تعبیر خواب نامه و پاکت نامه | دیدن نامه و پاکت نامه در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب نامه و پاکت نامه  ازنظر معبران مختلف تعابیر گوناگونی دارد لذا در این مطلب سعی بر آن داریم تا با آوردن دیدگاه معبران شما را یاری کنیم.

تعبیر خواب نامه و پاکت نامه

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
نامه به هر حال حامل پیغام و خبر و سلام است چه در بیداری و چه در خواب ولی در خواب واکنش شما که بیننده خواب هستید نسبت به دریافت آن و مطالبی که در نامه نوشته شده تعبیر را متفاوت می کند. اگر در خواب نامه ای دریافت داشتید و از دریافت آن مسرور و خوشحال شدید در روزهای آینده یک شادی برای شما می رسد و به موفقیت می رسید یا به دیدار دوستی عزیز توفیق می یابید یا بالاخره مهمانی دوست داشتنی و گرامی برایتان می رسد. چنان چه در خواب ببینید نامه ای به دوستان می نویسید امیدی در شما ایجاد می شود و حالت انتظار در شما پیدا خواهد شد. اگر دیدید نامه ای اداری می نویسید و از نوشتن آن خوشحال هستید، گره ای از کارهایتان باز می شود و چنان چه نژند باشید مشکلی برایتان پیش می آید.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین
اگر در خواب بیند که نامه سر به مهر داشت، دلیل است سخنی پوشیده بشنود. اگر نامه را گشاده بیند، دلیل که سخنی فاش نشود.

تعبیر خواب به روایت کرمانی
اگر درخواب بیند نامه سر به مهر داشت، دلیل است خبری به وی رسد. اگر بیند که نامه را بگشاد، به این معنا است بی غم شود. اگر بیند مهر از نامه برداشت و بخواند، دلیل عز و جاه است وقتی که بیننده , خواب امی بود و نیز گویند که آخر عمر او بود

تعبیر خواب به روایت مغربی
اگر ببینی «پادشاه» نامه‌ای به تو داده و در آن حرف های خوشایندی, نوشته است، تعبیرش راحتی و آسایش و نشاط می‌باشد، ‌‌‌‌‌ولی اگر سخنانش ناخوشایند باشد، تعبیرش ترس و بیم و خطر است.
اگر خواب ببینی شخص بزرگ و زاهد و پرهیزکاری به تو نامه‌ای داده است، یـعـنـی آن شخص تو را پند می‌دهد.

تعبیر خواب به روایت امام صادق
اگر در نامه سخنی خیر نوشته بود. به این معنا است حاجت روا می شود. اگر در آن سخن شر نوشته بود، دلیل است کارش برنیاید.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون
اگر در خواب نامه ای سفارشی دریافت کنید ، نشانه آن است که اختلاف بر سر مسایل مادی ، دوستی های دیرپا را از هم می گسلد .
اگر دختری خواب ببیند نامه ای سفارشی دریافت می کند ، علامت آن است که به او پیشنهاد می شودو در مقابل گرفتن درآمد کافی ، تن به کارهایی ناپسند و غیر اخلاقی بدهد .

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو
دریافت کردن نامه : ثروتهایی که در آینده خواهید داشت خواندن نامه : ازدواج نوشتن نامه : خبرهای جالب
پیدا کردن نامه : کارهای اداری برایتان پیش خواهد آمد گم کردن نامه : اخبار بد سوزاندن نامه : سبکسری گشودن نامه : مراقب دزدها باشید

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت
خواندن نامه‏ ى عاشقانه در خواب، نشانه شنیدن اخبار بد است. خواندن نامه‏ ى غم‏انگیز در خواب، به معنای اتفاقات ناگوار است. اگر خواب ببینید که مشغول نوشتن نامه‏ ى عاشقانه هستید، به این معنا است که دلبسته ‏ى فردی خواهید شد.

تعبیر خواب به روایت محد العنبری
اگر کسی در خواب ببیند که نامهای به دست او رسیده است که در آن مژدهای خوشحالکننده وجود دارد، دلیلی بر عاقبت به خیری او یا عطای مال و زن و فرزند و روزی نیک میباشد.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها
یک نامه دریافت می کنید : پول بدست می آورید
از همسرتان یک نامه دریافت می کنید : شکست و ناکامی برای مخالفانتان از معشوقتان نامه دریافت می کنید : نامزدی
یک نامه از طرف یک دوست دریافت می کنید : درآمد شما بسیار خوب خواهد بود.
نامه ای از طرف فرزند خود دریافت می کنید : امنیت مالی
نامه ای از طرف اعضاء فامیل : از خطر فعلی خواهید جهید .
نامه ای از طرف یکی از طرفداران : یک ازدواج پرمنفعت
یک نامه مربوط به کار : در هر کاری احتیاط کنید .
یک نامه محتوی پول دریافت می کنید : امیدهایتان برآورده می شوند .
به مردی که برای قانون کار می کند نامه میدهید : بدشانسی
یک نامه جالب را می خوانید : آسایش برای یک مدت طولانی
روی یک نامه تمبر یا مهر می زنید : در کارهایتان به موفقیت می رسید .
یک نامه را پاره می کنید : یک رقیب عشق شما را
از چنگالتان در می آورد .
یک نامه مربوط به کار را مچاله می کنید : موانع غیرقابل عبور بر سر راهتان پدیدار می شود .
یک نامه پست می کنید : خبرهای بسیار جالب و خوشایند
دیگراننامه شما را می خوانند : احتیاط کنید فریب نخورید یک بخشنامه : پیشرفت در کار
یک نامه می فرستید : مراقب باشید رازهایتان فاش نشود .
یک نامه برای همسرتان می فرستید: شادی بزرگ
برای معشوقتان نامه می نویسید : ازدواج
برای یک دوست نامه می نویسید : به یک سفر بسیار طولانی خواهید رفت .
برای بچه ها نامه می فرستید : آینده ای شاد و پراز لذت خواهید داشت.
برای بستگان خود نامه می نویسید : مشاجره در فامیل
برای یکی از طرفداران خود نامه می نویسید : بر مخالفان خود غلبه خواهید کرد.
یک نامه اداری می فرستید : گرفتاری و دردسر
شما یک نامه عاشقانه می نویسید : شادی بزرگ
یک نامه عاشقانه را می خوانید : خبرهای خوش
تعداد زیادی نامه عاشقانه دریافت می کنید : راستی و صداقت یکی از خصایص عالی است که نباید فراموش شود
نامه های عاشقانه را پاره می کنید : ناکامی
نامه ها عاشقانه را جمع آوری می کنید : حقیقت را می فهمید

اگر کسی خواب ببیند پاکت نامه عروسی را باز میکند این به نشانه ی گشایش بخت و دور شدن مشکلات و گرفتاری هاییست که اخیرا برای او پیش امده است .
تعبیر خواب دادن پاکت نامه به کسی که مرده است: شاید این روزها اوضاع طبق برنامه های شما پیش نرود، اما یادتان باشد که اگر این طور شد سعی نکنید چیزی را تغییر دهید. به جای این که خواسته های تان را تحمیل کنید، بهتر است کمی آسان تر بگیرید. از این فرصت استفاده کنید تا دوباره اهداف تان را بسنجید و ببینید چه چیزی از همه بیشتر برای تان مهم است.

تعبیر خواب پاکت به روایت ابراهیم کرمانی
دیدن پاکت و یا بسته ی نامه در خواب به نشانه ی بهبود بیماری هایی است که روح انسان به آن دچار شده است مانند افسردگی شکست در کار غم یا رنج،اگرببینی برای تو پاکت نامه عروسی ارسال کرده اند و صاحب فرزند باشی تعبیر این است که بزودی یکی از فرزندانت ازدواج میکند و به خانه ی بخت می رود،اگر ببینی با باز کردن پاک نامه گریه کردی و یا ناراحت شد این به نشانه ی مشکلاتی است که برای فرزندانت بوجود می آید مانند به بند افتادن کار خلاف کردن.

تعبیر خواب پاکت به روایت علی مدنی
اگر کسی ببیند تعداد زیادی پاکت نامه عروسی را پیدا میکند و یا برای او ارسال میکنند به نشانه ی انبوهی از اخبار خوش و غافلگیر کننده است که بدست او خانواده اش میرسد بطور کلی بیشتر مفسران این رویا را نیکو میدانند

تعبیر خواب پاکت به روایت شیخ طوسی
اهداف شغلی شما دچار آشفتگی شده است، چون قصد دارید محدودیت های قدیمی را کنار بزنید. احساس می کنید که نمی توانید عجله به خرج دهید، به همین خاطر نگران این هستید که شاید کارهای تان سر موقع تمام نشوند. حتی ممکن است تا جایی پیش بروید که کارآمدی شما تحت تاثیر قرار بگیرد. لزومی ندارد که خودتان را قضاوت کنید. انتظارات تان را از احساسات تان جدا کنید تا بهتر بفهمید که در دنیای اطراف تان چه می گذرد. نترسید، بال های تان را بگسترانید و پرواز کنید.

تعبیر خواب پاکت از دیدگاه انلی بیتون
دیدن پاکت نامه در خواب ، علامت شنیدن خبرهای مأیوس کننده و غم انگیز است .
تعبیر خواب پاکت در کتاب سرزمین رویاها
خواب یک پاکت : خبرهای غم انگیز
یک پاکت بسته : مشکلات در آینده نزدیک
شما یک پاکت را باز می کنید و محتوی آنرا بیرون میکشید : چیز گرانبهایی را
پیدا می کنید .
یک بسته پر از نامه بدستتان می آید : ناکامی بزرگ در عشق
یک پاکت را پست می کنید : شانس و اقبال خوش
پاکت می خرید : یک تغییر خوشایند .

بیشتر بخوانید:

تعبیر خواب مرده | دیدن مرده در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب گریه کردن | گریه کردن در خواب نشانه چیست ؟

تعبیرخواب من چیه؟ | تعبیر خواب شما توسط معبر جدول یاب

۰ ۰ رای
Article Rating
[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
برچسب ها

حوا ابراهیم نژاد

به نام دادار حق هم او اول و آخر است و هم او ظاهر و باطن. خبرنگاری حرفه‌اي است كه شب و روز ندارد. حرفه ای که قلم را در دست می گیرد و قسم به آن که باید از آن سخن صدق ببارد. یک نویسنده و خبرنگار موفق واقعیت ها را در غالب حقیقت شرح می دهد نه در قاب شرحیات و شایعات. این حقیر تلاش دارد که نویسنده ای صادق باشد.ارادتمند شما
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
نمایش تمام کامنتها
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن