تعبیر خواب چمدان | دیدن چمدان در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب چمدان یا ساک می تواند از نظر معبران اسلامی و غربی ، تعابیری گوناگونی داشته باشد.

تعبیر خواب چمدان
تعبیر خواب چمدان

اگر در خواب ببینید چمدان نو تمیز و خوبی در دست دارید روابط شما با همسرتان خوب است و خوب تر می شود. این برای زن و مرد یکسان است و ساک در چنین حالتی در خواب به همسر اشاره دارد. حال اگر ساک کهنه و پاره و کثیف بود تعبیر خلاف پیدا می کند و نشان آن است که بین شما و همسرتان رابطه خوبی نیست یا نخواهد بود.

اگر در خواب ببینید چمدان شما سوخته و پاره و سوراخ شده رویای شما می گوید همسرتان بیمار می شود. ساک بدون دسته نیز خوب نیست و از جدائی بین زن و شوهر خبر می دهد. ساک در خواب برای زن تدبیر خانوادگی است و برای مرد معاش و عقل معاش. اگر ساک شما پر بود معاش شما تامین می شود و آسودگی خیال تحصیل می کنید. اگر خالی بود باز هم بد نیست به شرطی که پاره و کثیف نباشد.

اگر در خواب ببینید با چمدان خالی می روید خوب است ولی اگر ببینید با ساک خالی بر می گردید نیکو خوابی نیست و خبر از شکست و تلخ کامی می دهد. اگر ببینید با ساک پر می روید خوب نیست و در عوض اگر ببینید با ساک پر بر می گردید خوب است و نشان کامیابی و توفیق می باشد.

اگر زنی ببینید چمدان یا ساک کثیف و پاره ای دارد باید از جانب و به جهت شوهرش نگران باشد. همین طور است اگر زنی در خواب ببیند که شوهرش با ساک خالی و کثیف به خانه می آید.اگر زنی ببیند در ساک خود به دنبال چیزی می گردد که نمی یابد با شوهرش بگو مگو می کند و اگر مردی این خواب را ببیند کاری پر تلاش پیش روی او قرار می گیرد که خستگی ایجاد می کند.

گم کردن چمدان، نشانه‌ی این است که اثر بار این چمدان، هر چه که هست، به زودی سبک می‌شود.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • چمدان خالی امیدها و آرزوها و نقشه‌هایی است که برای آینده داریم و چمدان پر از کارهایی است که با موفقیت و عدم موفقیت انجام داده‌ایم.
 •  اگر دیدید چندین چمدان کوچک و بزرگ دارید در مقابل پیشنهاهای مختلف قرار می‌گیرید که نمی‌دانید کدامین را انتخاب کنید. چمدانی که در آن بسته نشود طمع است و حرص و آز.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

 • یک چمدان خالی : بزودی عازم سفر می شوید .
 • یک چمدان پر : نقشه های شما برای سفر باطل است
 • تعدادی چمدان پر : مراقب پرگوئیهای اطرافیان باشید
 • یک چمدان سفر حمل می کنید : یک نذر یا آرزو برآورده می شود .
 • چمدان یکی از اعضاء فامیل : یک مسافر از خارج میرسد .

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 • دیدن چمدان در خواب، علامت آن است که به سفرهایی خواهید رفت که برای شما بدبختی خواهد آورد.
 • دیدن چمدان خالی در خواب، نشانه آن است که در امور عاشقانه و ازدواج دچار نومیدی خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید چمدانی که برای مسافرت انتخاب کرده‌اید، کوچک است و تمام وسایل شما در آن جا نمی‌گیرد، نشانه آن است که شغلی برتر به دست می‌آورید و به خواسته‌های خود نیز خواهید رسید.
 • اگر خواب ببینید چمدان خود را می‌بندید، علامت آن است که در آینده نزدیک به مسافرتی دلپذیر خواهید رفت.
 • اگر خواب ببینید وسایل داخل چمدان را با بی نظمی چیده‌اید، نشانه آن است که در آینده نزدیک به مسافرتی دلپذیر خواهید رفت.
 • اگر خواب ببینید محتوای چمدان را بررسی می‌کنید، نشانه آن است که در زندگی به آسایش و راحتی دست خواهید یافت و در امور اجتماعی پیشرفت خواهید کرد.
 • اگر دختری خواب ببیند هر چه می‌کند نمی‌تواند در چمدان خود را بگشاید، علامت آن است که در اثر اتفاقی نومید کننده، شانس ازدواج با مرد ثروتمندی را از دست می‌دهد.
 • اگر دختری خواب ببیند هر چه می‌کوشد، نمی‌تواند در چمدان خود را ببندد، علامت آن است که از رفتن به سفر مورد علاقه‌اش مأیوس می‌گردد.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

 • چمدان: سفر بزرگ
 • در حال آماده کردن چمدان: خبرهای بد

بیشتر بخوانید:

تعبیر خواب ماشین | دیدن ماشین در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب مسافرت | مسافرت کردن در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب خیابان| دیدن خیابان در خواب نشانه چیست؟

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
۰ ۰ vote
Article Rating
برچسب ها
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن