تعبیر خواب زمین | دیدن زمین زراعی و سرسبز ، زمین بیابانی در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب زمین ازنظر معبران مختلف تعابیر گوناگونی دارد لذا در این مطلب سعی بر آن داریم تا با آوردن دیدگاه معبران شما را یاری کنیم.
تعبیر خواب زمین
تعبیر خواب زمین

تعبیر خواب زمین

تعبیر خواب زمین به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
معبران زمین را زن تشخیص داده اند و این بدان سبب بوده که زمین باز دهی و سود بخشی دارد و زن نیز صاحب قدرت تولید مثل است و فرزندانی می آورد که حاصل زندگی مرد هستند. اگر در خواب زمینی سبز و خرم دیدید که معمور و مفرح بود و شماا احساس کردید آن زمین به خودتان تعلق دارد کامیاب می شوید و زندگی شما به قدر وسعت آن زمین گستردگی خواهد یافت و روزگار را به خوشی سپری خواهید کرد ولی اگر زمینی دیدید که مخروبه و ویران بود و به جای علوفه سبز، علوفه زرد و رنگ و پلاسیده در آن دیده می شد زندگی بی حاصلی خواهید داشت و عمر و زندگی شما با ناکامی و بدی خواهد گذشت. اگر دیدید که در زمینی ناشناخته راه می روید راهی سفری می شوید که اگر زیان نداشته باشد متضمن هیچ سودی هم نیست و اگر آن زمین را می شناختید به سفری می روید که برای شما سود دارد. اگر دیدید زمینی دارید که در آن چیزی می سازید خوب است و اگر دیدید زمینی هست که مقداری مصالح بنایی آن جا ریخته و حدس زدید که آن جا قبلا بنا ی ساختمانی بوده و ویران شده خوب نیست خواب شما می گوید شما وارث اندوهی می شوید که در ایجاد آن دخالتی نداشته اید. اگر دیدید از زمینی سنگ یا شن جمع می کنید پولی بدست می آورید. شن ها و سنگ ها سمبل سکه هستند و پولی که به دست می آورید مسکوک است.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین
اگر بیند که در زمین سبزه .و نبات معروف بود با نعمت و اسباب، دلیل که او را فضل و دیانت بود و سرانجام ثواب آخرت یابد. اگر بیند در صحرائی بود مانند بیابان و آن زمین را شناسد، دلیل که سفر دور کند. اگر بیند زمین را می کند و خاکش میخورد، دلیل است مال یابد، به قدر آن خاک که خورده باشد. اگر بیند در زمین ناپیدا شود، بی آن که در آنجا جائی یا مغاکی بود، دلیل که هلاک شود. اگر بیند زمین را مانند چاه یا سردابه همی کند، دلیل که مال دنیا به مکر حیله بدست آورد. اگر بیند که زمین او را فراگرفت، دلیل که درغم و مصیبت افتد و از قبل زن مال او تلف شود. اگر بیند که از زمین فراخ به زمین تنگ می آمد، دلیل است که ازکاری تند به کار بد افتد.

به روایت جابر مغربی
اگر بیند زمین با وی سخن گفت و به خیر نیکوئی وی را مژده داد، دلیل که در دین و دنیا خیر بسیار کند، چنانکه مردمان را از آن شگفت یاد و بعد از وفات او را یاد کنند. اگر بیند زمین در زیر پایش درنوشت، دلیل که آخر عمرش شده باشد. اگر بیند برخی از زمین در زیر او پیچید، دلیل بر تنگی معیشت او کند. اگر بیند آن زمین معروف بود، نیکی معیشت خداوند زمین را باشد. اگر بیند زمین خود فراخ نموده است، دلیل که عمر خداوند زمین دراز بود. اگر بیند زمین را می پیمود، دلیل است به سفر رود.اگر ببینی زمین، خودش را گسترده و بزرگتر کرده است، یـعـنـی عمر صاحب زمین طولانی می‌شود.

به روایت اشعث
اگر دید زمین را از بهر کشت می شکافت، دلیل که به شغل بزرگی مشغول شود و از قبل زن منفعت یابد یا از سفر نعمتی بدست آورد. اگر کسی زمین خویش را آبادان بیند، دلیل است کارش نیکو و قوی شود. اگر زمین را خراب دید، دلیل است کارش است کارش ضعیف گردد یا با کسی او را خصومت افتد. اگر کسی خود را در میان زمین کِشته بیند، دلیل که او را با کسی انبازی بود، یا زنی را به نکاح بخواهد. اگر کسی خود را در میان زمینی سرگشته بیند که در آن گُل برآمده، دلیل است که زنی پارسا و دینداری را به زنی کند و از او فرزند آورد. اگر بیند گل فرو ریخت، دلیل باشد که فرزندش نماند. اگر بیند آب رود بیامد و زمین او را غرقه گردانید و کشت را تباه کرد، دلیل باشد که از پادشاه سلامتی یابد.

به روایت آنلی بیتون
دیدن زمین حاصلخیز در خواب ، نشانه سعادت و موفقیت است .
دیدن زمین سنگلاخ و غیرقابل کشت در خواب ، علامت نومیدی و تلخکامی است.
دیدن زمینی که در اثر خشک شدنِ دریا حاصل شده است ، نشانه آن است که راههایی برای رسیدن به کامیابی و شادمانی جلوی پای شما نمایان خواهد شد .
اگر خواب ببینید مالک زمینی پهناور هستید ، نشانه آن است که روزی ثروتمند خواهید شد .
اگر دختری خواب ببیند مالک زمینی پهناور شده است ، نشانه آن است که میراثی به او ارث خواهد رسید ، وی ناچار می شود با صرفه جویی زندگی کند . زیرا میراث او مردی فقیر و خانه ای پر از فرزند است .

تعبیر خواب به روایت دانیال
زمین درخواب دیدن، زن است. اگر بیند که او را زمینی بود فراخ و بزرگ و خاک آن زمین پاکیزه بود، دلیل که او را زنان باشند به ستر و صلاح، چنانکه در میان زنان ایشان را فضل و منزلت و جاه بود. اگر بیند زمین به غایت بزرگ شد، چنانکه پایانش پدیدار نبود، دلیل که زن کند واز آن زن او را نعمت و اسباب دنیا بسیار حاصل شود. اگر بیند در آن زمین نبات و سبزه مجهول بود و دانست که ملک او بود، دلیل که آن کس مسلمان بِبود، به جهت آن که سبزه درخواب ، دین اسلام است.

تعبیر خواب به روایت امام صادق
دیدن زمین درخواب بر چهار وجه است. اول: زن. دوم: دنیا. سوم: مال. چهارم: ولایت.

تعبیر خواب به روایت محد العنبری
برای دیدن زمین در خواب، تعبیرات زیادی وجود دارد و هر زمینی براساس جوهر آن، تعبیر می شود؛ مثلاً، دیدن زمین محشر، دلیلی است برای پاداش پنهانی، راستی پیمان و در امان بودن از خطر و ممکن است بر توبه نمودن و هدایت یا فتن نیز، دلالت نماید. دیدن زمین کشاورزی بر فایده و برکت دلالت دارد. اگر کسی دید که مالک زمین شد، و هنوز ازدواج نکرده است، ازدواج می کند و از همسرش صاحب فرزند خواهد شد. اگر کسی دید که زمینش دچار زلزله شد، زنش سقط جنین می کند. اگر کسی ببیند که روی زمین است و آن زمین دچار فرورفتگی شد، بر گمراهی، سرگردانی و نادانیش درباره ی خدا و روز آخرت دلالت دارد. اگر کسی دید که در زمینی وسیع و بیابان مانند و ناشناختهاست، به سفر می رود. اگر کسی در خواب دید که با چوب یا چیز دیگری به زمین می زند برای تجارت به سفر می رود. اگر کسی دید که از یک زمین خشک و بی آب و علف وارد زمینی سرسبز و خرم شد از بدعت دست کشیده و به سنت روی می آورد و اگر کسی آن را دید، تعبیر آن نیز، عکس می شود.

تعبیر خواب زمین به روایت کتاب سرزمین رویاها
خواب زمین : علامت از دست دادن یک دوست
زمین را می بوسید : تحقیر و شرمساری
خاک را می خورید : یک بیماری طولانی
روی زمین خوابیده اید : ۱- دوره ای که در پیش است شما را در یک موقعیت پست قرار خواهد داد ۲- مرگ یکنفر فرا می رسد .
دیگران روی زمین خوابیده اند : مرگ یک دوست
زمین باغ خودتان : پول و منفعت در کار
زمین سیاه است : غم
شما را در زیرزمین می گذارند : خطر مصیبت و بدبختی
شما دفن شده اید : پول هنگفتی نصیبتان می شود .
شما صاحب زمین خوبی هستید : همسر خوبی خواهید داشت
یک مرد متاهل خواب ببیند که به او یک زمین داده اند : همسر او زن بسیار خوبی است .
یک چراگاه زیبا : فرزندان زیبا
یک زمین پوشیده از سبزیجات : زیر تیغ دوستان مزدور قرار دارید .
یک زمین پوشیده از گندم و جو و ذرت : خوشبختی و شانس بزرگ
یک دهقان روی زمین کار می کنید : منفعت بزرگ مالی
زمینهای حاصلخیز : بزودی ازدواج خواهید کرد

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال
اگر ببینی زمین بزرگ و دیوارکشی شده‌ای داری که خاکش پاک و پاکیزه و مرغوب است، یـعـنـی زنان خوب و باحیایی خواهی داشت، طوریکه دربین زن‌ها دارای فضل و برتری و منزلت و جاه خواهند بود،‌‌‌‌‌ و اگر ببینی آن زمین طوری بزرگ شده است که انتهایش معلوم نمی‌شد، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی و از آن زن به نعمت و وسائل و احتیاجات دنیا خواهی رسید، ‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی در آن زمینی که گفته شد، سبزه و گیاهان نا آشنایی درآمده و می‌دانستی که برای تو می‌باشند، یـعـنـی آن زن مسلمان می‌باشد (زیرا تعبیر سبزه دین اسلام است) .

بیشتر بخوانید:

تعبیر خواب عروسی| دیدن عروسی در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب انگشتر| دیدن انگشتر در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب رقص و پایکوبی | رقص و پایکوبی در خواب نشانه چیست ؟

تعبیرخواب من چیه؟ | تعبیر خواب شما توسط معبر جدول یاب

۰ ۰ آرا
رأی دهی به مقاله
برچسب ها
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
نمایش تمام کامنتها
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن