تعبیر خواب اسپند دود کردن | اسپند دود کردن در خواب نشانه چیست؟

اسپند برای رفع چشم زخم است و فضا را ضد عفونی می کند. تعبیر خواب اسپند دود کردن  را می توان زدودن نگاه از زشتی ها و بدبینی ها دانست. در مورد اسپند به طور کلی این نوع بخور کردن و دود کردن نشانه هر چیز می تواند باشد. یا بیم و هراس گنگ و مبهمی که در مورد آینده خویش داریم و یا گویای شهرت طلبی و زیاده خواهی است و تمایل شدید به محبوب بودن و مورد توجه دیگران قرار گرفتن.

تعبیر خواب اسپند دود کردن
تعبیر خواب اسپند دود کردن

تعبیر خواب اسپند به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اسفند یا اسپند دود کردن در خواب نمایانگر هراسی است که از آینده دارید.
چنانچه در خواب دیدید که اسفند در آتش می افکنید موردی پیش می آید که از انجام کاری هراس دارید.
اسپند را در بیداری برای دفع چشم زخم دشمنان و بد خواهان در آتش می افکنیم در خواب نیز تجسم مکانیسم دفاعی روح ماست در مقابل حوادث بیم آور آینده و به هیچوجه بد نیست.

تعبیر خواب اسپند دان به روایت ابراهیم کرمانی

اگر اسپندان دید، دلیل غم بود.
اگر بیند اسپندان همی خورد، دلیل که به قدر آن وی را غم و اندوه رسد.
اگر بیند کسی اسپندان بدو داد، دلیل که غمی از آن کس بر دل وی حاصل شود.
اگر دید او اسپندان به کسی داد، غمی از او بر دل وی حاصل گردد.

تعبیر خواب اسپند دان به روایت اسماعیل بن اشعث

اگر اسپندان داشت، لکن نخورد یا به کسی داد، یا از خانه بیرون افکند، دلیل که وی را غم و اندوه کمتر بود.

بیشتر بخوانید:

تعبیر خواب شهید | دیدن شهید در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب مرده | دیدن مرده در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب قربانی  | قربانی کردن در خواب نشانه چست؟

۰ ۰ رای
Article Rating
[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
برچسب ها
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
نمایش تمام کامنتها
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن