تعبیر خواب

تعبیر خواب رقص و پایکوبی | دیدن رقص و پایکوبی در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب رقص و پایکوبی ، بیانگر این است که از هر محدودیتی رها هستید. زندگی شما، در تعادل و هماهنگی است. رقص بیانگر پوچی، شادی، سپاس گذاری، و تمایلات جسمی است.

تعبیر خواب رقص و پایکوبی

تعبیر خواب رقص و پایکوبیاگر کسی در خواب دید که به تنهایی و به خاطر شنیدن خبر خوشی می رقصد، و ساز و آوازی او را همراهی نمی کند، از غم و اندوه نجات می یابد. اما اگر دید به خاطر لهو و لعب و در جمعی عیاش بدین کار اقدام کرده، در ظاهر شادی است ولی در باطن دور شدن از مبانی ادب و دینی. اگر زنی ببیند در میان نامحرمان می رقصد، آن زن در بیداری محکوم به بد نامی خواهد شد و سر زبانها می افتد و پشت سرش حرف می زنند.

اگر کسی در خواب رقص یا به تعبیری (سماع) صوفیان را دید، از آنجا که به جهت شوق خداوند، حرکاتی را انجام می دهند، تعبیرش شادی است و اگر کسی رقاصی حرفه ای در خواب می کرد یا چنین رقصی را می دید تعبیرش غم و اندوه است. رقص در خواب اگر به معنای پای کوفتن باشد خوب نیست.

اگر ببینید مردمی دسته جمعی می رقصند، غم و رنجی عمومی پدید می آید که شامل حال همه آنها که می رقصند می شود و اگر کسی می رقصد و دیگران دست می زنند، او گرفتار مصیبت و بلا می شود و آنها که دست می زنند در غم او اندوهگین می شوند. اگر کسی ببیند که در حالت ایستاده یا نشسته و فقط با حرکت دست می رقصد، نشان آن است که به دیگران نیازمند می شود.

تعبیر خواب رقصیدن مرده (مرده در حال رقص)

اگر رقصی با پایکوبی همراه باشد، به معنای ناراحتی و اندوه است. اگر خواب دیدید مرده ای به صورتی که ذکر شد، می رقصد، روح او در عذاب بوده و یا به دلیلی روح او ناراحت است و یا دلواپس کسی از اقوام زنده باشد. اگر خواب دیدید که کسی که مرده است بی آهنگ و به آرامی می رقصد، نشانه شادی روح او بوده و در آرامش ابدی به سر می برد.

تعبیر خواب رقصیدن با معشوق

اگر کسی خواب دید که به رقص حرفه ای مشغول است یا پایکوبی می کند، به غمی در بیداری دچار خواهد شد. رقصی که به آرامی با معشوق باشد و در آن پایکوبی و حرکات تند وجود نداشته باشد، به معنای آرامش و عشق بوده و تعبیر آن غم و ناراحتی نیست.

تعبیر خواب رقص به خاطر شادی

اگر کسی در خواب دید که به تنهایی و به خاطر شنیدن خبر خوشی می رقصد، و ساز و آوازی او را همراهی نمی کند، از غم و اندوه نجات می یابد. اگر کسی در خواب رقص یا به تعبیری (سما) صوفیان را دید، از آنجا که به جهت شوق خداوند، حرکاتی را انجام می دهند، تعبیرش شادی است.

تعبیر خواب رقصیدن با لباس عروس

دیدن لباس عروسی، نشانه شرکت در کارهایی شادی بخش و هم صحبتی با دوستان صمیمی است. اگر لباس عروسی کثیف یا چروک باشد، رابطه شما با دوست صمیمی تان قطع خواهد شد. اگر کسی با لباس عروس و به آرامی می رقصید و خیلی آرایش تندی نداشت و صورت او زیبا بود، در زندگی سفید بخت و خوش اقبال خواهد شد و اگر رقص آرامی می کرد، بخت به او روی خواهد آورد. اگر کسی با لباس عروس و آرایش تند و تیز به رقص و پایکوبی مشغول بود، باید حتما با صدقه دفع بلا کند چون ناراحتی و خدای ناکرده مصیبتی برای وی در راه است.

تعبیر خواب رقص دو نفره

هر رقصی که به آرامی و از روش شادی و بدون آهنگ تند انجام شود، نشانه شادی و رسیدن خبری خوش برای کسانی است که با هم می رقصند. اما رقص هایی که با حرکت های تند و پایکوبی باشند، نشانه ناراحتی و رسیدن خبر ناخوشایند است.

امام صادق (ع) می فرماید: رقص در خواب، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت کند.

محمد ابن سیرین می گوید: پای کوفتن در خواب، غم و اندوه است.
بعضی دیگر از معبران می گویند که رقص کردن در خواب، بیماری است و گروهی می گویند رقص کردن برای مردان خلاصی از زندان است، خصوصا اگر کسی که زندانی است این خواب را ببیند.

ابراهیم کرمانی می گوید: رقص درخواب، زنان را رسوائی است و مردان را، دلیل بر خصومت است. اما صوفیان و کسانی که رقص بسیار کنند، دلیل غم است و رقاص درخواب، مردی است که پیوسته درمصیبت خویش یا رد مصیبت دیگران باشد.

تعبیر خواب رقص و پایکوبی
تعبیر خواب رقص و پایکوبی

تعبیر خواب رقص از دید حضرت امام جعفر صادق ع

اگر در خواب خود رقص و رقاصی را دیدی تعبیر غم و اندوه و مصیبت است.

تعبیر خواب رقص از دید حضرت یوسف ع

اگر در خواب رقص و آوازی شنیدی تعبیرش سلامت و تندرستی است.

تعبیر خواب رقص از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب رقص و پایکوبی به معنای غم و اندوه است.
تعبیر خواب رقصیدن نشان از بیماری دارد.
تعبیر خواب رقصیدن مردان تعبیرش رهایی از زندان است.

تعبیر خواب رقص از دید ابراهیم کرمانی

اگر زنی در خواب ببیند که درحال رقصیدن است تعبیرش رسوایی است.
اگر مردی در خواب دید که درحال رقصیدن است تعبیرش دشمنی است.
اگر رقاصی در خواب ببیند که در حال رقصیدن است نشانه از غم است.

تعبیر خواب رقص از دید منوچهر مطیعی

اگر در فردی درخواب بیند که در حال پای کوبی باشد تعبیرش غم و اندوه است.
اگر فردی در خواب ببیند که در حال رقص با حرکت دادن دست است تعبیرش طلب و خواسته ای است.
اگر در خواب دیدی که در حال رقص دسته جمعی هستی تعبیرش غم و اندوه گروهی است.
تعبیر خواب رقصیدن زن به معنای انگشت نما شدن بین مردم است.

تعبیر خواب رقص از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب معلم رقص به معنای آن است که شما از خوشگذرانی و تفریح لذت میبرید.
اگر در خواب دیدی که در یک سالن خالی در حال رقصیدن هستی تعبیرش شادی و خوشحالی است.
اگر کسی در خواب ببیند در حال رقص در یک سالن زیبا است تعبیر به معنای سبکسرانه بودن رفتار است.
اگر فردی در خواب ببیند که در حال رقص با فردی جذاب است تعبیرش حسادت است.
اگر در خواب دیدی که در حال رقصیدن در میان جمع ناشناسی هستی تعبیرش غم و اندوه است.
اگر در خواب دیدی که در حال یادگیری رقص هستی به معنای آن است که شما عاشق خواهید شد.
تعبیر خواب افتادن در حین رقص ، احساسات خود را کنترل کنید
تعبیر خواب افتادن در حین رقص به معنای این است که باید بیشتر احساسات خود را کنترل کنید.

تعبیر خواب رقص از دید آنلی بیتون

اگر در خواب دیدی که کودکانی در حال رقصیدن هستند تعبیرش به معنای صاحب خانه شدن است.
اگر در خواب دیدی که سالمندانی در حال رقصیدن هستند تعبیرش چشم اندازی بهتر در آینده است.

به تعبیر معبرین قدیمی رقصیدن همان پای بر زمین کوبیدن است که تعبیر چندان مناسبی به همراه ندارد ولی امروزه رقصیدن به معنای پایکوبی نبوده و حالت دیگری انجام می‌شود.

بر اساس مبنای روانشناسی کارل گوستاو یونگ – فیلسوف سوییسی دیدن رویای رقص شامل تعابیر زیر می‌باشد:

خواب دیدن اینکه شما می رقصید، بیانگر این است که از هر محدودیتی رها هستید. زندگی شما، در تعادل و هماهنگی است. رقص بیانگر پوچی، شادی، سپاس گذاری، و تمایلات جسمی است. شما نیاز دارید که این ویژگی ها را در زندگی بیداری تان، ایجاد کنید.

خواب دیدن اینکه شما با یک نفر می رقصید، بیانگر صمیمیت و اتحادی از جنبه‌های مردانه زنانه شماست. اگر شما رهبر هستید، بیانگر این است که زندگی شخصی تان را در کنترل دارید. می تواند به این معنی باشد که شما تهاجمی هستید و شخصیت معتمد به نفسی دارید.

اگر شما خواب ببینید که کسی از شما درخواست رقص می کند، بیانگر این گفته است که شما یک پیرو هستید. شما حس می کنید برای کامل شدن و هماهنگ شدن، به کسی نیاز دارید. بویژه خواب دیدن اینکه شما با شریک قبلی تان می رقصید، بیانگر این است که او را همانگونه که بود به طور کامل پذیرفته اید. به هم زدن یک تصمیم مثبت بوده است.

خواب دیدن اینکه شما در رقص شرکت می کنید یا به رقص می روید، بیانگر جشن و تلاش شما برای رسیدن به شادی است. این عبارت را در نظر گیرید، رقص زندگی. بیانگر خلق، به وجد آمدن و همراه شدن با چیزی است که زندگی مجبور است به شما پیشنهاد دهد.

دیدن کودکانی که در خوابتان می رقصند، بیانگر خانه ای شاد است.

دیدن رقص آیینی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید روح و جانتان در تماس و ارتباط باشید.

خواب دیدن اینکه در کلاس رقص هستید بیانگر این است که نیاز دارید خود را رها کنید. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما، به سمت یک پروژه ی جدید، فرآیند جدید یا مرحله ای جدید در زندگی تان را هدایت می شوید و قدم های آن را یاد می گیرید.

تعبیر خواب رقصیدن

تعبیر خواب رقصیدن
تعبیر خواب رقصیدن

محمدبن سیرین گوید: تعبیر رقصیدن غم و اندوه می‌باشد، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر رقصیدن برای مرد خلاصی از زندان می‌باشد، مخصوصاً اگر در حین رقص پایش در بند باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: رقاص و رقص در خواب، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت می‌باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

رقص در خواب اگر به معنای پای کوفتن باشد خوب نیست واگر فقط حرکت دست باشد طلب کردن و خواستن است و احساس نیاز است به دیگران اما نه چندان شدید.

اگر کسی می‌رقصد و دیگران دست می‌زنند او گرفتار مصیبت و بلا می‌شود و آن‌ها که دست می‌زنند در غم او اندوهگین می‌شوند. اگر کسی ایستاده یا نشسته در خواب با حرکت دست برقصد نشان آن است که به دیگران نیازمند می‌شود و اگر بیننده خواب ببیند که می‌رقصد و جست و خیز می‌کند گرفتار غم و مصیبت و بلا می‌شود و اگر ببیند نشسته یا ایستاده دست‌ها را به عنوان رقص می‌جنباند نیازمند و وامدار می‌گردد.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن رقص کردن وشنیدن آواز چنک و طبور و مانند آن‌ها تندرستی و ایمنی باشد

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر فردی متأهل خواب ببیند کودکان در حال رقص و پایکوبی اند، علامت آن است که صاحب خانه ای پر نشاط و فرزندانی مطیع می‌شوید. اگر جوان‌ترها چنین خوابی ببیند، علامت وظایفی اندک و لذت بسیار است.
اگر خواب ببینید سالمندان در حال رقص‌اند، نشانه چشم اندازی بهتر در آینده است.
اگر خواب ببینید خودتان در حال رقص و پایکوبی هستید، علامت خوشبختی غیره منتظره است.

تعبیر خواب رقصیدن با مرده

معبرین غربی گویند: دیدن رقصیدن همراه با مرده در خواب بیانگر و بازتاب سرنوشت هر فردی است که روزی او نیز خواهد مرد. اگر در خواب دیدید که با اعضای خانواده خود که فوت شده است می‌رقصید نشان دهنده دلتنگی فراوان برای آن شخص فوت شده است.

لوک اویتنهاو: جسد رقصان: ارثیه کلان

تعبیر خواب رقص گروهی

مطیعی تهرانی: چنانچه در خواب ببینید مردمی دسته جمعی می‌رقصند غم و رنجی عمومی پدید می‌آید که شامل حال همه آن‌ها که می‌رقصند می‌شود.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید به همراه گروهی می‌رقصید، علامت آن است که سرگرم تفریحات سالم و دلپذیر خواهید شد.

تعبیر خواب رقصیدن زنان

مطیعی تهرانی: رقصیدن برای زنان بد نامی و رسوایی و بی آبرویی است و چنانچه زنی در خواب ببیند که می‌رقصد بد نام و انگشت نما می‌شود. سر زبان‌ها می‌افتد و مردم پشت سر او بد خواهند گفت.

تعبیر خواب رقصیدن به روایت لوک اویتنهاو

معلم رقص: شما از خوشگذرانی خوشتان میاید
رقصیدن در یک سالن خالی: شادی
رقصیدن در یک سالن زیبا: رفتارتان سبکسرانه است
رقصیدن با یک فرد جذاب: حسادت
رقصیدن در میان یک عده ناشناس: غم
یادگیری رقص: شما عاشق خواهید شد
افتادن در حین رقص: احساسات خود را کنترل کنید

تعبیر خواب رقص آرام

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید به آهستگی مشغول رقصیدن هستید، نشانه آن است که به همراه دوستانی صمیمی از زندگی خود لذت خواهی برد.
اگر خواب ببینید دیگران به آهستگی درحال رقصیدن هستند، نشانه آن است که سعادت و تفاهم همواره در محیط خانوادگی پا بر جاست.

تعبیر خواب رقص باله

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

یک زن خواب رقص باله ببیند: دردسر و ناامیدی
یک زن جوان خواب رقص باله ببیند: او در عشق وفادار نخواهد بود.
یک مرد خواب رقص باله ببیند: شکست در کارها
یک زن بیوه خواب رقص باله ببیند: او به زودی با یک مرد بسیار ثروتمند ازدواج خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

تعبیر خواب فرار کردن | گریختن و فرار کردن در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب خنده | خندیدن در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب فرش | شستن ، خریدن و دیدن فرش در خواب نشانه جیست؟

 

امتیاز کاربران: ۵ ( ۱ رای)
برچسب ها

وبگردی

نوشته های مشابه

دیدگاه بگذارید

avatar
  ایمیل برای اطلاع رسانی  
بهم خبر بده
دکمه بازگشت به بالا