تعبیر خواب پشه / دیدن پشه در خواب نشانه چیست؟

پشه از انواع حشرات می باشد اما با خصوصیات منحصر بفرد خود و تعبیری جداگانه ، این مطلب به تعبیر خواب پشه اختصاص دارد .

تعبیر خواب پشه
تعبیر خواب پشه

محمد بن سیرین گوید :

پشه ، مردی ضعیف و خوار و ناکس است و کاری اندک و حقیر کند . اگر بیند با پشه جنگ می کرد ، دلیل که با مردی ضعیف خصومت کند . اگر بیند پشه به گلوی او فرو شد ، دلیل که با مردی حقیر به کاری حقیر مشغول شود و از او اندک چیزی بدو رسد . اگر بیند پشه بسیار بر تن او جمع شدند و او را می گزیدند ، دلیل که بر زبان مردم عوام افتد و از ایشان به وی مضرت رسد ، زیرا که پشه خون مردم را می مکد . اگر بیندپشه درگوش یا در بینی او فرو شد و از او رنج و گزند یافت ، دلیل که از مردم ضعیف بدو رنج رسد و گزند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که پشه بسیار به خانه او در آمدند ، دلیل که او را غم و اندوه رسد . اگر بیند که پشه گان غلبه کردند و درخانه او جمع شدند ، دلیل که بر دشمن ضعیف ظفر یابد . اگر بیند که پشه در بینی او شد و بیرون نیامد ، دلیل که در محنت و بلا گرفتار شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

پشه حشره ای است بی مقدار و ضعیف اما مزاحم وزیان آور که گاه موجب بروز بیماری می شود . پشه در خواب های ما سمبل انسان هایی قرار می گیرد که بر مبنای جهل و نادانی یااز طریق دوستی و یا از راه دشمنی زحمت و رنج فراهم می آورند و بسا موجب تباهی انسان می گردند . ما معمولا یک پشه در خواب نمی بینیم مگر در شرایط خاص . گاه می بینیم که اتاق محل زندگی ما پشه دارد یا پشه ها در فضای خانه ما وزوز می کنند . این نشان دهنده بیم و هراسی است که از بد دهنی و کج اندیشی مردم کوچه بازار داریم . پشه انبوه تجسمی است از قضاوت سطحی جاهلان و بی خردان که قدرت ندارند اما با سخن یاوه خویش موجبات گرفتاری ما را فراهم می آورند یا کدورت و ملال می دهند . اگر دیدیم پشه یا پشه ها ما را می گزند نشان آن است که کسی یا کسانی درباره ما بد می گویند یا بد قضاوت می کنند چه در گفتار خود صدیق باشند و چه بر خلاف واقع بد بگویند . اگر ببینیم پشه ای وارد بینی ما شده از مردی احمق و ضعیف زیان می بینیم و حرف شخصی غیر مسئول موجب دردسر ما می شود . اگر پشه به گوش ما وارد شد و در خواب حس کردیم که پشه ای دم گوش ما پرواز می کند یا وارد سوراخ گوش شده نشان آن است که کسی سعایت می کند و عمل او موجب ناراحتی می شود . اگر پشه ای را کشتید دشمنی ضعیف را از خود دور کرده اید .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن پشه در خواب ، بیانگر آن است موضوعی موجب ناراحتی شما می‌گردد . اگر خواب ببینید که پشه شما را گزیده ، یعنی دشمنی به شما آسیب می‌رساند .

آنلی بیتون می‌گوید :

۱ـ دیدن پشه در خواب ، نشانه آن است که بیهوده سعی می کنید و در مقابل حملات موذیانه دشمنان خود ایستادگی کنید .

۲ـ اگر خواب ببینید پشه ها را می کشید ، نشانه آن است که خانواده ای تشکیل خواهید داد و به ثروت و سعادت دست خواهید یافت .

ابن سیرین نیز از تعبیر خواب پشه می‌گوید:

اگر ببینی پشه‌های زیادی روی تو جمع شده‌اند و تو را نیش می‌زنند، یـعـنـی بر سر زبان عامه مردم خواهی افتاد و تو را غیبت کرده و ضرر و زیان می‌رسانند (زیرا پشه خون مردم را می‌مکد). ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پشه‌های زیادی وارد خانه‌ات شده‌اند، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پشه از گلوی تو پایین رفته است، یـعـنـی با مردی حقیر و کوچک مشغول انجام کاری حقیر و کوچک می‌شوی و از آن چیز اندکی بدست می‌آوری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پشه وارد بینی تو شده است و بیرون نیامده، یـعـنـی دچار بلا و گرفتاری و رنج و محنت می‌شوی، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی پشه در گوش یا بینی‌ تو فرو رفته و دچار ناراحتی و آسیب شده‌ای، یـعـنـی انسانی ضعیف باعث رنج و صدمه تو می‌شوند.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با پشه جنگ می‌کنی، یـعـنـی با مرد ضعیفی جنگ و دشمنی می‌کنی.

 

 

 

 

بیشتر بخوانید :

تعبیر خواب حشرات | دیدن حشرات در خواب نشانه چیست ؟

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
۰ ۰ vote
Article Rating
برچسب ها
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن