تعبیر خواب سبیل (بروت ) | دیدن سبیل در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب سبیل ( بروت ) ازنظر معبران مختلف تعابیر گوناگونی دارد لذا در این مقاله سعی بر آن داریم تا با آوردن دیدگاه معبران شما را یاری کنیم.

تعبیر خواب سبیل (بروت )
تعبیر خواب سبیل (بروت )تعبیر خواب سبیل (بروت )

تعبیر خواب سبیل (بروت)

اگر زنی در خواب از سبیل شوهر خود تعریف کند ، علامت آن است که باید بیشتر مراقب رفتار خود باشد . زیرا در معرض رسوایی قرار خواهد گرفت .

اگر مردی خواب ببیند سبیل خود را کوتاه می کند ، نشانه آن است که سعی می کند از دوستان شرور و لذتهای نادرست روی برگرداند ، و به مقامی درخور احترام دست یابد .

در خواب،سبیل داشت دلیل بر هیبت مرد کند.

اگر بیند کسی بروت (سبیل) او را به مقراض (ناخن آرای) بیاراست، به تاویل نیکو بود واو را مضرت نرسد.

اگر بیند بروت او را وقت پیراستن از تن بپرید، دلیل نقصان هیبت مرد است.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند بروت (سبیل) او دراز شده، دلیل که او قوتی بود.
اگر بیند کسی بروت( سبیل) او را بر کند، دلیل که با کسی خصومت کند.

اگر بیند بروتش سفید شده بود، دلیل که از کار ناکردنی بازایستد. اگر بیند او را بروت بود، اگر دراز بود، دلیل بر غم و اندوه است و اگر اندک بود، دلیل بر عز و جاه و مراد کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

سبیل نشانه قدرت طلبی و هیبت مردانه است. در خواب نیز همین تجلی را دارد.
اگر در خواب ببینیم که ریش داریم ولی سبیل نداریم نشانه آن است که آبرو داریم اما قدرت حفظ این آبرومندی را فاقد می شویم.

اگر ببینید که سبیل خود را می تراشید حادثه ای پیش می آید که به آبروی شما لطمه می زند. این در صورتی است که در بیداری سبیل داشته باشید ولی اگر سبیل نداشته باشید و در رویای خود ببینید که آن را می تراشید کاری خلاف اخلاق انجام می دهید. برای زن دیدن سبیل در خواب نیکو نیست.

همان طور که قبلا هم نوشتم اگر مردی در خواب ببیند گوشواره آویخته نشان بی آبرویی است، چنانچه زنی در خواب ببیند که سبیل درآورده به اندازه پر پشتی و کم پشتی و درازی و کوتاهی سبیل آبروی او در مخاطره قرار می گیرد و شان زنانه اش تخفیف می یابد اما برای مردان دیدن سبیل نیکو است.

اگر در بیداری سبیل ندارید و در رویای خود ببینید که سبیل کلفتی پشت لبهای شما روئیده دو حالت دارد. یا کاری بیشتر از لیاقت و توانایی به شما پیشنهاد می شود یا شما را بیش از آنچه خودتان به خود ارزش و شان می دهید می ستانید.

مجموعا احترام شما زیاد می شود و شخصیت می یابید ولی اگر سبیل متناسب و به اندازه باشد احترام می یابید و شما را تحسین می کنند.

اگر دیدید سبیل شما را با زور و جبر کندند به شما ستمی بزرگ می شود که در نتیجه اهمیت و ارزش خود را از دست می دهید.

اگر در خواب ببینید که سبیل خویش را می آرایید مثلا با قیچی یا موچین زوائد آن را می زنید خوب است و خبر می دهد که کاری در جهت حفظ آبرو و موقعیت اجتماعی خویش انجام می دهید.

سفیدی سبیل خوب است اما اگر ریش شما سیاه باشد و سبیل شما در خواب سفید شود خوب نیست.

داشتن سبیل غیر متعارف و زشت نیز خوب نیست.

لوک اویتنهاو می گوید :

سبیل

سبیل : عشقی که در حال از بین رفتن است

سبیل جو گندمی : شادمانی بی پایه

 

بیشتر بخوانید:

تعبیر خواب ریش | دیدن ریش در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب موی سر | دیدن موی سر در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب دندان | دیدن دندان در خواب نشانه چیست؟

۰ ۰ آرا
رأی دهی به مقاله
برای امتیاز به این نوشته جدولیاب کلیک کنید!
[کل: ۰ میانگین: ۰]
برچسب ها
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
نمایش تمام کامنتها
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن