تعبیر خواب دیوار | ساختن دیوار ، خراب کردن آن دیدن دیوار خشت در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب دیوار ازنظر معبران مختلف تعابیر گوناگونی دارد لذا در این مطلب سعی بر آن داریم تا با آوردن دیدگاه معبران شما را یاری کنیم.تعبیر خواب دیوار

تعبیر خواب دیوار

محمد بن سیرین گوید: دیوار در خواب، حال بیننده خواب است در دنیا. اگر بیند بر دیوار نشسته است و آن دیوار محکم و با قوت است، دلیل کند که حالش در دنیا نیکو و محکم است. اگر بیند که دیوار خراب می کرد و دیوار کهنه است، دلیل که مال یابد. اگر نو بود، دلیل بر غم و مصیبت است. اگر بیند که بر دیوار به پای بود، دلیل که حالش مستقیم و نیکو نباشد. اگر بیند که از دیوار بیفتاد، دلیل است حالش متغیر شود.

جابر مغربی گوید: دیوار به خواب دیدن، مردی بزرگوار است به قدری که بزرگ بود. اگر بیند که دیوار کهنه را نیکو کرد و نیک را خراب نمود، دلیل بر غم و اندوه است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند به دست خود دیوار بنا کرد، اگر دیوار از گل و خشت است، دلیل است بر مال و دین امانت. اگر دیوار از گچ و آجر بیند، دلیل بر خویشتن بینی و تباهی او کند، اگر آن دیوار از سنگ و آهک بیند، دلیل که به دنیا مغرور و فریفته شود و طالب راه آخرت نباشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که به راهی می روید و دیواری سر راه شما هست که نمی توانید از آن بگذرید مشکلی خواهید یافت که رفع آن در قدرت خودتان تنها نیست. اگر دیدید بر دیواری محکم و استوار نشسته اید در موقعیتی که دارید و مطلوب شما است مستقر خواهید شد یا موقعیت خوبی به دست می آورید. اگر دیدید دیواری که روی آن نشسته اید لرزان است موقعیت شما متزلزل خواهد شد.

معبران نوشته اند دیوار در خواب حال بیننده خواب است در زندگی و در دنیا. اگر دیدید دیواری را بنا می کنید کاری مفید و موثر انجام می دهید ولی اگر دیدید دیواری نا به جا می سازید کاری خلاف عقل و تدبیر می کنید که گرفتار ندامت و پشیمانی می شوید. اگر دیدید از دیواری پائین جستید زندگی شما دچار تحول می شود و اگر از دیوار پرت شده یا افتادید تنزل مقام می یابید.

اگر از دیواری بالا رفتید بر مشکلی توفیق می یابید ولی اگر در نیمه راه ماندید یا افتادید شکست می خورید و با عدم کار روبه رو می گردید. اگر دیدید که در خانه خویش دیوار می سازید روابط خانوادگی خوبی خواهید داشت و اگر دیوار خانه را خراب کنید با همسرتان اختلاف پیدا خواهید کرد. چنانچه این خواب را زنی ببیند از شوهرش جدا می شود زیرا شوهر قوام زندگی زن است و خراب کردن دیوار برای زن خوب نیست.

لوک اویتنهاو می گوید :

دیوار : شما یک حامی خواهید داشت

دیوار کوتاه : موانع

پریدن از روی آن : پس از کوششهای بسیار شادمانی پایا خواهید داشت

روی دیوار بودن : بوسیله پشتکارت به محبوب خود دست خواهی یافت

ساختن یک دیوار : موانع بر روی راهی که بسوی پیروزی است

دیوار مخروبه : خطری در کمین یکی از نزدیکان است

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید از دیواری بالا می روید ، نشانه یافتن پاداش و به دست آوردن موفقیت از تلاشی است .

۲ـ اگر خواب ببینید از روی دیوار بر زمین می افتید ، علامت آن است که مسئولیت پروژه ای را به واگذار می کنند که شما شایستگی انجام آن را ندارید و در عمل متوجه می شوید که تلاشهای شما بی نتیجه است .

۳ـ اگر خواب ببینید روی دیواری با دیگران نشسته اید و دیوار از سنگینی وزن شما فرو می ریزد ، علامت وقوع تصادفی است که فردی در آن به شدت مجروح می شود .

۴ـ اگر خواب ببینید از میان دو دیوار بالا می روید ، علامت آن است که برای رسیدن به اهداف خود دست به کارهای غیرقانونی می زنید .

۵ـ اگر خواب ببینید پرچینی را به سویی می اندازید و به سمت دیگر می روید ، علامت آن است که با قدرت و شهامت بر موانع چیره می شوید .

۶ـ اگر خواب ببینید حیوانات مزرعه ای از روی پرچین می پرند ، نشانه آن است که از جایی ناشناس به شما کمک می رسد .

۷ـ اگر خواب ببینید مشغول ساختن دیواری هستید ، علامت آن است که شما با استفاده از علم اقتصاد و صنعت ، پایه های بدست آوردن ثروت را بنا می کنید . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهد یافت . اما اگر ببیند از روی دیوار سقوط می کند یا دیواری فرو می ریزد ، نشانه آن است که به رؤیاهای خود دست نخواهد یافت .

۸ـ اگر خواب ببینید دیواری مانع پیشروی شما شده است ، علامت آن است که در مقابل تأثیرات بد روحی تسلیم می شوید و پیروزی های مهمی را از کف می دهید .

۹ـ اگر خواب ببینید از روی دیواری می پرید ، علامت آن است که از موانعی که جلوی راه شما قرار خواهد گرفت ، عبور خواهید کرد .

۱۰ـ اگر خواب ببینید با وسیله ای در دیوار سوراخی ایجاد می کنید ، علامت آن است که با پشتکار و تلاش به هدف مورد نظر خود خواهید رسید .

۱۱ـ خراب کردن دیوار در خواب ، علامت آن است که بر دشمنان خود چیره خواهید شد .

۱۲ـ اگر دختری خواب ببیند از روی دیوار راه می رود ، علامت آن است که آینده برایش شادمانی فراهم خواهد ساخت .

۱۳ـ اگر دختری خواب ببیند پشت دیواری پنهان گشته است ، علامت آن است که با کسی روابطی ایجاد می کند که از بر ملا شدن آن شرمنده خواهد شد .

۱۴ـ اگر خواب ببینید از کنار ستونهای دیواری راه می روید ، علامت آن است که شخص مورد اعتماد شما ، به هنگامی که به او احتیاج دارید شما را تنها خواهد گذاشت .

دیوار کج در خواب

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که دیوار کج را راست کرد یا دیوار خراب را عمارت کرد، دلیل که حال تباه شده او به صلاح باز آید. اگر بیند که دیوار شهر یا دیوار مسجد جامع بیفتاد، دلیل که والی شهر هلاک شود.

تعبیر خواب دیوار

دیوار خشت در خواب

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین
خشت درخواب مال بود، مجموع چنانکه در تاویل، هر خشتی را هزار درم نهاده بود. اگر بیند خشت زد و خشت وی خشک شد، دلیل که به قدر آن او را مال حاصل شود. اگر بیند که خشت در دست فرا گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که هزار درم بیابد یا کسی بدو دهد. اگر بیند او را خشت بسیار جمع شده بود دلیل که او را مال و منفعت بسیار جمع گردد.
تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی
اگر بیند که خشت از دیوار می تراشید، دلیل که مال خداوند دیوار برود. اگر بیند خشت را پاره پاره کرد و پراکنده نمود، دلیل که مال خود را بر غیر هزینه کند.
تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
خشت در خواب گویای مال بی بنیادی است که چه آسان به دست آمده باشد و چه دشوار زود از بین می رود. خشت در خواب های ما اسقاط تکلیف است بدون تعهد و التزام. چنان چه در خواب دیدید کسی خشت می زند و آن خشت ها به شما تعلق دارد و به دستور شما زده می شود به دست شما می رسد آن پول یا مال مثل همان خشت است و بی دوام هستند. به دوام و بقای آن نمی توانید امیدوار باشید. اگر در خواب ببینید دیوار یا بنایی از خشت را خراب می کنید و می تراشید مال خود را در راه بیهوده خرج می کنید. برخی از معبران نوشته اند اگر ببینید بنایی از خشت را خراب می کیند جایی را می سازید و ساختمان می کنید.

خراب شدن دیوار در خواب

تعبیر خواب خراب شدن دیوار حیاط خانه به روایت دانیال پیامبر ، اگر ببینی بدنه ی منزلت از خشت بود و بدون دلیل خراب شدن تعبیر آن بدهکار شدن و غرق شدن در مشکلات مالی مختلف است اگر دیدی جنس دیوار ها محکم است مثلا از آهن بتون سیمان و …و فرو ریخته است به نشانه ی کم شدن رزق و روزی کاسته شدن از نعمت های خدا در آن شهر و دیار مانند خساست در بارش باران و برف و …است شیخ طوسی در همین باره گفته اند اگر ببینی دیگران یا غریبه ها اقدام به خراب کردن دیوار حیاط میکنند تعبیر این است که زنی خواهد که او را دختری بود،و با هر دو مجامعت کند.اگر پس از ویرانی خوشحالی میکرد یا پیاکوبی کرد تعبیر این است که مال زیاد یابد.اگر گریان و یا پریشان شد دلیل این است که بر او غم و رنج برسد

تعبیر خواب خراب شدن دیوارهای خانه به روایت امام جعفر صادق : حضرت فرموده اند که این موضوع بر ۷ وجه استوار است اولی روشنایی و پیدا شدن روزنه های امید دومی دین و اعتقادات سومی فرزند دار شدن با جنس پسر چهارمی یافتن علم و دانش پنجمی ولایت ششمی ریاست و هفتمی ظفر می باشد

تعبیر خواب خراب شدن دیوار همسایه به روایت حافظ ابن اسحاق: اگر دیدی برای همسایه نزدیکت این اتفاق افتاده است تعبیر این است که از جانب ایشان در چند روز و یا در چند ماه آینده به خانواده ی شما آسیب جدی میرسد این آسیب میتواند آزار و اذیت باشد اگر دیدی دیگران اقدام به خراب کردن دیوارهای منزل همسایتان میکنند نشانه ی توطئه ای است که در حول خانواده تان می چرخد و خطری جدی تهدیدتان میکند

سوال من خواب دیدم وقتی میخاستم به مرغ و خروس ها دانه بدم دیدم تمام دیوارهای حیاط خونمون از کف کنده و خراب شدند انگار که یک ماشین سنگین وارد خونه شده بود خیلی ترسیدم اولش فکر کردم زلزله اومده بعد دویدم و این اتفاق را به پدر مادرم خبر دادم تعبیرش چیه ممنون

پاسخ دست تقدیر مسیر زندیگتان را تغییر داده است اما در همه حال از یاد خدا غافل نشده ید. دست به دعا برداشته اید تا خداوند شما را یاری کند. کرم و بخشش خدا شامل حالتان می شود. آبروی کسانی که می‌خواستند شما را گناهکار جلوه دهند می‌رود و همه چیز روشن می‌شود.

پرسش من هنگام اذان صبح بود که خواب دیدم تمام گچ و خاک های اتاق های خونمون خراب شده و ریخته روی قالی و بعد با خونسردی رفتم از اشپزخانه جارو و خاک انداز آوردم و جمعشون کردم خواهرم بهم گفت چرا اینجوری شده اتاقت بعد من در جواب گفتم شاید بخاطر طوفان دیشب بوده تعبیرش چیه

پاسخ ممکن است در همین چند روی پیش رو در حالی که نشسته‌اید و برای آینده‌تان برنامه ریزی می‌کنید به نظر برسد که دچار گوشه گیری و انزوا شده‌اید. کاری را انجام دهید که که شما را کمک کند که به ذات خود برسید، مانند دعا کردن،‌ قدم زدن در طبیعت یا گوش کردن به یک موسیقی الهام بخش. اما برای اینکه به دیگران توضیح دهید که مشغول چه کاری هستید از راه خود خارج نشوید. این توصیه‌ای برای رسیدن به موفقیت نیست، بلکه درباره پرورش روح است.

تعبیر نشستن بر روی دیوار در خواب

مطیعی تهرانی می گوید:اگر دیدید بر دیواری محکم و استوار نشسته اید در موقعیتی که دارید و مطلوب شما است مستقر خواهید شد یا موقعیت خوبی به دست می آورید. اگر دیدید دیواری که روی آن نشسته اید لرزان است موقعیت شما متزلزل خواهد شد.

آنلی بیتون می گوید :اگر خواب ببینید روی دیواری با دیگران نشسته اید و دیوار از سنگینی وزن شما فرو می ریزد ، علامت وقوع تصادفی است که فردی در آن به شدت مجروح می شود .

ابن سیرین می گوید:اگر بیند بر دیوار نشسته است و آن دیوار محکم و با قوت است، دلیل کند که حالش در دنیا نیکو و محکم است.

به روایت منوچهر مطیعی تهرانیاگر در خواب ببینید که به راهی می روید و دیواری سر راه شما هست که نمی توانید از آن بگذرید مشکلی خواهید یافت که رفع آن در قدرت خودتان تنها نیست.

تعبیر خواب دیوار

دیوار سوراخ در خواب

دیدن سوراخ در خواب های ما رازی است که پیش روی ما قرار می گیرد ولی همان طور که سوراخ ها می توانند متفاوت باشند تعبیر هم گوناگون هستند. اگر در خواب ببینید که بر دیواری سوراخ پدید آمده که نمی دانید پشت آن دیوار چیست و کجاست و کدامین خانه قرار گرفته با مشکلی پیچیده و اسرار آمیز روبه رو می شوید.

اگر دیدید از سوراخی چیزی بیرون می آورید یا درون سوراخی می کاوید در آینده برای رسیدن به هدفی تلاش خواهید کرد و اگر از آن چیزی را بیرون آوردید رازی را کشف می کنید یا مجهولی را روشن می نمائید که بستگی می یابد به آن چه که از سوراخ بیرون می آورید.

اگر چیزی که بیرون می آورید مطلوب و خوشایند باشد پیروزی حاصل می کنید و اگر نا مطلوب و مکروه باشد ملول و غم زده می شوید. یا مالی به دست می آورید یا چیزی از دست می دهید.

بزرگی سوراخ تناسب معکوس دارد با مجهول. یعنی اگر سوراخی بزرگ دیدید با مجهول کوچک تری روبه رو می شوید و اگر سوراخ ریز و تنگ بود مجهول بزرگتر و پیچیده تر است. اگر دیدید در اتاق یا خانه شما سوراخی پدید آمده که قبلا وجود نداشته است کسی از راز شما آگاه می شود و اگر آن سوراخ را در خانه دیگران دیدید شما از راز دیگر افراد آگاه می شوید.

تعبیر دیوار ساختن در خواب
اگر دیدید دیواری را بنا می کنید کاری مفید و موثر انجام می دهید ولی اگر دیدید دیواری نا به جا می سازید کاری خلاف عقل و تدبیر می کنید که گرفتار ندامت و پشیمانی می شوید.

اگر دیدید که در خانه خویش دیوار می سازید روابط خانوادگی خوبی خواهید داشت

آنلی بیتون می گوید : اگر خواب ببینید مشغول ساختن دیواری هستید ، علامت آن است که شما با استفاده از علم اقتصاد و صنعت ، پایه های بدست آوردن ثروت را بنا می کنید . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهد یافت .

لوک اویتنهاو می گوید : ساختن یک دیوار : موانع بر روی راهی که بسوی پیروزی است

تعبیر پایین آمدن از دیوار در خواب
اگر در خواب دیدید از دیواری پائین جستید زندگی شما دچار تحول می شود و اگر از دیوار پرت شده یا افتادید تنزل مقام می یابید.

آنلی بیتون می گوید :چنانچه خواب ببینید از روی دیوار بر زمین می افتید ، علامت آن است که مسئولیت پروژه ای را به واگذار می کنند که شما شایستگی انجام آن را ندارید و در عمل متوجه می شوید که تلاشهای شما بی نتیجه است .

اما اگر ببیند از روی دیوار سقوط می کند یا دیواری فرو می ریزد ، نشانه آن است که به رؤیاهای خود دست نخواهد یافت .

ابن سیرین می گوید: اگر بیند که از دیوار بیفتاد، دلیل است حالش متغیر شود.

تعبیر بالا رفتن از دیوار در خواب
اگر از دیواری بالا رفتید بر مشکلی توفیق می یابید ولی اگر در نیمه راه ماندید یا افتادید شکست می خورید و با عدم کار روبه رو می گردید.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب دیوار می گوید : اگر خواب ببینید از دیواری بالا می روید ، علامت یافتن پاداش و به دست آوردن موفقیت از تلاشی است .

اگر خواب ببینید از میان دو دیوار بالا می روید ، نشانه آن است که برای رسیدن به اهداف خود دست به کارهای غیرقانونی می زنید .

تعبیر پریدن از روی دیوار در خواب

آنلی بیتون می گوید : اگر خواب ببینید از روی دیواری می پرید ، علامت آن است که از موانعی که جلوی راه شما قرار خواهد گرفت ، عبور خواهید کرد .

لوک اویتنهاو می گوید : پریدن از روی آن : پس از کوششهای بسیار شادمانی پایا خواهید داشت

تعبیر تکیه دادن به دیوار در خواب

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:اگر ببینی پشت خود را به دیوار تکیه داده‌ای، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و مال و اموال به دست می‌آوری.

تعبیر راه رفتن روی دیوار

اگر دختری خواب ببیند از روی دیوار راه می رود ، علامت آن است که آینده برایش شادمانی فراهم خواهد ساخت .

لوک اویتنهاو می گوید : روی دیوار بودن : بوسیله پشتکارت به محبوب خود دست خواهی یافت

به روایت محمد بن سیرین اگر بیند که از دیوار آویخته است، دلیل بود پراکندگی حال و زوال عیش او را. اگر بیند که دیوار را برداشت، دلیل که مردی را به درجه بلند برساند.

*از شما خواننده عزیز می خواهیم تا نظرات و دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید.

بیشتر بخوانید:

تعبیرخواب آب | دیدن آب در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب فرار کردن | فرار کردن در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب ترسیدن | ترسیدن در خواب نشانه چیست؟

برای امتیاز به این نوشته جدولیاب کلیک کنید!
[کل: ۰ میانگین: ۰]

۴ دیدگاه

    1. با سلام کاربر گرامی گمان میرود برادر شوهر شما دچار مشکلات مالی شده اند که شاید شوهر شما با داشتن دانش و اطلاعاتی که در اختیار دارند سعی در کمک و همراهی کردن به برادرشان را دارند.

    1. با سلام کاربر گرامی گمان میرود خوابتان به معنی این است که در امور زندگی تان موانعی ایجاد می شوند که اجازه نمی دهند شما موفق شوید .به بیانی دیگر این خواب نشانه‌ی این است که شما بیش از حد به رفتارها و طرز فکر کهنه‌ی خود وابسته هستید و احساس می کنید درگیر آن شده اید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *