معبران نوشته اند ابتلا و بلائی پیش می آید. اگر بیننده خواب ببیند که در خانه اش را با تیر و تخته و آت و آشغال و چوب و آجر انباشته اند. برای اهل خانه غمی پیش می آید. اگر بیننده خواب ببیند در خانه اش دو تا شده یعنی یک در دیگر هم به وجود آمده زنی در زندگیش پیدا می شود و به همین علت با همسرش اختلاف پیدا می کند. اگر بیننده خواب ببیند در خانه اش کوچک شده همسرش بیمار یا غمگین می شود و اگر دیدید بزرگتر از حد معمول و متعارف شده برای بیننده خواب مهمان ناخوانده می رسد. اگر در خواب ببینید که در خانه شما را رنگ زده اند و آن رنگ سیاه است عزت و حرمت شما افزوده می شود. اگر در خانه شما را رنگ زرد زده باشند همسرتان بیمار می شود. اگر سرخ یا سفید بود شادی و نشاط برای همسرتان ایجاد می گردد و شما هم خوشحال می شوید. اگر دیدید در کوچکی در شکم در بزرگ خانه شما به وجود آمده همسرتان فرزند دختر می آورد که آن دختر از هر جهت به مادرش شبیه می شود.

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین
اگر بیند دَرِ سرای کسی بشکست و ببردند و نداند که به کجا بردند، دلیل که در محنت و مصیبت افتد، خداوند خانه. اگر بیند دَرِ سرایش از جایگاه خود زایل شد، دلیل که حال او از نیکی به بدی زایل گردد، به سبب اهل او. اگر بیند در سرای او انباشته است، دلیل که اهل آن سرای را مصیبت رسد. اگر بیند در میان سرای او در کوچک بود، دلیل که آفتی و مکروهی به عیال او رسد. اگر بیند در سرای او بزرگ و قوی گردید، دلیل بود بر نیکی اهل و عیال او. اگر بیند در سرایش چنان فراخ بود که هیچ در به آن فراخی نبود، دلیل که قومی بی فرمان او در سرای او شوند، به هنگام مصیبت یا به وقت خصومت. اگر بیند حلقه در سرای کسی می جنبانید، اگر جوابش داد، دعای او مستجاب شود و باشد که گنجی طلبکند و بیابد. اگر بیند چون حلقه بجنبانید زود در سرای بگشادند، دلیل که حق تعالی البته دعای او مستجاب کند و بر دشمن ظفر یابد.
اگر ببینی درب خانۀ کسی را می‌زنی، چنانچه جواب در زدنت را بدهند، تعبیرش این است که دعای تو مستجاب می‌شود و ممکن است در جستجوی گنجی بگردی و آن را پیدا کنی، و یا اگر ببینی درب خانه کسی را زده‌ای و به سرعت درب را باز کردند، یـعـنـی حتماً خداوند دعای تو را مستجاب می‌کند و دشمن را شکست می‌دهی .

تعبیر خواب به روایت کرمانی
اگر ببینی درب خانۀ تو آهنی می‌باشد، یـعـنـی ثروتمند و توانگر می‌شوی.
اگر ببینی درب خانۀ تو از نقره می‌باشد، یـعـنـی باید از گناهانت توبه کنی.
اگر ببینی درب آسمان باز شده است، یـعـنـی درب خیر بروی مردم آن سرزمین باز می‌شود.
اگر بیند که ددگان در خانه او بر می جهند، دلیل که جوانان قصد عیال او کنند. اگر دید در خانه او دو حلقه داشت، یا بر در خانه او ددگان بودند، دلیل که زنان او را دوست دارند. اگر بیند در آسمان گشاده گردید، دلیل است که بر مردم آن دیار در خیر گشاده شود.
اگر ببینی درب خانۀ تو دو تا حلقه دارد، یـعـنـی زن‌ها تو را دوست می‌دارند.

تعبیر خواب به روایت امام صادق
دیدن در به خواب بر سه وجه است.
اول: خداوند سرای. دوم: زن. سوم: خادم. و هر که دروازه شهر به خواب دید، دلیل بود بر حاجت و دربانی پادشاه و مردیِ بزرگ است.
اگر ببینی درب آسمان در مقابل تو باز شده است، یـعـنـی درب خیر و روزی بروی تو باز خواهد شد و عالم و حکیم می‌شوی و روزی زیادی از تو به مردم می‌رسد. .

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال
در به خواب دیدن زن است. اگر بیند درهای معروف در برابرش گشاده شد، دلیل که درهای نعمت و مال دنیا بر وی گشاده شود. اگر بیند آن درهایی که گشاده شد بر جانب راه بود، دلیل که مال و نعمتی که دارد به زودی هزینه کند بر خاص و عام. اگر بیند بر دَرِ سرا در برابرش گشاده شد، دلیل که مالی که بدو رسد از جهت پادشاه بود و بر عیال خود نفقه کند. اگر بیند که درِ سرایِ او بشکست، یا بیفتاد یا ضایع شد، دلیل است بر مصیبت و رنج عظیم که بدو رسد.
اگر ببینی درب خانۀ تو شکسته یا افتاده یا اینکه آنرا از دست داده‌ای، یـعـنـی دچار رنج و مصیبت بزرگی می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی درب خانه کسی را شکسته و با خود برده‌اند، ولی نمی‌دانی به کجا، یـعـنـی صاحب‌خانه دچار رنج و سختی و مصیبت می‌شود.
اگر ببینی درب خانۀ خودت را شکسته‌ای، از کسی مال و اموالی را به دست می‌آوری.
اگر ببینی درب خانۀ تو از چهارچوب و جایگاه خودش درآمد، یـعـنـی به خاطر خانواده و اهل و عیال و زن و فرزند خودت حال و روز خوب تو بد خواهد شد.
اگر ببینی در “آسمان اول” بالا رفته‌ای و صعود کرده‌ای ولی درب آن بسته می‌باشد، یـعـنـی مرد بزرگی نمی‌گذارد کارهای تو به نتیجه برسند.

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی
اگر ببینی درب‌های آسمان باز شده‌اند، یـعـنـی در آن سال دعاها مستجاب شده و باران زیادی می‌بارد و آب‌ها فراوان می‌شوند.
اگر ببینی در آسمان، دربی را برای تو یا مردم باز کرده‌اند، یـعـنـی مردم آنجا به خیر و منفعت می‌رسند، مخصوصاً اینکه با باز شدن درب، اثر خیر دیده شود.

بیشتر بخوانید:

تعبیر خواب گریه کردن | گریه کردن در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب فرار کردن | فرار کردن در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب سوره مدثر | دیدن سوره مدثر در خواب چه تعبیری دارد؟

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
۰ ۰ vote
Article Rating
برچسب ها
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن