اسامی شهرهای کشور ترکیه در حل جدول

جدول یاب ، محمد سیمری : کشور ترکیه با نام رسمی جمهوری ترکیه کشوری اوراسیایی است. این کشور در جنوب غربی قاره ی آسیا و جنوب شرقی قاره ی اروپا واقع شده است. چیزی در حدود ۹۷ درصد از این کشور در قاره ی آسیا و ۳ درصد از آن در قاره ی اروپا قرار دارد.

کشور ترکیه از شمال با دریای سیاه، از غرب با دو دریای اژه و دریای مرمره و از جنوب غربی با دریای مدیترانه مرز آبی دارد. کشورهای هم مرز آن در شرق ایران، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان، در جنوب شرقی عراق و سوریه و در شمال غربی نیز کشورهای یونان و بلغارستان هستند.

فهرست شهرهای ترکیه به ترتیب جمعیت

رتبهشهراستان
۱استانبولاستان استانبول
۲آنکارااستان آنکارا
۳ازمیراستان ازمیر
۴بورسااستان بورسا
۵آدانااستان آدانا
۶غازی‌ عینتاباستان غازی‌ عینتاب
۷قونیهاستان قونیه
۸آنتالیااستان آنتالیا
۹قیصریهاستان قیصریه
۱۰مرسیناستان مرسین
۱۱اسکی‌ شهراستان اسکی‌ شهر
۱۲دیاربکراستان دیاربکر
۱۳دنیزلیاستان دنیزلی
۱۴شانلی‌اورفهاستان شانلی‌اورفه
۱۵صامسوناستان سامسون
۱۷ملطیهاستان ملطیه
۱۸آداپازاریاستان سقاریه
۱۹قهرمان مرعشاستان قهرمان مرعش
۲۰ارزروماستان ارزروم
۲۱واناستان وان
۲۲الازیغاستان الازیغ
۲۳باتماناستان باتمان
۲۵ازمیتاستان قوجاایلی
۲۶سیواساستان سیواس
۲۷گبزهاستان قوجاایلی
۲۸مانیسااستان مانیسا
۲۹بالیکسیراستان بالیکسیر
۳۱طرسوساستان مرسین
۳۲ترابزوناستان ترابزون
۳۳چوروماستان چوروم
۳۴چورلواستان تکیرداغ
۳۶عثمانیهاستان عثمانیه
۳۷آدیاماناستان آدی‌یامان
۳۸کوتاهیهاستان کوتاهیه
۳۹قیریق‌قلعهاستان قیریق‌قلعه
۴۰انتاکیهاستان ختای
۴۳اسکندروناستان ختای
۴۴آیدیناستان آیدین
۴۵عشاقاستان عشاق
۴۷آق‌سرایاستان آق‌سرای
۴۸افیون قره‌حصاراستان افیون قره‌حصار
۴۹اسپارتااستان اسپارتا
۵۰اینه‌گولاستان بورسا
۵۲تکیرداغاستان تکیرداغ
۵۳ادرنهاستان ادرنه
۵۴داریجااستان قوجاایلی
۵۵گولچوکاستان قوجاایلی
۵۶قراماناستان قرامان
۵۷کورفزاستان قوجاایلی
۵۸اردواستان اردو
۵۹سعرداستان سعرد
۶۰قزل‌تپهاستان ماردین
۶۱درینجهاستان قوجاایلی
۶۳دوزجهاستان دوزجه
۶۴توقاتاستان توقات
۶۵بولواستان بولی
۶۷تورقوتلواستان مانیسا
۷۰باندیرمااستان بالیکسیر
۷۱نازیلیاستان آیدین
۷۲زنگولداغاستان زنگولداغ
۷۳قره‌بوکاستان قره‌بوک
۷۴سیورکاستان شانلی‌اورفه
۷۵قرشهراستان قرشهر
۷۶آق‌حصاراستان مانیسا
۷۸لولبورگازاستان قرقلرایلی
۷۹نیغدهاستان نیغده
۸۰جیحاناستان آدانا
۸۱کارادنیز ارغلیاستان زنگولداغ
۸۲جیزرهاستان شرناق
۸۳صالحیاستان مانیسا
۸۴چاناق‌قلعهاستان چاناق‌قلعه
۸۵یالوااستان یالوا
۸۶نیزیپاستان غازی‌عینتاب
۸۷آلانیهاستان آنتالیا
۸۸عرغلیاستان قونیه
۸۹گره‌سوناستان گره‌سون
۹۱ریزهاستان ریزه
۹۲پولاتلیاستان آنکارا
۹۳آغریاستان آغری
۹۴بینگولاستان بینگول
۹۵کاراتپهاستان قوجاایلی
۹۶ارزنجاناستان ارزنجان
۹۷نوشهر (ترکیه)استان نوشهر
۹۸قسطمونیاستان قسطمونی
۱۰۰نصیبیناستان ماردین
۱۰۱چاییرووااستان قوجاایلی
۱۰۲ماردیناستان ماردین
۱۰۳البستاناستان قهرمان مرعش
۱۰۴بافرااستان سامسون
۱۰۵کیلیساستان کیلیس
۱۰۶آماسیهاستان آماسیه
۱۰۷ماناوغاتاستان آنتالیا
۱۰۸کادیرلیاستان عثمانیه
۱۰۹سیلوپیاستان شرناق
۱۱۰ایغدیراستان ایغدیر
۱۱۱سوماًاستان مانیسا
۱۱۲چرکزکیاستان تکیرداغ
۱۱۳ویران‌شهراستان شانلی‌اورفه
۱۱۴قارصاستان قارص
۱۱۶قوزاناستان آدانا
۱۱۸اوده‌میشاستان ازمیر
۱۱۹یوزگاتاستان یوزگات
۱۲۰اونیهاستان اردو
۱۲۱فتحیهاستان موغله
۱۲۲ارچیشاستان وان
۱۲۳درتیولاستان ختای
۱۲۴موشاستان موش
۱۲۵چانقریاستان چانقری
۱۲۶قاراخاناستان ختای
۱۲۷سؤکیاستان آیدین
۱۲۸شرناقاستان شرناق
۱۲۹حکاریاستان حکاری
۱۳۰قیریق‌قلعهاستان قیریق‌قلعه
۱۳۱باشیسکلهاستان قوجاایلی
۱۳۲دغوبایزیداستان آغری
۱۳۳کوش‌آداسیاستان آیدین
۱۳۴ارگانیاستان دیاربکر
۱۳۵تاوشانلواستان کوتاهیه
۱۳۶بوردوراستان بوردور
۱۳۷تورهالاستان توقات
۱۳۸یوک‌سکوااستان حکاری
۱۳۹تاتواناستان بتلیس
۱۴۰ریحانلیاستان ختای
۱۴۱موغلهاستان موغله
۱۴۲کاختااستان آدیامان
۱۴۳آق‌شهراستان قونیه
۱۴۴برگامااستان ازمیر
۱۴۵اربااستان توقات
۱۴۶بوزویوکاستان بیله‌جک
۱۴۷چهارشنبهاستان سامسون
۱۴۸مصطفی کمال پاشااستان بورسا
۱۴۹پاتنوساستان آغری
۱۵۰اورخان غازیاستان بورسا
۱۵۱بسملاستان دیاربکر
۱۵۲سورگوناستان یوزگات
۱۵۳کشاناستان ادرنه
۱۵۵میدیاتاستان ماردین
۱۵۷مرزیفوناستان آماسیه
۱۵۸کاپاکلیاستان تکیرداغ
۱۵۹میلاساستان موغله
۱۶۰قراجه‌بیاستان بورسا
۱۶۲سوروچاستان شانلی‌اورفه
۱۶۳ادرمیتاستان بالیکسیر
۱۶۴تیرهاستان ازمیر
۱۶۶فاتسااستان اردو
۱۶۷بارتیناستان بارتین
۱۶۸سلوکیه (ترکیه)استان مرسین
۱۶۹آلاشهراستان مانیسا
۱۷۰دیدیماستان آیدین
۱۷۱سریقاستان آنتالیا
۱۷۲بیره‌جکاستان شانلی‌اورفه
۱۷۳قره‌مرسلاستان قوجاایلی
۱۷۴کاراکوپرواستان شانلی‌اورفه
۱۷۵سامانداغاستان ختای
۱۷۷اردملیاستان مرسین
۱۷۸جیلان‌پیناراستان شانلی‌اورفه
۱۷۹گونناستان بالیکسیر
۱۸۰دیلوواسیاستان قوجاایلی
۱۸۳دوزیچیاستان عثمانیه
۱۸۵اوزونکوپرواستان ادرنه
۱۸۸بتلیساستان بتلیس
۱۸۹بیگااستان چاناق‌قلعه
۱۹۰سیدی‌شهراستان قونیه
۱۹۲سیلواناستان دیاربکر
۱۹۳افشیناستان قهرمان مرعش
۱۹۴برهانیهاستان بالیکسیر
۱۹۶سولواووااستان آماسیه
۱۹۸بوجاکاستان بوردور
۱۹۹سینوپاستان سینوپ
۲۰۰دولیاستان قیصریه
۲۰۱بولانجاکاستان گره‌سون
۲۰۲براستان نیغده
۲۰۳سافران‌بولواستان قره‌بوک
۲۰۴آقچه‌آباداستان ترابزون
۲۰۶آیوالیکاستان بالیکسیر
۲۰۷مارماریساستان موغله
۲۰۸پایاساستان ختای
۲۰۹سونگورلواستان چوروم
۲۱۰بی‌پازاریاستان آنکارا
۲۱۱زلااستان توقات
۲۱۲بیله‌جکاستان بیله‌جک
۲۱۳کوزلواستان زنگولداغ
۲۱۴صاندیقلیاستان افیون قره‌حصار
۲۱۵بودروماستان موغله
۲۱۷آناموراستان مرسین
۲۱۸بایبورتاستان بایبورت
۲۱۹قراپیناراستان قونیه
۲۲۰نیکساراستان توقات
۲۲۱ترمهاستان سامسون
۲۲۲ایلگیناستان قونیه
۲۲۳اصلاحیهاستان غازی‌عینتاب
۲۲۴بی‌شهراستان قونیه
۲۲۵ارزیناستان ختای
۲۲۶بولوادیناستان افیون قره‌حصار
۲۲۷تونجلیاستان تونج‌ایلی
۲۲۸ینی‌شهراستان بورسا
۲۲۹یرکویاستان یوزگات
۲۳۰چومرااستان قونیه
۲۳۱قره‌سو (ترکیه)استان سقاریه
۲۳۲بابااسکیاستان قرقلرایلی
۲۳۳مال‌کارااستان تکیرداغ
۲۳۴چاناستان چاناق‌قلعه
۲۳۵قوملوجااستان آنتالیا
۲۳۶کورتالاناستان سعرد
۲۳۷اورتاجهاستان موغله
۲۳۸شرفلی‌قوچ‌حصاراستان آنکارا
۲۴۰پازارجیکاستان قهرمان مرعش
۲۴۱موتاستان مرسین
۲۴۲گول‌باشیاستان آدیامان
۲۴۳توسیااستان قسطمونی
۲۴۵وزیرکوپرواستان سامسون
۲۴۶بویاباتاستان سینوپ
۲۴۷عثمانجیکاستان چوروم
۲۴۸بسنیاستان آدیامان
۲۴۹ساری‌قمیشاستان قارص
۲۵۱سیماواستان کوتاهیه
۲۵۲دیناراستان افیون قره‌حصار
۲۵۳گوموش‌خانهاستان گوموش‌خانه
۲۵۴سوسورلوکاستان بالیکسیر
۲۵۵آک‌چاکالهاستان شانلی‌اورفه
۲۵۷کیلیملیاستان زنگولداغ
۲۵۸حربیهاستان ختای
۲۵۹ایدیلاستان شرناق
۲۶۰آردشناستان ریزه
۲۶۱دالاماناستان موغله
۲۶۲گلیبولواستان چاناق‌قلعه
۲۶۳اردکاستان بالیکسیر
۲۶۴غازی‌پاشااستان آنتالیا
۲۶۵آقچه‌کوچهاستان دوزجه
۲۶۶آرتویناستان آرتوین
۲۶۷چای‌جومااستان زنگولداغ
۲۶۸چشمهاستان ازمیر
۲۶۹کمراستان آنتالیا
۲۷۰بلناستان ختای
۲۷۱سرایاستان تکیرداغ
۲۷۲ایزنیکاستان بورسا
۲۷۳آلاجهاستان چوروم
۲۷۴گردهاستان بولی
۲۷۵دورکاستان زنگولداغ
۲۷۶آک‌داغ‌معدنیاستان یوزگات
۲۷۷کاماناستان قرشهر
۲۷۹سرین‌یولاستان ختای
۲۸۰کوزلوکاستان باتمان
۲۸۱بولانکاستان موش
۲۸۲ساری‌قایهاستان یوزگات
۲۸۳قولواستان قونیه
۲۸۴شرکیشلااستان سیواس
۲۸۵قورقوتلیاستان آنتالیا
۲۸۶اوتلو (ترکیه)استان ارزروم
۲۸۷گیوهاستان سقاریه
۲۸۸امام‌اغلواستان آدانا
۲۸۹چینهاستان آیدین
۲۹۰چوریلاستان دنیزلی
۲۹۱گکسوناستان قهرمان مرعش
۲۹۲دریکاستان ماردین
۲۹۳حلوان (ترکیه)استان شانلی‌اورفه
۲۹۴چایلیاستان ریزه
۲۹۵اسکلپاستان چوروم
۲۹۶حوضهاستان سامسون
۲۹۷یحیی‌لیاستان قیصریه
۲۹۸هایرابولواستان تکیرداغ
۲۹۹انجیرلیوااستان آیدین
۳۰۰کوانجیلاراستان الازیغ
۳۰۱گوراویماقاستان بتلیس
۳۰۲مرادلیاستان تکیرداغ
۳۰۳ملازگرداستان موش
۳۰۴دیادیناستان آغری
۳۰۵امیرداغاستان افیون قره‌حصار
۳۰۶آلاپلیاستان زنگولداغ
۳۰۷بستانچیاستان وان
۳۰۸گدیزاستان کوتاهیه
۳۰۹سرای‌کویاستان دنیزلی
۳۱۰یالواچاستان اسپارتا
۳۱۱محمودلاراستان آنتالیا
۳۱۲دمیرجیاستان مانیسا
۳۱۳ارتاکویاستان آق‌سرای
۳۱۴تورگوت‌ریساستان موغله
۳۱۵قره‌آغاچاستان ختای
۳۱۶یاتاغاناستان موغله
۳۱۷نورداغیاستان غازی‌عینتاب
۳۱۸چیفتلیک‌کویاستان یالوا
۳۱۹باتال‌قاضیاستان ملطیه
۳۲۱چرمیکاستان دیاربکر
۳۲۲دارگچیتاستان ماردین
۳۲۳گنجاستان بینگول
۳۲۴دورسون‌بیگاستان بالیکسیر
۳۲۵خراساناستان ارزروم
۳۲۶گوموش‌حاجی‌کویاستان آماسیه
۳۲۷قزلچه‌حماماستان آنکارا
۳۲۸پاموکوااستان سقاریه
۳۲۹اغیردیراستان اسپارتا
۳۳۰شارکویاستان تکیرداغ
۳۳۱بوغازلیاناستان یوزگات
۳۳۲هوپااستان آرتوین
۳۳۳یشیل‌لیاستان ماردین
۳۳۴دیکیلیاستان ازمیر
۳۳۵اخلاطاستان بتلیس
۳۳۶اردهاناستان اردهان
۳۳۷اورگوپاستان نوشهر
۳۳۸چکمه‌جهاستان ختای
۳۳۹داش‌کوپرواستان قسطمونی
۳۴۰زیتون‌لیاستان بالیکسیر
۳۴۱اسکیلاستان آق‌سرای
۳۴۲مرادیهاستان وان
۳۴۳اسپیهاستان گره‌سون
۳۴۴بوزیازیاستان مرسین
۳۴۵بیگادیچاستان بالیکسیر
۳۴۶کیرک‌آغاچاستان مانیسا
۳۴۷ساروهان‌لیاستان مانیسا
۳۴۸دمرهاستان آنتالیا
۳۵۰کیزیل‌پیناراستان تکیرداغ
۳۵۱پازاراستان ریزه
۳۵۲جهان‌بیلیاستان قونیه
۳۵۳مرمره ارغلیسیاستان تکیرداغ
۳۵۴آلتینولوکاستان بالیکسیر
۳۵۵بانازاستان عشاق
۳۵۶گورلیاستان گره‌سون
۳۵۷بولداناستان دنیزلی
۳۵۸المالیاستان آنتالیا
۳۵۹اراک‌لیاستان ترابزون
۳۶۰اوف، ترابزوناستان ترابزون
۳۶۱چالدران، واناستان وان
۳۶۲شمدیناناستان حکاری
۳۶۳دنیزجیلراستان ختای
۳۶۵آرهاویاستان آرتوین
۳۶۶سیدهاستان آنتالیا
۳۶۷آرموتالاناستان موغله
۳۶۸وقف کبیراستان ترابزون
۳۶۹آیباستیاستان اردو
۳۷۰قراقوچاناستان الازیغ
۳۷۱اوباکویاستان آنتالیا
۳۷۲نارلیجااستان ختای
۳۷۳ترک‌اوغلیاستان قهرمان مرعش
۳۷۴سولهاناستان بینگول
۳۷۵چایاستان افیون قره‌حصار
۳۷۶عثمانلیاستان بیله‌جک
۳۷۷قادین‌خانیاستان قونیه
۳۷۸پلیتلیاستان ترابزون
۳۷۹سورمنهاستان ترابزون
۳۸۱کلکیتاستان گوموش‌خانه
۳۸۳پاسینلراستان ارزروم
۳۸۴کاندیرااستان قوجاایلی
۳۸۵کاقیزماناستان قارص
۳۸۶سوشهریاستان سیواس
۳۸۷ایلیجهاستان آنتالیا
۳۸۸ساری‌گلاستان مانیسا
۳۸۹تیره‌بولواستان گره‌سون
۳۹۰باش‌قلعهاستان وان
۳۹۱بایرامیچاستان چاناق‌قلعه
۳۹۲قره‌چولهااستان موغله
۳۹۳کورگاناستان اردو
۳۹۴اشمهاستان عشاق
۳۹۵گل‌حصاراستان بوردور
۳۹۶سیندیرگیاستان بالیکسیر
۳۹۷آرسیناستان ترابزون
۳۹۸اورتاکلاراستان آیدین
۳۹۹باغچه (ترکیه)استان عثمانیه
۴۰۰ادرمیتاستان وان
۴۰۱اولودرهاستان شرناق
۴۰۲کوناکلیاستان آنتالیا
۴۰۴کوجالیاستان سقاریه
۴۰۵چاغلایان‌جریتاستان قهرمان مرعش
۴۰۶گرمنجیکاستان آیدین
۴۰۷کادی‌کندیاستان شانلی‌اورفه
۴۰۸قره‌آغاج شرقیاستان اسپارتا
۴۰۹چلبی‌باغیاستان وان
۴۱۰بونیاناستان قیصریه
۴۱۱چنارجیکاستان یالوا
۴۱۲شوهوتاستان افیون قره‌حصار
۴۱۴تاواساستان دنیزلی
۴۱۵موجوراستان قرشهر
۴۱۶بشیک‌دوزواستان ترابزون
۴۱۷کومرواستان اردو
۴۱۸نالی‌حاناستان آنکارا
۴۱۹اجی‌پیاماستان دنیزلی
۴۲۰کینیکاستان ازمیر
۴۲۱ساسوناستان باتمان
۴۲۲ویزه (ترکیه)استان قرقلرایلی
۴۲۳هاس‌کویاستان موش
۴۲۴فینیکهاستان آنتالیا
۴۲۵ویران‌شهر (ملطیه)استان ملطیه
۴۲۶ایسجه‌حصاراستان افیون قره‌حصار
۴۲۷اوزالپاستان وان
۴۲۸چیفته‌لراسکی‌شهر
۴۲۹کوزوجولواستان ختای
۴۳۰توموکاستان مرسین
۴۳۱کوچیک‌کویاستان بالیکسیر
۴۳۲ازینهاستان چاناق‌قلعه
۴۳۳تاشوااستان آماسیه
۴۳۴پینارحصاراستان قرقلرایلی
۴۳۵آوانوساستان نوشهر
۴۳۶ینی‌جکویاستان بورسا
۴۳۷کارگی‌پیناریاستان مرسین
۴۳۸گوردساستان مانیسا
۴۳۹گل‌کویاستان اردو
۴۴۰زارا (ترکیه)استان سیواس
۴۴۱اومورلواستان آیدین
۴۴۲نوزده مهاستان سامسون
۴۴۳گرزهاستان سینوپ
۴۴۴داتچااستان موغله
۴۴۵پینارباشیاستان قیصریه
۴۴۶چناراستان دیاربکر
۴۴۷آیانجیکاستان سینوپ
۴۴۸لیجهاستان دیاربکر
۴۴۹آلاچاماستان سامسون
۴۵۰سرین‌حصاراستان دنیزلی
۴۵۱یالی‌کاواکاستان موغله
۴۵۲یومرااستان ترابزون
۴۵۳یاشیل‌کویاستان ختای
۴۵۴خاوران (ترکیه)استان بالیکسیر
۴۵۵چوکورجهاستان حکاری
۴۵۶بوزوااستان شانلی‌اورفه
۴۵۷لاپسکیاستان چاناق‌قلعه
۴۵۸آلتینوااستان بالیکسیر
۴۵۹امتاستان کوتاهیه
۴۶۰اکچایاستان بالیکسیر
۴۶۱دیوریغیاستان سیواس
۴۶۲داودلاراستان آیدین
۴۶۳قره‌آغاج (ترکیه)استان ادرنه
۴۶۴درین‌کویواستان نوشهر
۴۶۵چکرکاستان یوزگات
۴۶۶ارمنیکاستان قرامان
۴۶۷بورچکااستان آرتوین
۴۶۸مازی‌داغیاستان ماردین
۴۶۹آلاچاتیاستان ازمیر
۴۷۰کسکیناستان قیریق‌قلعه
۴۷۱احمدلی (ترکیه)استان مانیسا
۴۷۲شفاعت‌لیاستان یوزگات
۴۷۳چاماشاستان اردو
۴۷۴هیمنهاستان آنکارا
۴۷۵بایاتاستان چوروم
۴۷۶بویوک‌یونجالیاستان تکیرداغ
۴۷۷تومارزااستان قیصریه
۴۷۸سلطان‌خانیاستان آق‌سرای
۴۷۹کپزاستان چاناق‌قلعه
۴۸۰تونچ‌بیلکاستان کوتاهیه
۴۸۱عادل‌جوازاستان بتلیس
۴۸۲بزدوقاناستان آیدین
۴۸۳گواشاستان وان
۴۸۴گلین‌کایااستان ماردین
۴۸۵عشق‌علیاستان ارزروم
۴۸۶کنگلاستان سیواس
۴۸۷تورقوت‌آلپاستان مانیسا
۴۸۸کوشک (ترکیه)استان آیدین
۴۸۹یاخشی‌خاناستان قیریق‌قلعه
۴۹۰چیکچیلیاستان آنتالیا
۴۹۲آجارلاراستان آیدین
۴۹۳پوزانتیاستان آدانا
۴۹۴ینیجهاستان قره‌بوک
۴۹۵سیوری‌حصاراسکی‌شهر
۴۹۶اروحاستان سعرد
۴۹۷گول‌مرمرهاستان مانیسا
۴۹۸کولپاستان دیاربکر
۴۹۹سوگوتاستان بیله‌جک
۵۰۰تاش‌اوجواستان مرسین
۵۰۱اوباباشیاستان ختای
۵۰۲فندق‌لیاستان ریزه
۵۰۳پنج‌شنبهاستان اردو
۵۰۴گل‌یاکااستان دوزجه
۵۰۵شبین قره‌حصاراستان گره‌سون
۵۰۶آراباناستان غازی‌عینتاب
۵۰۷حصهاستان ختای
۵۰۸آقچه‌داغاستان ملطیه
۵۰۹ساواش‌تپهاستان بالیکسیر
۵۱۰کایناشلیاستان دوزجه
۵۱۱قره‌یالاناستان ختای
۵۱۲راشدیهاستان توقات
۵۱۳خیزاناستان بتلیس
۵۱۴سارایونواستان قونیه
۵۱۵هانیاستان دیاربکر
۵۱۶پالواستان الازیغ
۵۱۷اینه‌بولواستان قسطمونی
۵۱۸هونازاستان دنیزلی
۵۱۹گوروناستان سیواس
۵۲۰بشرلیاستان باتمان
۵۲۱یاناکاستان قونیه
۵۲۲یاشیل‌حساراستان قیصریه
۵۲۳آواسلاراستان آنتالیا
۵۲۴ییلدیزلیاستان سیواس
۵۲۵واراتواستان موش
۵۲۶ماوی‌کنداستان آنتالیا
۵۲۷خلفتیاستان شانلی‌اورفه
۵۲۸پرتکاستان تونج‌ایلی
۵۲۹کوچوک‌دالیاناستان ختای
۵۳۰چرکشاستان چانقری
۵۳۱یازی‌کونکاستان الازیغ
۵۳۲آکبزاستان ختای
۵۳۳قره‌چوپاناستان ارزروم
۵۳۴چاتال‌آغزیاستان زنگولداغ
۵۳۵تک باشیاستان ختای
۵۳۷قره‌داشاستان آدانا
۵۳۸کوناجیکاستان موغله
۵۳۹خینوساستان ارزروم
۵۴۰ایپسالااستان ادرنه
۵۴۱چوپانلاراستان افیون قره‌حصار
۵۴۲هاوسااستان ادرنه
۵۴۳یاکینجااستان ملطیه
۵۴۴بی‌اوغلیاستان قهرمان مرعش
۵۴۵چاییرخاناستان آنکارا
۵۴۶ساحل‌کنتاستان آنتالیا
۵۴۷گل‌شهر (ترکیه)استان نوشهر
۵۴۸درندهاستان ملطیه
۵۴۹لادیکاستان سامسون
۵۵۰کورواستان یالوا
۵۵۱کستالاستان آنتالیا
۵۵۲یلیش‌کراتاستان آغری
۵۵۳سلطان‌کویاستان تکیرداغ
۵۵۴دیلکاستان ملطیه
۵۵۵یئنی‌چیفتلیکاستان تکیرداغ
۵۵۶تورونجووااستان آنتالیا
۵۵۷گوزجولراستان ختای
۵۵۸ساریلاراستان آنتالیا
۵۵۹کویجئ‌قیزاستان موغله
۵۶۰عینسیلاستان گره‌سون
۵۶۱لادیکاستان قونیه
۵۶۲ایدین‌جیک، مرسیناستان مرسین
۵۶۳توزلوجااستان ایغدیر
۵۶۴چلیخاناستان آدیامان
۵۶۵سوغوتلواستان ترابزون
۵۶۶کیرازاستان ازمیر
۵۶۷کابالااستان ماردین
۵۶۸دجله (ترکیه)استان دیاربکر
۵۶۹ینیجهاستان مرسین
۵۷۰توپراک‌کالهاستان عثمانیه
۵۷۱یشیل‌یورتاستان ملطیه
۵۷۳یارت‌باشیاستان الازیغ
۵۷۴بوستان‌باشیاستان ملطیه
۵۷۵ینیجه‌اوبااستان قونیه
۵۷۶ساووراستان ماردین
۵۷۷کاله (ترکیه)استان دنیزلی
۵۷۸ساواجواستان آیدین
۵۷۹آندیرلیناستان قهرمان مرعش
۵۸۰کشاپاستان گره‌سون
۵۸۱حکیم‌خاناستان ملطیه
۵۸۲اسماعیل (ترکیه)استان قونیه
۵۸۳ینیجهاستان آنکارا
۵۸۴نارلیاستان قهرمان مرعش
۵۸۵کویوجاکاستان آیدین
۵۸۶گورگن‌تپهاستان اردو
۵۸۷چیلیملیاستان دوزجه
۵۸۸اورهانلیاستان بورسا
۵۸۹بلدیبیاستان موغله
۵۹۰گولهاستان اردهان
۵۹۱آق‌تپه (ترکیه)استان ختای
۵۹۲آیواجیکاستان چاناق‌قلعه
۵۹۳چاییرالاناستان یوزگات
۵۹۴بوزکیراستان قونیه
۵۹۶سارای‌کنتاستان یوزگات
۵۹۷تونیااستان ترابزون
۵۹۸کاواکاستان سامسون
۵۹۹کچی‌بورلواستان اسپارتا
۶۰۰چولاکلیاستان آنتالیا
۶۰۱اواایمیراستان آیدین
۶۰۲ایچری‌چورمااستان قونیه
۶۰۳ماچکااستان ترابزون
۶۰۴بیتزاستان موغله
۶۰۵یاغلی‌درهاستان گره‌سون
۶۰۶چارشی‌باشیاستان ترابزون
۶۰۷دوراغاناستان سینوپ
۶۰۸کوزاکلیاستان نوشهر
۶۰۹پیرعزیز (ترکیه)استان گره‌سون
۶۱۰بکبلهاستان ختای
۶۱۱شکروبااستان قهرمان مرعش
۶۱۲آریتاشاستان قهرمان مرعش
۶۱۳آتچهاستان آیدین
۶۱۴گوکچه‌بیاستان زنگولداغ
۶۱۵اولوکیشلااستان نیغده
۶۱۶گولوچاستان زنگولداغ
۶۱۷آلتینوااستان یالوا
۶۱۸ساکچاگوزهاستان غازی‌عینتاب
۶۱۹آتایورتاستان مرسین
۶۲۰ایشیکلاراستان افیون قره‌حصار
۶۲۲اولوبورلواستان اسپارتا
۶۲۳گوینوکاستان بورسا
۶۲۴ایلگازاستان چانقری
۶۲۵آتاکنتاستان مرسین
۶۲۶چیچک‌داغیاستان قرشهر
۶۲۷گوکچهاستان ماردین
۶۲۸بخارکنتاستان آیدین
۶۲۹ولیمشهاستان تکیرداغ
۶۳۰شیراناستان گوموش‌خانه

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
۰ ۰ vote
Article Rating
برچسب ها
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن