لغات دو حرفی در حل جدول

در این مطلب، لغات دو حرفی جدول را برای شما عزیزان آماده کرده ایم؛ با ما همراه باشید.

صفحه ( آ ) 

 1. =آب بینی (خل)
 2. =آب ترکی (سو)
 3. =آب دهان (تف)
 4. =آبگیر (ژی)
 5. =آب مروارید (تم)
 6. =آپ (بالای فرنگی)
 7. =آت (اسب آذری)
 8. =آتشگیره-کفش (خف)
 9. =آج (برجستگی لاستیک- برجستگی ته کفش)
 10. =آذرنگ (غم)
 11. =آرواره (فک-سق)
 12. =آروغ (رغ)
 13. =آزاد (یل)
 14. =آزمندی (شح)
 15. =آس (درختی شبیه درخت انار)
 16. =آس  (دو سنگ مدور و مسطح که غلات را با آن آرد میکنند).
 17. =آس (تکخال ، آش ، شوربا)
 18. =آستین (کم)
 19. =آسیاب (هر)
 20. =آسیب (آک)
 21. =آش (با)
 22. =آشیانه مرغ  (عش)
 23. =آفت (آک)
 24. =آفت گندم (سن)
 25. =آقای آلمانی (هر)
 26. =آقای اسپانیولی (دن – لی)
 27. =آکنده (پر)
 28. =آل (بچه دزد معروف)
 29. =آل (سراب)
 30. =آل (سرخ کمرنگ)
 31. =آواز سم ستوران (هب)
 32. =آهو (ظب)
 33. =آهوی ختن (اف)
 34. =آهوی کوهی (کل)

صفحه (الف)

 1. =ابر حامل باران (بل)
 2. =ابریشم خام (قز)
 3. =ابریشم خام نتابیده (کج)
 4. =ابریشم کم قیمت (کژ)
 5. =ابله و احمق (بل)
 6. =اثر پا (رد)
 7. =اثر چربی (لک)
 8. =اثر ماتیسن (پر)
 9. =اثری از ژید (تز)
 10. =اجاق مخفی (فر)
 11. =از آرایش بسکتبال (شل)
 12. =از ادات تشبیه (سا)
 13. =از باشگاه های فرانسه (رن)
 14. =از بت های زمان جاهلیت  (هب- ود)
 15. =از به پا کردنی ها (شر)
 16. =از بیماری های پوستی (گر)
 17. =از حروف یونانی (مو- چی)
 18. =از خدایان یونان (رع- را)
 19. =از خواهران برونته (آن)
 20. =از رفته به جا می ماند (رد)
 21. =از سوره های قرآن (طه)
 22. =از سوره های مکی (یس)
 23. =اس (بنیاد ، پایه ، پی)
 24. =اسب آذری  (ات)
 25. =استخوان پاشنه پا (بل)
 26. =استخوان سینه (قص)
 27. =استعداد فهم و دریافت (شم)
 28. =استفراغ (قی)
 29. =اضطراب  (تب)
 30. =اعتبار (آب)
 31. =اقتصادی در روسیه (نپ)
 32. =ال (بچه دزد معروف)
 33. =الفبای موسیقی (نت)
 34. =الهه خورشید (رع- را)
 35. =امرود (مل)
 36. =امیر قبیله بزرگ (بگ)
 37. =انبار ته کشتی(خن)
 38. =انتها یا قعر چیزی (ته)
 39. =انکار کردن (ظی)
 40. =انگبین (ظی)

  صفحه ( ب )  

 1. =با (مع)
 2.  =با (آش)
 3. =باب ( در )
 4. =باد اندک (رش)
 5. =بادبان کشتی (جل)
 6. =باد ریزه (رش)
 7. =باد سرد (زم)
 8. =باد کم (رش)
 9. =باده (می)
 10. =باران اندک ( رش )
 11. =باران ریز (طل)
 12. =باریک (دق)
 13. =باز (وا)
 14. =بازداشتن (کف)
 15. =بازو (رش)
 16. =بازی نفس گیر (زو)
 17. =باستیل (دژ)
 18. =باغ و زراعت (بن)
 19. =باقی جان (نا)
 20. =بالا آمدن آب دریا (مد)
 21. =بالای فرنگی (آپ)
 22. =بالشتک ماوس (پد)
 23. =بانگ -آواز (غو)
 24. =بانگ قمری (وت)
 25. =بانگ وزغ ( وغ )
 26. =بت (بغ)
 27. =بث (پراکنده ساختن ، فاش کردن خبر ، آشکار کردن راز)
 28. =بج یا بچ (لب، توی دهان ، درون دهان)
 29. =بچه دزد معروف (ال)
 30. =بحر ( زو)
 31. =بخ  (کلمه ای برای مدح و اظهار خشنودی و بمعنی زه ، خه ، خوشا و آفرین)
 32. =بخار دهان (ها)
 33. =بخس (کم)
 34. =بخشی از مغز (مخ)
 35. =بخیل (شح)
 36. =بخیه خیاطان (کن)
 37. =بخیه درشت (کن)
 38. =بددل (غر)
 39. =بد  (چاره و گزیر ، عوض و جدایی و بمعنی بت و بتخانه نیز می آید).
 40. =بدون موی (لغ)
 41. =بدی (آک)
 42. =بدیع (نو)
 43. =برآمدگی زمین (رش)
 44. =برادر پدر (عم)
 45. =برای بیان نفرت بکار می رود (اف)
 46. =برانگیختن غبار  (بث)
 47. =برجستگی لاستیک ( آج)
 48. =برجستگی ته کفش(آج)
 49. =برجستگی زیر گونه (لپ)
 50. =بردگی (رق)
 51. =برز (قد)
 52. =برف ریزه (بژ)
 53. =برکت (ری)
 54. =برکه (تو)
 55. =برگ برنده (آس)
 56. =برگ درخت (رق)
 57. =برنج ( رز )
 58. =برهنه (رت)
 59. =بریدن از بیخ (حذ)
 60. =بریدن سر قلم (قط )
 61. =بزرگ ( گت – گط)
 62. =بزرگ منشی ( نب )
 63. =بزرگ و گنده (گت-گط)
 64. =بز کوهی ( کل )
 65. =بژ  (برف ریزه که در شب های زمستان به زمین می ریزد).
 66. =بستر (جا)
 67. =بش (کاکل – یال اسب- پش و فش نیز معنی میدهد).
 68. =بش (بند و بست ، بند و بستی که به ظرف فلزی میزنند).
 69. =بش (پنج ترکی)
 70. =بغل (بر- کش_شح )
 71. =بغل سینه (کش)
 72. =بغل و آغوش (کش)
 73. =بک (وزغ ، غوک ، قورباغه و بمعنی وک و پک نیز می آید).
 74. =بک (پشت و دنبال معنی میشود و پشتیبان نیز استفاده می شود) .
 75. =بل (ابر حامل باران)
 76. =بل (پاشنه پا)
 77. =بل (سنجد)
 78. =بلکه (بل)
 79. =بلی آلمانی (یا)
 80. =بلی انگلیسی (یس)
 81. =بلی روسی (دا)
 82. =بند پای زندانیان (غل- لگ)
 83. =بندگی ( رق )
 84. =بن (قهوه)
 85. =بند و زندان (غل-لگ)
 86. =بنده زر خرید (قن)
 87. =بنیان (اس- پی)
 88. =بو (ند)
 89. =بو (پوست شتر بچه که آنرا پر کاه می کنند).
 90. =بوی پشم سوخته (کز)
 91. =بوی رطوبت (نا- نم)
 92. =بوی ماندگی (نا)
 93. =بهانه جویی (نق)
 94. =به دنیا آوردن (زا)
 95. =بهره مند شدن (حظ)
 96. =بی بند و بار (ول)
 97. =بی حس (لس)
 98. =بید (پت)
 99. =بی صدا می کشد (سل)
 100. =بیکاره (لش)
 101. =بیماری ریزش موی بدن (گر)
 102. =بیماری ریوی (سل)
 103. =بیماری و مرض ( دا )
 104. =بین (لا)
 105. =بینی روسی (نف)
 106. =بی هوشی (غش)

صفحه ( پ )

 1. =پارچه و قماش (بز)
 2. =پاروی قایقرانان (فه)
 3. =پاشنه پا (بل)
 4. =پالان چهار پا (جل)
 5. =پایتخت فراری (رم)
 6. =پایان کار (غب)
 7. =پایان نامه (تز )
 8. =پای چلاق (شل)
 9. =پت (کرک و پشم)
 10. =پخ (پهلو ، کلمه ای برای رم کردن حیوانات)
 11. =پد: (درخت بی پر و بی میوه)
 12. =پراکندگی (شت)
 13. =پر: (کتل ، تپه ، زمین پست و بلند)
 14. =پر خور-شکم پرست (رس)
 15. =پرحرفی(ور)
 16. =پرده توری (شف)
 17. =پر مرغ (فر)
 18. =پژمرده (لس)
 19. =پسوند آلودگی (ین)
 20. =پسوند مصدر جعلی (گی)
 21. =پسوند نسبت (ین)
 22. =پشت (بک)
 23. =پشت سر (پس)
 24. =پشته بلند (تل)
 25. =پشته خاک (تل)
 26. =پشم نرم (پت)
 27. =پشه (بق)
 28. =پش: (یال اسب)
 29. =پک: (بمعنی گنده و نا هموار و وزغ و قورباغه)
 30. =پو: (دو ، رفتار تند)
 31. =پنبه پاک نکرده (وش)
 32. =پنج ترکی (بش)
 33. َ=پوست بچ شتر (بو)
 34. =پوستین (وت)
 35. =پول آلبانی (لک)
 36. =پول ژاپن (ین)
 37. =پهلو (ور)
 38. =پیامک (اس )
 39. =پیچ وتاب (خم)
 40. =پیچیدن (لف)
 41. =پیشوند نفی در کلمه (نا)

صفحه ( ت )

 1. =تاب (تو)
 2. =تابش (تو)
 3. =تاب وتوان (نا)
 4. =تاخت اسب: تگ
 5. =تازه و پر طراوت (تر)
 6. =تالاب (ژی)
 7. =تپانچه (تس – لت)
 8. = تپه (تل)
 9. =تراشیدن (حک)
 10. =تردید (شک)
 11. =ترساندن (رم)
 12. =ترسیدن حیوان (رم)
 13. =ترش و شیرین (رز)
 14. =ترک خفیف استخوان (مو)
 15. =ترمز چهار پا (چش-هش)
 16. =تشنه (تش)
 17. =تصدیق روسی (دا)
 18. =تفاله (تخ)
 19. =تک (نوک و منقار مرغ و تیزی سر چیزی)
 20. =تکان و جنبش (سک)
 21. =تکه پارچه کهنه (لت)
 22. =تکه پاره (لت)
 23. =تکیه بر پشتی (لم)
 24. =تکیه کلام چوپان (هی)
 25. =تلخ عرب (مر)
 26. =تله و دام (فغ)
 27. =تنبل (لس-لش)
 28. =تن پوش زنانه (یل)
 29. =تنفر (اف)
 30. =تو  (تاب و به معنی برکه نیز می آید).
 31. =تیر پیکاندار (یب)
 32. =تیر کوتاه (زج)
 33. =تیرگی چشم (تم)
 34. =تیزی آرنج (زج)
 35. =تیشه بزرگ (تش)

صفحه ( ج – چ – ح – خ )

 1. =جامه ابریشمین (خز)
 2. =جانب (ور)
 3. =جانور بد بو (خز)
 4. =جدا کردن دو چیز از هم (فک)
 5. =جر: (شکاف و رخنه)
 6. =جستن گلوله (هک)
 7. =جغ : (آبنوس)
 8. =جف : (میان تهی و به معنی پژمرده و خشک نیز می آید).
 9. =جم : (کثیر و فراوان)
 10. =جمع کردن (ضم)
 11. =جنگ و ستیز (چخ)
 12. =جوان بی تجربه: (غر)
 13. =جوش خمیر (وز)
 14. =جوی-مراد-کام: (لر)
 15. =چاره و گزیر (بد)
 16. =چاق فرنگی (فت)
 17. =چچ: (غربال و الک)
 18. =چخ: (غلاف کارد و شمشیر)
 19.  =چخ: (لانه پرندگان)
 20. =چرک و ریم (چخ)
 21. =چرک و زرداب زخم: (هو)
 22. =چسبنده: (دج)
 23. =چک (چچ)
 24. =چکیدن آب (رش)
 25. =چوب خوشبو ( ند-هل)
 26. =چه: (چاه)
 27. =چهار من تبریز (ری)
 28. =چهره: (لچ)
 29. =چهره شطرنجی (رخ)
 30. =حاشیه (نت)
 31. =حدس (ظن)
 32. =حر: (گرما- آزاده)
 33. =حرارت و گرمی (تف)
 34. =حرف پیروزی (وی)
 35. =حرف تنفر (آخ)
 36. =حرف درد (آخ)
 37. =حرف مقطعه قرآنی: (طه)
 38. =حرف نازی ها (اس)
 39. =حرف نداری (بی)
 40. =حرف نفرت(اف)
 41. =حرف یونانی (پی)
 42. =حریص (رس)
 43. =حلال شدن (حل)
 44. =حیوان انکرالصوات (خر)
 45. =حیوان گران پوست (خز)
 46. =خاکستر (خل)
 47. =خالص (قح)
 48. =خانه (کد)
 49. =خدا و ایزد (رب _بغ)
 50. =خدای باستان (را _رع)
 51. =خراشیدن،سائیدن: (حک)
 52. =خرخر کردن در خواب: (فخ)
 53. =خرده سنگ های ریز (شن)
 54. =خرس عرب (دب)
 55. =خست (شح)
 56. =خسیس – احمق: (لک)
 57. =خشم و قهر (وژ)
 58. =خطایی در تنیس (نت)
 59. =خم (دن )
 60. =خم بزرگ: (دن)
 61. =خواری و نرمی: (ذل)
 62. =خوب-چرک-ریم: (سخ)
 63. =خوب و خوش: (خه_وش )
 64. =خودبین (غد)
 65. =خود پسند (پک)
 66. =خورشید (اف)
 67. =خوش و زیبا (وش)
 68. =خیار دشتی (بک)
 69. =خیانت کینه: (غش)

 صفحه (د)

 1. =داخل (تو-لا)
 2. =دانه پاک نشده: (وش)
 3. =درخت انگور (مو-رز)
 4. =درخت بی بر و بی میوه (پد)
 5. =درختی تنومند: (گز)
 6. =درختی شبیه درخت انار(آس)
 7. =درد (آک)
 8. =درست به اندازه: (مک)
 9. =درک وادراک(حس)
 10. =درون دهان: (بج)
 11. =درون دهان: (نج)
 12. =درون دهان (بچ)
 13. =درهم پیچیدن (لف)
 14. =دریا (زو-یم)
 15. =دریا: (طم- زم- یم)
 16. =دزد: (لص)
 17. =دستگاه نساجی (هف)
 18. =دست مالیدن: (مس)
 19. =دماغ: (مخ)
 20. =دنبه برشته (جز)
 21. =دندان عرب (سن)
 22. =دندانه کلید: (تز)
 23. =دوخ: (دخ)
 24. =دود کردن (دخ)
 25. =دور دهان ( نس-کب)
 26. =دوستی و محبت (ود)
 27. =دو سنگ مدور و مسطح که غلات را با آن آرد میکنند(آس)
 28. =دوشاب: (مت)
 29. =دوندگی: (خت)
 30. =ده (کد)
 31. =دهان (فم_کب )
 32. =دیروز (دی)
 33. =دیو حرص (آز)

صفحه (ر-ز-ژ)

 1. =راز (لو)
 2. =راست ایستاده: (هج)
 3. =راندن مزاحم (دک)
 4. =راندن و دفع کردن (ذب)
 5. =رایگان: (زب)
 6. =رب النوع مصری: (را – رع)
 7. =ردیف ورده (رج)
 8. =رطوبت (نا)
 9. =رفتار به ناز (چم)
 10. =رفتار تند (پو)
 11. =رمز کتاب التهذیب شیخ طوسی( یب)
 12. =رمق (نا)
 13. =رنج و سختی بردن در کار: (کد)
 14. =رنج و محنت (لگ)
 15. =روحانی زرتشتی: (مغ)
 16. =رود آرام (دن-رن )
 17. =رود ایتالیا: (پو)
 18. =رودخانه: (مغ)
 19. =رودخانه بلژیک: (لس)
 20. =رود روسیه (دن)
 21. =رود فرانسه: (رن)
 22. =روشنایی (ضو-سو)
 23. =روغن و چربی: (په
 24. =روغن کنجد: (حل)
 25. =روغن وچربی (په)
 26. =رونق و رواج (اب)
 27. =روی و رزخساره: (خد)
 28. =رها وآزاد (دک)
 29. =رئیس جیمز باند (ام)
 30. =ریختن آب: (صب)
 31. =ریسمان (نخ)
 32. =زاج سفید: شب
 33. =زائو ترسان (ال)
 34. =زائیدن (زا)
 35. =زمین پست و بلند (پر)
 36. =زمین خشک و سخت: (دغ)
 37. =زمینه (تم)
 38. =زندان (لگ)
 39. =زوبین: (مک)
 40. =زور-حمله: (کر)
 41. =زهر هلاهل: (رز)
 42. =زیر پا مانده (له)
 43. =زیرک- پهلوان: (کو،گو)
 44. =ژنرال جنگ های انفصال: (لث)

صفحه (س)

 1. ساده لوح (خل)
 2. =سایه (نش)
 3. =سپیدار : (پد)
 4. =سخن زیر لب: (ژک)
 5. =سراب: (آل)
 6. =سر بست کارخانه (آک)
 7. =سر بی مو و طاس: (دغ)
 8. =سر بی مو: (لغ)
 9. =سرکه: (خل)
 10. =سر کوه: (شخ)
 11. =سرما (زم)
 12. =سرمایه: (نس)
 13. =سره و بی خش (وش)
 14. =سریش (پت)
 15. =سست و تنبل (لس)
 16. =سطح و رویه (کف)
 17. =سعی وکوشش (جد)
 18. =سقف: (سغ)
 19. =سمبل کوهی: (فو)
 20. =سمبل ممانعت (سد)
 21. =سنبل کوهی (فو)
 22. =سنگ آسیاب (اس)
 23. =سو و جانب (ور)
 24. =سوسمار (ضب)
 25. =سوسن زرد (وج)
 26. =سیخونک: (سک)
 27. =سیلی و کشیده (تس)
 28. =سیلی: (لت_چک)
 29. =سینه (ور)

صفحه (ش)

 1. =شاخ جانور: (شغ)
 2. =شامل شدن(عم)
 3. =شامه نواز (بو)
 4. =شانه (کت)
 5. =شایعه کردن(چو)
 6. =شبکه (نت)
 7. =شبنم: (طل)
 8. =شبیه و مانند: (قش)
 9. =شراب : (مل)
 10. =شراب انگوری: (له)
 11. =شرافت: (عز)
 12. =شش عرب (ست)
 13. =شعیر : (جو)
 14. =شکاف و درز (شق)
 15. =شکمباره: (رس)
 16. =شکم (لت)
 17. =شکم بند طبی(گن)
 18. =شکوه جلال( فر)
 19. =شگرد(لم)
 20. =شماره مخصوص(کد)
 21. =شمشیر بران: (صل)
 22. =شوهر (شو)
 23. =شهر بی دفاع (رم)
 24. =شیره خرما: (مت)
 25. =شیشه و قرابه: (کپ)

صفحه (ص-ض-ع-غ)

 1. =صابون خیاطی (مل)
 2. =صحرای خشک و بی علف: (لغ)
 3. =صدای پشه (وز)
 4. =صدای زنبور (وز)
 5. =صف (رج)
 6. =صدمه (اک)
 7. =ضد -بد-خشم-قهر: (دژ)
 8. =ضمیر دوم شخص مفرد (تو)
 9. =ضمیر فرانسوی: (وو)
 10. =ضمیر ناخودآگاه (من)
 11. =طاقچه (رف)
 12. =طایفه ای از ترکان: (غز)
 13. =طریق کوتاه (ره)
 14. =طعن و سرزنش: (ژخ)
 15. =طول عمر (سن)
 16. =ظرف سفالی (خم)
 17. =عبودیت (رق)
 18. =عجول (جت)
 19. =عدد تنفسی: (شش)
 20. =عدد فوتبالی (اا)
 21. =عدد ورزشی (دو)
 22. =عدد هندسی (پی)
 23. =عرق نیشکر: (رم)
 24. =عریان (رت)
 25. =عزیز است غنیمت شمریدش صحبت (گل)
 26. =عشقه-درختی که به درخت پیچد: (سن)
 27. =عصب (پی)
 28. =علاقه (ود)
 29. =علامت (نت)
 30. =علف هرز (خو)
 31. =عنوان پادشاهان پیشدادی: (کی)
 32. =عود (ند)
 33. =عید ویتنامی ها (تت)
 34. =غربال (چچ)
 35. =غرور و تکبر (نب)
 36. =غسل نشده (غس)
 37. =غلاف شمشیر (چخ)
 38. =غلاف کارد (چخ)
 39. =غم واندوه (هم)
 40. =غنیمت جنگی: (فی)
 41. =غوزه پنبه(وش)

صفحه (ف-ق)

 1. =فاش گردن خبر (بث)
 2. =فرانسه قدیم: (گل)
 3. =فروغ ایزدی (فر)
 4. =فرو مایه (خس)
 5. =فشار از طرفی به طرفی دیگر (هل)
 6. =فلس ماهی (کچ)
 7. =فیلم پنه لوپه کروز در اسکار امسال: (نه)
 8. =قعر (ته)
 9. =قلم تخته سیاه (گچ)
 10. =قمر مصنوعی: (یو)
 11. =قورباغه درختی (وک)
 12. =قیمت بازاری (فی)

صفحه (ک-گ)

 1. =کاغذ روزنامه (وب)
 2. =کاغذ نامرغوب (وب)
 3. =کاکل (بش)
 4. =کاکل اسب: (فش)
 5. =کاهن (قس)
 6. =کاهو (خس)
 7. =کتف و شانه (خا)
 8. =کتک (لگ)
 9. =کثیر (جم)
 10. =کج (خم)
 11. =کج (ابریشم خام نتابیده)
 12. =کجاست (کو)
 13. =کچل (کل)
 14. =کدوی تنبل: (آج)
 15. =کرانه و ناحیه (شق)
 16. =کر شدن: (صم)
 17. =کرم -حشره: (کخ)
 18. =کژ (ابریشم کم قیمت)
 19. =کشنده بی صدا (سم)
 20. =کشیش: (قس)
 21. =کلام معتبر (نص)
 22. =کلمه افسوس (آه)
 23. =کلمه تعجب (وا)
 24. =کلمه شگفتی (وخ-وه)
 25. =کلمه تنفر (اف)
 26. =کمبودش باعث گواتر است (ید)
 27. =کنار ( ور)
 28. =کنار جانب: (طف)
 29. =کوبیدن در (تق_دق )
 30. =کوتاه -فربه: (غک)
 31. =کوزه بزرگ (خم)
 32. =کوزه سفالی (خم)
 33. =کهنه و پوسیده: (رث)
 34. =کینه: (وژ)
 35. =گذشتن و رفتن بر چیزی: (مر)
 36. =گربه عرب(هر)
 37. =گربه: (هر)
 38. =گرفتن توپ از هوا(بل)
 39. =گشوده (وا)
 40. =گفتگوی خودمانی (گپ)
 41. =گل سرخ (رز)
 42. =گل بتونه (مل)
 43. =گلو ( نا)
 44. =گلابیس (مل)
 45. =گلیم دراز: (نخ)
 46. =گمراهی (ضل)
 47. =گمراهی: (غی)
 48. =گنجیشک: (تز)
 49. =گوشت آذری (ات)
 50. =گونه (لپ)
 51. =گیاهی خاردار: (یز
 52. =گیوه: (سر)

صفحه (ل -م)

 1. =لاغر: (غث)
 2. =لای-لجن: (خر)
 3. =لذت بردن (حظ)
 4. =لعن و نفرین (سب)
 5. =لنگه در (لت)
 6. =لوله: (لف)
 7. =مادر زن-مادرشوهر: (خش)
 8. =مادر لر: (دا)
 9. =مالک وصاحب(ذا-ذو)
 10. =ماهوت پاک کن(شت)
 11. =مایه نشاسته (پت)
 12. =محکم کردن (شد)
 13. =محله(کد)
 14. =مخفف خان (خن)
 15. =مرغابی (بط)
 16. =مرغدان: (خم)
 17. =مرغ فرنگی (هن)
 18. =مرغ میرود (جا)
 19. =مرغی افسانه ای نظیر سیمرغ: (رخ)
 20. =مزه دهان جمع کن (گس)
 21. =مساوی فرانسوی (پر)
 22. =مشک (خی)
 23. =مصدر جعلی (گی)
 24. =مظهر باریکی (مو)
 25. =مظهر لاغری (نی)
 26. =مع (با)
 27. =مفلوج: (لس)
 28. =مقابل نشر (لف)
 29. =مقدار -اندازه: (وی)
 30. =مقیاس طول (پا)
 31. =مکیدن (مز)
 32. =ملس: (مز)
 33. =منحصر بفرد: (سل)
 34. =منقار مرغ (تک)
 35. =مورچه ریز: (ذر)
 36. =موضوع انشاء (تم)
 37. =موی انسان یا حیوان (مل)
 38. =موی سست: (نن)
 39. =موی مجعد (فر)
 40. =می (مل)
 41. =میان (تو)
 42. =میان تهی (جف)
 43. =می دهند و رسوا می کنند (لو)

صفحه ( ن- و- ه- ی)

 1. =ناپسند (سد- بد)
 2. =ناخالص: (غش)
 3. =نادان -کودن: (غت)
 4. =ناله -بانگ-آواز: (زخ،ژخ)
 5. =ناله و فغان: (ژح- وح)
 6. =نام آذری (آد)
 7. =نام دو تن از ملکه های مصر قدیم: (تی)
 8. =نام قدیم کلیبر (بذ)
 9. =نفس چاق (هن)
 10. =نفس سیگاری (پک)
 11. =نقش هنری (رل)
 12. =نکوهش (ذم)
 13. =نکوهیدن و بد گویی (ذم)
 14. =نگاه خیره (زل)
 15. =نم (نا)
 16. =نوعی حلوا (لو)
 17. =نوعی سنبل الطیب (فو)
 18. =نوک مرغ (تک)
 19. =نی (نا)
 20. =نیز (هم)
 21. =نیلوفر: (فل)
 22. =نیم صدای گریه (هق )
 23. =نیمه بار (تا)
 24. =نیمه دیوانه (خل)
 25. =واحد پول آلبانی (لک)
 26. =واحد اندازه گیری صوت (بل)
 27. واحد تنیس (ست)
 28. =واحدی در سطح (ار)
 29. =وارفته (شل)
 30. =ورم خودمانی (پف)
 31. =وزغ (بک)
 32. =وزیدن باد: (هب)
 33. =هر بند انگشت دست یا پا: (پک)
 34. =هر دو (هم)
 35. =هلاک یا هلاکت (ضل)
 36. =همراه سیم (زر)
 37. =هواپیمای عجول (جت)
 38. =هوای فرار (پس)
 39. =یادداشت (نت)
 40. =یار پت (مت)
 41. =یار شلوار (کت)
 42. =یار مت (پت)
 43. =یال اسب (بش)
 44. =یکبار کشیدن سیگار (پک)

تهیه و تنظیم: رضا آقازاده کلیبر

 

۰ ۰ رای
Article Rating
[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
برچسب ها
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
نمایش تمام کامنتها
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن