۱۰ معمای هوش ریاضی مخصوص کودکان همراه با جواب

این ۱۰ معمای هوش ریاضی تصویری که در این صفحه آمده است مناسب سنین کودک تا نوجوان است اما شما هم می توانید برای سرگرمی و محک خود به حل آنها بپردازید.

10 معمای هوش ریاضی مخصوص کودکان همراه با جواب

پازل و معماهای هوشی تصویری

بعضی از معماها مانند پازل هستند که باید آن ها را یکی یکی حساب کنید و کنار هم بچینید. این معماهای هوشی سطح پایین برای کودکان و سطح بالای آن برای سنین بزرگتر مناسب می باشد. در این مطلب ۱۰ نمونه از این معماهای هوشی تصویری را برای شما آورده ایم.10 معمای هوش ریاضی مخصوص کودکان همراه با جواب

معمای شماره ۱ :

پاسخ معمای شماره ۱ :

ببر + ببر = ۳۰

۲ تا ببر = ۳۰

ببر = ۱۵

گربه + گربه = ۱۲

۲ تا گربه = ۱۲

گربه = ۶

موش + موش × ۳ = ۱۲

موش + ۳ تا موش = ۱۲

۴ تا موش = ۱۲

موش = ۳

(ببر + گربه) + (ببر + گربه + موش) × موش = ؟

(۱۵+۶) + (۶+۱۵+۳) × ۳ = ؟

۲۱ + ۲۴ × ۳ = ؟؟

۲۱ + ۷۲ = ۹۳

معمای شماره ۲ :

پاسخ معمای شماره ۲ :

ساعت + ساعت + ساعت = ۲۱

۲ تا ساعت ۹ + ۱ ساعت ۳ = ۲۱

۹ + ۹ + ۳ = ۲۱

هر یک ساعت = ۱

ماشین حساب + ماشین حساب + ماشین حساب = ۳۰

۳ تا ماشین حساب = ۳۰

ماشین حساب = ۱۰

اعداد روی ماشین حساب = ۱ + ۲ + ۳ + ۴ = ۱۰

لامپ+ لامپ – لامپ = ۱۵

۲ تا لامپ – ۱ لامپ = ۱۵

۱ لامپ = ۱۵

ساعت ۹ + ماشین حساب با نشان دادن اعداد ۱۲۲۴ × ۳ تا لامپ با ۴ نور = ؟

ساعت ۹ = ۹

ماشین حساب = ۱ + ۲ + ۲ + ۴ = ۹

لامپ با ۵ نور = ۱۵

لامپ با ۱ نور = ۳

لامپ با ۴ نور = ۴ × ۳ = ۱۲

۳ لامپ = ۳ × ۱۲ = ۳۶

پاسخ = ۹ + ۹ × ۳۶ = ؟

۹ + ۳۲۴ = ۳۳۳

معمای شماره ۳ :

معماهای تصویری

پاسخ معمای شماره ۳ :

جادوگر با چوب و جارو + جادوگر با چوب و جارو + جادوگر با چوب و جارو = ۴۵

۳ تا جادوگر = ۴۵

۱ جادوگر با چوب و جارو = ۱۵

چوب جادوگر + چوب جادوگر + چوب جادوگر = ۲۱

۳ تا چوب جادوگر = ۲۱

۱ چوب جادوگر = ۷

جارو جادوگر + جارو جادوگر + جارو جادوگر = ۱۲

۴ تا جارو جادوگر = ۱۲

۱ جارو جادوگر = ۳

جادوگر = ؟؟

جادوگر با چوب و جارو = ۱۵

چوب = ۷

جارو = ۳

جادوگر = ۱۵ – ۷ – ۳ = ۵

جادوگر = ۵

جارو + جادوگر دست خالی × ۲ چوب = ؟؟

۳ + ۵ × ۱۴ = ؟؟

۳ + ۷۰ = ۷۳

معمای شماره ۴ :

معما تصویری به همراه پاسخ

پاسخ معمای شماره ۴ :

۱ جفت کفش + ۱ جفت کفش + ۱ جفت کفش = ۳۰

۳ جفت کفش = ۳۰

۱ جفت کفش = ۱۰

۱ لنگه کفش = ۵

یخچال + یخچال + ۱ جفت کفش = ۲۰

۲ تا یخچال + ۱۰ = ۲۰

۲ تا یخچال = ۱۰

۱ یخچال = ۵

۲ عدد بطری + ۲ عدد بطری + ۱ عدد یخچال + ۲ عدد بطری = ۱۷

۶ عدد بطری + ۱ یخچال = ۱۷

۳ تا ۲ عدد بطری + ۵ = ۱۷

۳ تا ۲ عدد بطری = ۱۲

۲ عدد بطری = ۴

۱ عدد بطری = ۲

۱ لنگه کفش + ( ۱ عدد یخچال + ۳ عدد بطری ) × ۱ عدد بطری = ؟؟

۵ + (۵ + ۶) × ۲ = ؟؟

۵ + ۱۱ × ۲ = ؟؟

۵ + ۲۲ = ۲۷

معمای شماره ۵ :

معماهای جالب تصویری

پاسخ معمای شماره ۵ :

خروس + خروس + خروس = ۶۰

۳ خروس = ۶۰

۱ خروس = ۲۰

خروس + ۳ عدد تخم مرغ + ۳ عدد = ۲۶

۲۰ + ۲ تا ۳ عدد تخم مرغ = ۲۶

۲ تا ۳ عدد تخم مرغ = ۶

۳ عدد تخم مرغ = ۳

۱ عدد تخم مرغ = ۱

تخم مرغ ۳ تایی + ۲ دسته موز ۶ عددی = ۱۵

۳ + ۲ دسته موز ۶ عددی = ۱۵

۲ دسته ۶ عددی موز = ۱۲

۱ دسته ۶ عددی موز = ۶

۱ عدد موز = ۱

مرغ + ۴ عدد تخم مرغ × ۴ عدد موز = ؟؟

۲۰ + ۴ × ۴ = ؟؟

۲۰ + ۱۶ = ۳۶

معمای شماره ۶ :

پاسخ معماهای هوش

پاسخ معمای شماره ۶ :

گل ۸ برگ + گل ۸ برگ + گل ۸ برگ = ۲۴

۳ تا گل ۸ برگ = ۲۴

۱ گل ۸ برگ = ۸

هر گل تک برگ = ۱

خرس با پاپیون + خرس با پاپیون + گل ۶ برگ = ۲۶

۲ تا خرس با پاپیون + ۶ = ۲۶

۲ تا خرس با پاپیون = ۲۰

۱ خرس با پاپیون = ۱۰

پاپیون + خرس با پاپیون + گل ۸ برگ = ۲۱

پاپیون + ۱۰ + ۸ = ۲۱

پاپیون = ۳

۲ تا پاپیون + خرس با پاپیون و یک گل ۶ برگ × خرس بدون پاپیون = ؟؟

۶ + ۱۶ × (۱۰-۳) = ؟؟

۶ + ۱۶ × ۷ = ؟؟

۶ + ۱۱۲ = ۱۱۸

معمای شماره ۷ :

معماهای تصویری به همراه پاسخ

پاسخ معمای شماره ۷ :

۱ جفت کفش + ۱ جفت کفش + ۱ جفت کفش = ۳۰

۳ جفت کفش = ۳۰

۱ جفت کفش = ۱۰

مرد + مرد + ۱ جفت کفش = ۲۰

۲ مرد + ۱۰ = ۲۰

۲ مرد = ۱۰

۱ مرد = ۵

۲ عدد شال + ۲ عدد شال + ۱ مرد = ۱۳

۴ عدد شال + ۵ = ۱۳

۴ عدد شال = ۸

۱ عدد شال = ۲

۱ لنگه کفش + ( مرد + ۲ عدد شال + ۱ جفت کفش ) × ۱ عدد شال = ؟؟

۵ + (۵ + ۴ + ۱۰) × ۲ = ؟؟

۵ + ۱۹ × ۲ = ؟؟

۵ + ۳۸ = ۴۳

معمای شماره ۸ :

معماهای جالب سطح متوسط

پاسخ معمای شماره ۸ :

۲ دوربین + دوربین + دوربین = ۲۴

۴ تا دوربین = ۲۴

۱ عدد دوربین = ۶

۳ تا بطری + ۱ بطری + ۲ تا بطری = ۱۲

۶ تا بطری = ۱۲

۱ بطری = ۲

مرد با ۱ دوربین و ۳ تا بطری + مرد با ۱ دوربین و ۳ تا بطری + مرد با ۱ دوربین و ۳ تا بطری = ۴۵

۱ بطری = ۲ و ۳ تا بطری می شود ۶

۱ دوربین = ۶

بنابراین ۳ تا بطری + دوربین = ۱۲

۱۲ + ۱۲ + ۱۲ + ۳ تا مرد = ۴۵

۳ تا مرد = ۹

۱ مرد = ۳

* یک بطری در جیب پیراهن، یکی در دست راست و یکی درجیب چپ شلوارش.

۱ بطری + یک مرد × دو تا دوربین = ؟؟

۲ + ۳ × (۶+۶) = ؟؟

۲ + ۳ × ۱۲ = ؟؟

۲ + ۳۶ = ۳۸

معمای شماره ۹ :

معما مناسب نوجوانان

پاسخ معمای شماره ۹ :

۴ بطری + ۴ بطری + ۳ بطری = ۳۳

۱۱ بطری = ۳۳

۱ بطری = ۳

۲ دوربین + ۱ دوربین + ۱ دوربین = ۲۴

۴ دوربین = ۲۴

۱ دوربین = ۶

یک پسر با ۱ بطری و یک دختر با یک دوربین و ۱ بطری + یک پسر با یک بطری و یک دختر + یک پسر با یک دختر با یک دوربین و ۱ بطری = ۳۰

(۳ + ۳ + ۶) + ۳ + (۶+۳) = ۳۰

۳ پسر + ۳ دختر + ۲۴ = ۳۰

۳ پسر + ۳ دختر = ۳۰ – ۲۴ = ۶

۱ دختر = ۱ و ۱ پسر = ۱

۱ بطری + ۲ دوربین × یک پسر با بطری و ۱ دختر با دوربین و ۱ بطری = ؟؟

۳ + (۲ × ۶) × (۳ + ۱) + (۶ + ۳ + ۱) = ؟؟

۳ + ۱۲ × ۱۴ = ؟؟

۳ + ۱۶۸ = ۱۷۱

معمای شماره ۱۰ :

پاسخ معماهای تصویری

پاسخ معمای شماره ۱۰ :

شاخه ۵ برگ + شاخه ۵ برگ + شاخه ۵ برگ = ۱۵

۳ شاخه ۵ برگ = ۱۵

هر شاخه ۵ برگ = ۵

هر برگ = ۱

کرم ابریشم + کرم ابریشم + کرم ابریشم = ۹

۳ کرم ابریشم = ۹

۱ کرم ابریشم = ۳

سیب + سیب + کرم ابریشم + سیب = ۳۰

۳ تا سیب + کرم ابریشم = ۳۰

۳ تا سیب + ۳ = ۳۰

۳ تا سیب = ۲۷

۱ سیب = ۹

سیب + کرم ابریشم + شاخه ۶ برگ + ۱ کرم ابریشم × کرم ابریشم = ؟؟

۹ + ۳ + ۶ + ۳ × ۳ = ؟؟

۱۲ + ۹ × ۳ = ؟؟

۱۲ + ۲۷ = ۳۹

 

 

 

 

بیشتر بخوانید :

۶ تصویر با اختلاف های متفاوت / اختلاف تصویرها را پیدا کنید ؟

۰ ۰ آرا
رأی دهی به مقاله
برای امتیاز به این نوشته جدولیاب کلیک کنید!
[کل: ۱ میانگین: ۵]
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
نمایش تمام کامنتها
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن