تعبیر خواب اسارت | اسارت و اسیر شدن در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب اسارت ازنظر معبران مختلف تعابیر گوناگونی دارد لذا در این مطلب سعی بر آن داریم تا با آوردن دیدگاه معبران شما را یاری کنیم.

تعبیر خواب اسارت
تعبیر خواب اسارت

تعبیر خواب اسارت

تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا اسارت و اسیر شدن را نمادی از احساسات، تشویش‌ها، تغییرات وضعیت روحی و ایده‌های بسیاری که ما را اسیر خود کرده‌اند یا به مثابه وسیله‌ای برای انکار ابراز آزاد استعدادها، جنسیت و مانعی برای سلامت و رفاه ما عمل می‌کنند می‌داند. مثلا ترس از بیمار شدن ما را از تعطیلات باز می‌دارد، فکر اینکه تنها تاجران ثروتمند می‌توانند موفق باشند ما را از پیاده کردن ایده‌های خود باز می‌دارد. بدین ترتیب، این بخش از توان بالقوه ما زندانی شده یا به اسارت در آمده است.

آنلی بیتون می‌گوید:
اگر خواب ببینید اسیر شده‌اید، نشانه آن است که احتمالاً درگیر خیانتی خواهید شد، که اگر نتوانید آن را حل و فصل کنید، بدبخت و نومید می‌شوید.
اگر در خواب ببینید کسی زندانی شده است، نشانه‌ی آن است که شغلی در سطح پایین به دست می‌آوردید.
اگر زنی در خواب خود را زندانی و اسیر ببیند، علامت آن است که به خاطر محبت شوهرش به دیگران، دچار حسادت می‌شود و مورد سرزنش قرار می‌گیرد.

یونگ می‌گوید:
خواب دیدن اینکه شما اسیر شده‌اید بیانگر این است که حس می‌کنید در جنبه یا موقعیتی در زندگی بیداری‌تان گیر افتاده‌اید و شما ممکن است حس کنید که گیر شغل‌تان، رابطه‌تان یا در کل گیر زندگی‌تان هستید. تعبیر دیگر این است که خواب‌های اسارت بیانگر چیزی است که از تایید دوری می‌کنید یا چیزی که شما آن را انکار می‌کنید.

تعبیر خواب اسارتگاه / تعبیر خواب زندانی شدن
آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید زندانی شده‌اید، نشانه ان است که از محیط خانواده ناراضی خواهید بود و شغل خودرا از دست خواهید داد.

تعبیر خواب فرار از ازندان
آنلی بیتون می‌گوید: فرار از زندان در خواب، نشانه غلبه یافتن بر موانع سخت است.

تعبیر خواب از زندان آزاد شدن
آنلی بیتون می‌گوید:
اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده‌اید بدانید که غم و اندوه فراوانی در انتظار شما است.
دیدن زندان در خواب، نشانه ان است که کارهایی انجام می‌دهید که متأسفانه به زیان خودتان تمام خواهد شد.

تعبیر خواب اسارت
آنلی بیتون می گوید:
اگر خواب ببینید اسیر شده اید، نشانه ان است که احتمالاً درگیر خیانتی خواهید شد، که اگر نتوانید ان را حل و فصل کنید؛ بدبخت و نومید می‌شوید.
اگر در خواب ببینید کسى زندانى شده است، نشانه ان است که شغلى در سطح پایین به دست مى آوردید.
اگر زنى در خواب خودرا زندانى و اسیر ببیند، علامت ان است که به خاطر محبت شوهرش به دیگران، دچار حسادت مى شود و مورد سرزنش قرار مى‌گیرد.

تعبیر خواب اسارتگاه «زندان»
آنلی بیتون درباره می‌گوید:
دیدن اسارتگاه در خواب، علامت ان است که به بدبختی دچار خواهید شد.
اگر خواب ببینید فردی از اسارتگاه آزاد می‌شوید، علامت ان است که سرانجام از شر بدبختی و نومیدی خودرا آزاد خواهید ساخت.
معبرین غربی می‌گویند:
دیدن زندان در خواب نشانه حبس و محدودیت است. شما در زندان نمی توان کارهای گذشته را انجام دهید و احساس آسانی کنید.
دیدن زندان در خواب می‌تواند ناشی از تحمل کردن یک رابطه باشد که سودی به شما نمی‌رساند. احساسی که زندگی شما حول محور خوشحالی شخص دیگری می‌چرخد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زندان به خواب دیدن گور و بلا است و آزمایش کردن دوستان و خرم کردن دشمنان.
اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد، دلیل که خداوند به تمامی بیابد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهایی است از غم و اندوه و گرفتاری‌های زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهایی دست و پاگیر و تشویش برانگیز.

لوک اویتنهاو می‌گوید: زندان بازپروری شایعات، غیبت کردن
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن در زندان ایمنی از پادشاهی بود.

تعبیر خواب اسیر شدن ابن سیرین
اگر زندان مشهور بیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند.
اگر کسی بیند در زندان بود و ان زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک است، زیرا که زندان مجهول گور است.

*از شما خواننده عزیز می خواهیم تا نظرات و دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید.

بیشتر بخوانید:

تعبیر خواب فرار کردن | فرار کردن در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب  شهید شدن | شهید شدن در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب گل | دیدن گل ها در خواب نشانه چیست؟

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
۰ ۰ vote
Article Rating
برچسب ها
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x