تعبیر خواب گاو | دیدن گاو وحشی ، حمله گاو به انسان و … در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب گاو ازنظر معبران مختلف تعابیر گوناگونی دارد لذا در این مطلب سعی بر آن داریم تا با آوردن دیدگاه معبران شما را یاری کنیم.

تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گاو

گاو از حیواناتی است که منبع روزی و معیشت اکثریت مردم است. این حیوان با داشتن گوشتی حلال تعبیری به نعمت و برکت خواهد داشت. به صورت کلی خیرات و نعماتی که در روزهای آتی بدست ما خواهند رسید در رؤیا به صورت گاو ظاهر می‌گردند. این حیوان به گفته تمامی معبرین تعبیری نیکو دارد مگر اینکه جز دسته گاوهای وحشی و شاخ دار قرار گیرد که حالتی تهاجمی به خود گیرد. در این صورت بایستی با استفاده از تعابیر خواب حیوانات وحشی به تعبیر خواب پرداخت.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

دیدن گاو در خواب نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. شما از دیگران بدون، چون و چرا پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر این است که گاو بیانگر غرایز مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. برای برخی فرهنگ ها، گاو بیانگر ویژگی‌های معنوی باروری، تغذیه و مادری است.

دیدن اسکلت گاو بیانگر این است که مادرتان یا شکلی از مادرتان (مثل دایه) در زندگی بیداری، فاقد احساسات است. او پاسخگوی نیاز‌های شما نیست.

دیدن یک گله گاو، بیانگر این است که نیاز به تعلق دارید.

خواب دیدن اینکه شما گاوی را میدوشید، بیانگر این است که مشتاقید و انگیزه دارید که سخت کار کنید. در پایان، شما از سخت کوشی خود، نفع خواهید برد.

دیدن رم کردن گله گاو‌ها در خواب بیانگر این است که چیزی در زندگی تان از کنترل خارج می‌شود
دیدن گاو نر در خواب، نمادی از سرسختی، اراده قوی، قدرت و نیرومندی است. این خواب ممکن است به شما بگوید که زمان آن رسیده که ایستادگی کنید و تهاجمی‌تر باشید. گاو نر بیانگر زندگی غنی، ثروتمند و فراوانی است. شما نیاز دارید که یاد بگیرید در یک موقعیت سازش کنید. یا می‌تواند جناسی از چیزی باشد که چرت و پرت است (مثل گاو رفتار می‌کند)، چیزی که بی ارزش است.

گاو نر نمادی از برخی انرژی‌های غریزی سرکوب شده، باروری و نیرومندی است. دیدن یک گاو خشمگین رام نشده بیانگر این است که احساساتتان ممکن است از کنترل خارج شده باشد. گاو نر ممکن است بیانگر فردی در زندگی تان باشد که در برج ثور بدنیا آمده است.

خواب دیدن اینکه در خون گاو نر می‌غلطید، بیانگر جاودانگی و زندگی ابدی است.

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا می‌نویسد:

گاو نر: واکنش‌های غریزی درون ما که آن قدر قوی هستند که ما را به دنبال خود می‌کشانند، اگر با آن‌ها درگیر شویم باعث اضطراب ما می‌شوند و اگر بکوشیم با آن‌ها کنار بیاییم ما را بازهم دورتر می‌برند.این انگیزش‌های غریزی ممکن است خواسته‌های جسمانی، احساسات منفی نسبت به کسانی که به قلمرو ما تجاوز می‌کنند باشند. حفاظت از خانواده و سایر غرایزی که قبلا تحت اختیار بودند و اکنون عنان گسیخته شده‌اند، غریزه اولیه والدی و تامین، ویژگی پرخاشگرانه کاو مانند در شخص یا در دیگری، قدرت، خیره سری و لجاجت، نیروی جسمانی.
گاو نر مهاجم: اغلب تصویر محرومیتی است که حاصل عقیم گذاشتن و یا کنایه و طعنه اطرافیان به غرایزی است که در فرد بر شمردیم. برای مثال مردی آرزوی داشتن فرزند دارد اما همسر او حاضر نیست در زندگی مشترکشان بچه داشته باشند.

جابر مغربی:

به نظر جابر مغربی دیدن گاوهای درشت وحشی که تک شاخ هستند حامل خبرهای دلپذیر و مورد انتظار درباره معشوق و فردی ست که قرار است یک عمر در کنار او زندگی کنیم هستند.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر گاو وحشی، مردی ثروتمند می‌باشد. اگر ببینی گوسالۀ گاو وحشی را گرفته‌ای، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی. اگر ببینی گاو وحشی شکار کرده‌ای یا کسی آن را به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری .

معبرین غربی می‌گویند:

دیدن گاو وحشی که به شما حمله می کند نشان‌دهنده خطر ابتلا به استرس یا اضطراب در زندگی روزمره است.

گاو نر کشته شده: کشتن غرایز جسمانی و حفاظت از دیگران در شخص. اگر گاو نر کشته شده قربانی بوده : احتمالا به از خود گذشتگی و قربانی کردن شخص رویابین اشاره می‌کند.

سواری بر گاو نر: احتمالا هارمونی و هماهنگی میان نفس هوشیار و تصمیم گیری و غرایز حیوانی شخص اشاره می‌کند.

گاو ماده: تفسیر این تصویر در رویا به تفسیر گاو نر شباهت دارد اما گاو ماده نشان دهنده نیمه مادینه طبیعت آدمی است به خصوص ویژگی‌هایی چون بذل و بخشش به دیگران، از بدن خود به دیگران بخشیدن، شیر دادن به نوزاد، خصوصیات مادر گونه شخص یا نقش مادری را ایفا کردن، یک زن، نیروهای طبیعت یا حیات در وجود شخص به ویژه خصلت‌های مربوط به پذیرندگی و پرورش دادن و نیروی مادینه‌ای که می‌تواند به انرژی نرینه مثبت شخص ختم شود.

تعبیر خواب گاو وحشی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: گاو وحشی و مهاجم که بیننده خواب از مشاهده‌اش دچار وحشت شود دشمنی است که اصالت ذاتی دارد و می‌توانسته خوب و مهربان باشد ولی در شرایطی قرار گرفته که خطر می‌آفریند و زیان می‌رساند.

تعبیر خواب گاو نر و ماده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که گاوی دارید که متعلق به شما است به نعمت می‌رسید و اگر ببینید گاو ماده ای را به شما داد از جانب او نعمت می‌یابید و اگر گاو نری به شما داد دهنده گاو شما را به کاری سود بخش تشویق و هدایت می‌کند.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی گاو نری وارد خانه تو شده است، یـعـنـی خداوند درِ خیر و رحمت خودش را به روی تو باز می‌کند

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گاو نری در خانه یا کوچه تو آمده است، تعبیرش خیر و برکت می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی گاو ماده‌ای وارد خانه تو شده است، به این معنی است که مال و نعمت به دست می‌آوری.
اگر ببینی گاو ماده‌ای خریده‌ای و با او حرف می‌زنی، یعنی معاش و معیشت زندگانی تو بهتر و گسترده‌تر می‌شود.
اگر ببینی گاو ماده‌ای را دوشیدی و شیر آن را خوردی، یعنی مال و اموال تو زیادتر می‌شود

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

فرمانروایی
مال و اموال
بزرگی
ریاست
سال خوب و نیکو
سود و منفعت بسیاری که به تو خواهد رسید

تعبیر خواب سوار شدن بر گاو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید بر گاو نری سوار هستید و آن حیوان مطیع و فرمان بر است در انجام کاری دشوار توفیق حاصل می‌کنید و تسلط می‌یابید. اگر ببینید سوار گاو نر می‌شوید ارتقا مقام می‌یابید و اگر از گاو پایین بیایید موقعیت و نعمت را از دست می‌دهید بخصوص اگر ببینید گاو پس از پیاده شدن شما به راه خویش می‌رود یا کسی آن را از شما می‌گیرد و می‌برد دراین صورت از کار معزول می‌گردید.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سوار گاوی شده‌ای که برای خودت می‌باشد، یـعـنـی برای پادشاه (فرد با قدرت) کاری انجام می‌دهی.

دیدن طویله ای پر از گاو چه معنایی دارد؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید طویله ای گاو دارید به نعمت فراوان می‌رسید ولی اگر ببینید طویله ای گاو هست اما از آن میان فقط یک گاو به شما تعلق دارد در کاری سود بخش سهیم و از آن بهره مند می‌شوید.

تعبیر خواب گاو چاق و لاغر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: گاو چاق و فربه نعمت فراوان است گاو لاغر تنگی روزی است.
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گاو چاق و فربه‌ای خریده‌ای، تعبیرش این است که با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی

لوک اویتنهاو:

گاو چاق: خوشبختی نزدیک
گاو لاغر: قیمت بالا

تعبیر خواب خرید و فروش گاو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید کسی گاوی از شما گرفت و چیزی به شما داد زیان می‌کنید آن چیز هر چه می‌خواهد باشد. اگر گاو را بفروشید و در عوض آن پول بگیرید و نعمت و روزی را از دست می‌دهید هم مبتلا و گرفتار می‌شوید زیرا پول کلاً در خواب خوب نیست و ابتلا و گرفتاری‌های زندگی تعبیر شده است. اگر گاوی را در خواب بخرید خوب است یعنی پول بدهید و گاو فربهی که پستان‌های بزرگی دارد بگیرید نیکو است زیرا علاوه بر این که از غم و رنج رهایی می‌یابید به نعمت و خیر و برکت هم می‌رسید

تعبیر خواب گوشت گاو

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن گوشت گاو ماده، مال و اموال می‌باشد. تعبیرش این است که از پادشاه به تو سود و منفعت می‌رسد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی گوشت گاو یا گاومیش می‌خوری، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.
اگر ببینی کباب و بریان گوشت گاو خورده‌ای، بیانگر این است که از ترس و بیم در امان می‌مانی،

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گاو نری از گاوهای کاری را کشته و گوشت آن را هم قسمت نموده‌اند، یـعـنـی شخص بزرگی را در آنجا کشته و مال و اموال او را هم می‌برند.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت گاو نر داشته و آن را فروخته‌ای، تعبیرش خرید و فروش می‌باشد.

پوست گاو:

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر پوست گاو ماده، ارث و میراث می‌باشد
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در حال کندن پوست گاو می‌باشی، یعنی کارهای قدیمی و چیزهای از بین رفته را درست و برقرار می‌کنی.

شاخ و جگر گاو

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شاخ گاوی برای تو می‌باشد، نشانه این است که مرد بیان‌نشینی باعث آسایش و راحتی تو می‌شود و هر چه شاخ بزرگ‌تر باشد اثر تعبیر آن نیز بیشتر است و اگر آن گاو، ماده بود، یعنی مال و اموال کاملی به دست می‌آوری.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر جگر گاو و گوسفند، مال و نعمت می‌باشد.

کله و پاچه

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کله گاو را می‌خوری، یعنی در آن سال مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری.
اگر ببینی پاچه گاو خورده‌ای، نشانه این است که به اندازه‌ای که خورده‌ای در آن سال از نعمت و گشایش بهره‌مند می‌شوی.

تعبیر خواب جنگ با گاو (لگد زدن گاو)

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با گاوهای نر جنگ می‌کنی، یعنی با شخص بزرگی دشمنی و خصومت می‌کنی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی گاوی به تو لگد زده است، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی.
اگر ببینی گاوی تو را گاز گرفته است، بیانگر این است که در آن سال دچار زحمت و مشقت می‌شوی.
اگر ببینی با گاو ماده‌ای جنگ کردی و آن را زخمی نمودی، به زن خودت خیانت می‌کنی.

تعبیر خواب گاو حامله

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گاوی آبستن و حامله می‌باشد، تعبیرش امیدواری است.

ابوعبدالله جعفر بن محمد صادق (ع) و همچنین ابوبکر محمد بن سیرین دیدن گاو در خواب تعبیرش را این چنین نقل کرده اند: اگر شخصی در خواب گاو ببیند اطاعت بی چون و چرا از دیگران و واکنش های غریزی درون هر فرد میباشد.

اگر در خواب گاوی ارام دیدین بیانگر این ست فکی می کنید شما را کمی محدود کرده اند و یا اینکه شغل شما انقدر سخت می باشد که توان ندارید تمام استعدادهای خود را شکوفا کنید.
امکان دارد که معنی آن این باشد که  زندگی شما وابسه به اشخاصی می باشد که شما را محدود کردند و ترس دارید با آنها مقابله و مبارزه کنید.

اگر فردی در گاو در حال زایمان را ببیند بیانگر این می باشد که خبرهای خوشایند و خوشبختی در تمام جنبه‌های زندگی او است.و اینکه در کاری که شروع کردین به انجام دادن موفق هستید و هر جا که برویدخوشبختی از آن شماست. الان زمان مناسبی می باشد برای کار جدید و کار کردن روی چیزی است که زمان زیادی در ارزوی ان هستید. همچنین علاوه بر خوشبختی باعث صلح و آرامش جاری در زندگی خانوادگی و روابط دوستانه شما نیرومندتر و صادقانه تر از قبل می شود. در کل دیدن گاو در حال زایمان در خواب نمادی بسیار مثبت است.

تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گاو و گوساله

تعبیر دیدن خواب گاو و گوساله نشانه آن است که شما دوست دارید بچه دار شوید. شاید در زندگی واقعی در مورد این مسئله صحبت کرده‌اید یا شاید به آن فکر می‌کنید و آرزوی قلبی شما محقق شدن این رویا است. اگر ببینی از گاوی یک گوساله نر داری، نشانه این است که صاحب فرزند پسر می‌شوی، یا اگر گوساله ماده باشد، صاحب فرزند دختر می‌شوی.

تعبیر خواب دیدن گوساله در خواب

اگر ببینی گوساله سفید داری، صاحب فرزندی زیبا می‌شوی که دیندار و پرهیزکار خواهد شد.
اگر ببینی گوساله سیاه داری، فرزند تو ثروتمند و عفیف و پاکدامن خواهد بود،
چنانچه ببینی گوساله ابلق داری، در فرزند تو هر خیر و خوبی وجود خواهد داشت.
اگر ببینی سوار گوساله‌ای شده‌ای، یعنی با فردی که در مرتبه ای بالا قرار گرفته است ارتباط برقرار می‌کنی و بزرگی و عظمت به دست می‌آوری.
اگر ببینی گوساله در خانه تو رفت و آمد می‌کند، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد.

اگر ببینی گوساله چاق و قوی داری، فرزند تو تندرست و سرحال خواهد بود، ولی اگر ببینی گوسالۀ ضعیفی داری، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

اگر در خواب ببینید که گوساله ای دارید و این گوساله مطیع و رام است و همراه شما می‌آید خداوند فرزندی به شما عطا می‌فرماید. اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد آن گوساله نشانه جفت یا کام است. تعبیر برای دختران و پسران یکسان است.

تعبیر خواب گاو سیاه
تعبیر دیدن گاو سیاه در خانه با افکار پنهان ما همراه است. تعبیر دیدن گاو سیاه و سفید در خانه نیز بسیار رایج است که می‌تواند تعابیر مختلفی داشته باشد. همانطور که کارل گوستاو یونگ در کتاب “انسان و نمادهای او” معتقد است این گونه خواب‌ها ممکن است نمادی از قدرت باروری و مراقبت شما باشد. خواب دیدن درباره گاوهای سیاه رنگ را می‌توان خواب‌های هشدار دهنده دانست. در این حالت ، ناخودآگاه شما در مورد احساسات به شما هشدار خواهد داد. در واقع باید مراقب تمام ارتباطات خود با دوستانتان باشید و رفتار هر یک از آن‌ها را زیر نظر بگیرید. این بدین معناست که ممکن است که شخصی در چرخه دوستی خود قصد دارد کاری خائنانه انجام دهد. خواب‌های دیده شده در مورد گاو سیاه بیشتر در رابطه با حمله و تهاجم اینگونه گاوها بوده‌است.

تعبیر خواب گاو وحشی شاخدار سیاه
تعبیر دیدن خواب گاو وحشی شاخدار سیاه در خواب چیست؟ به طور کلی دیدن گاو شاخدار سیاه رنگ در خواب نشانه نعمات و برکات زیادی در زندگی است، اما گاهی در خواب می‌بینید که گاو شاخدار وحشی به شما حمله کرده‌ است یا شاهد گاوی شاخدار در خواب خود هستید که این‌ها تعابیر متفاوت و نسبتا ناخوشایندی خواهند داشت. تعبیر دیدن گاو وحشی شاخدار در خواب نشانه مرد ثروتمند است. اگر در خواب ببینید که گوساله گاوی وحشی را گرفته‌اید این بدان معنیست که صاحب فرزند خواهید شد. اگر در خواب ببینید که گاو وحشی شاخدار سیاه را شکار کرده‌اید یا کسی آن را به شما داده‌است به معنای کسب مال به انداره همان گاو هست. اگر در خواب خود را در حال خوردن گوشت گاو شاخدار سیاه دیدید یعنی قوت و بهره‌مندی به دست می‌آورید. تعبیر خواب گاو وحشی شاخدار سیاه در خواب به طوریکه باعث وحشت فرد شود به معنی دشمنی است که اصالت ذاتی دارد و می‌توانسته مهربان باشد اما با توجه به شرایط می‌تواند خطرناک و آسیب‌رسان باشد.

تعبیر خواب حمله گاو وحشی به انسان
اگر در خواب، خود را در حال فرار کردن از گاوی دیدید که در حال حمله کردن به شماست بدان معناست که به زودی ثروتمند خواهید شد و این میراث بسیار ارزشمند خواهد بود چراکه کسب و کار شما به تازگی علی‌رغم تلاش زیاد به جایی نمی‌رسد. تعبیر دیدن حمله گاو وحشی که در خواب به شما حمله می‌کند ناخوشایند است و نشان از آن دارد که شما عشقی که در زندگی به آن نیاز دارید را دریافت نمی‌کنید. اگر توسط گاو وحشی آسیب دیدید یا کشته شدید به معنای وجود مشکلی در زندگی شماست. اگر در رویای خود گاوی شاخدار ببینید که می خواهد به شما حمله ور شود می‌تواند نشانه‌ای از پرخاشگری از سمت شما باشد. خون روی شاخ گاو نیز نشان دهنده این است که حیله گری، استکبار و توانایی استفاده از زور به شما امکان می‌دهد هر آنچه را می‌خواهید دریافت کنید.

تعبیر خواب حمله گاو سیاه شاخ دار
اگر در خواب حمله گاو سیاه شاخ دار ببینید و یا ببینید که گاوی را توسط شاخ‌هایش نگه داشته‌اید تا شخص دیگری از آن شیر بخورد نشانه‌ای از خطرات و خسارات مادی و دزدی است. تعبیر خواب حمله گاو سیاه شاخ دار نشانگر این است که مقدار زیادی پول از دست می‌دهید یا پول به دست آوردن برای شما سخت است. شاید نتیجه آن از دست دادن شغل خود و یا افزایش بدهی‌های شما باشد مگر اینکه بتوانید با یافتن شغلی دیگر از این موقعیت دور شوید. این مرحله بقای کل خانواده شما را تهدید خواهد کرد. از طرف دیگر این خواب می‌تواند به این معنا باشد که خانه شما می‌تواند هدف آسانی برای دزد باشد چراکه شما از انجام اقدامات امنیتی بیشتر چشم پوشی کرده‌اید.

تعبیر خواب گاو قهوه ای
تعبیر دیدن گاو قهوه ای در خواب نشان دهنده احساسات واقعی و درونی شما نظیر آسایش و رضایت است که تمام این ها ارتباط مستقیم با طبیعت و جهان پیرامون شما دارد. اگر در خواب خود گاو قهوه ای و سفید دیدید بیانگر ثروت و سعات برای شماست. رنگ قهوه‌ای یکی از رنگ‌های جدی در خواب به حساب می‌آید که ارتباط مستقیمی با احساسات شما در زندگی دارد. تعبیر خواب گاو چاق و فربه قهوه ای نعمت فراوان است و دیدن گاو قهوه ای لاغر در خواب تنگی روزی است.

تعبیر خواب گاو نر
دیدن گاو نر در خواب، نمادی از سرسختی، اراده قوی، قدرت و نیرومندی است. این خواب ممکن است به شما بگوید که زمان آن رسیده که ایستادگی کنید و تهاجمی‌تر باشید. گاو نر بیانگر زندگی غنی، ثروتمند و فراوانی است. شما نیاز دارید که یاد بگیرید در یک موقعیت سازش کنید. یا می‌تواند جناسی از چیزی باشد که چرت و پرت است (مثل گاو رفتار می‌کند)، چیزی که بی ارزش است. تعبیر خواب گاو نر نمادی از برخی انرژی‌های غریزی سرکوب شده، باروری و نیرومندی است. دیدن یک گاو خشمگین رام نشده بیانگر این است که احساساتتان ممکن است از کنترل خارج شده باشد. گاو نر ممکن است بیانگر فردی در زندگی تان باشد که در برج ثور بدنیا آمده است.

تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گاو ماده
تعبیر دیدن خواب گاو ماده در خواب بیشتر به تفسیر گاو نر شباهت دارد اما گاو ماده دیدن در خواب نشان دهنده نیمه مادینه طبیعت آدمی است به خصوص ویژگی‌هایی چون بذل و بخشش به دیگران، از بدن خود به دیگران بخشیدن، شیر دادن به نوزاد، خصوصیات مادر گونه شخص یا نقش مادری را ایفا کردن، یک زن، نیروهای طبیعت یا حیات در وجود شخص به ویژه خصلت‌های مربوط به پذیرندگی و پرورش دادن و نیروی مادینه‌ای که می‌تواند به انرژی نرینه مثبت شخص ختم شود. اگر در خواب ببینید که شخصی گاو ماده‌ای به شما می‌دهد بدان معناست که از جانب او نعمت می‌یابید. اگر ببینی گاو ماده‌ای وارد خانه تو شده است، به این معنی است که مال و نعمت به دست می‌آوری. اگر ببینی گاو ماده‌ای خریده‌ای و با او حرف می‌زنی، یعنی معاش و معیشت زندگانی تو بهتر و گسترده‌تر می‌شود.

تعبیر خواب دوشیدن شیر گاو
تعبیر دیدن خواب دوشیدن شیر گاو در رویا چیست؟ اگر در خواب ببینید که شیر گاوی را می‌دوشید، تعبیر آن است که سلامت شما برقرار خواهد شد. اگر بیمار هستید حالتان بهتر خواهد شد یا بطور کلی سلامت عمومی شما بهتر می‌شود. اگر ببینی گاو ماده‌ای را دوشیدی و شیر آن را خوردی، یعنی مال و اموال تو زیادتر می‌شود. بعلاوه این خواب نمادی از بارداری است. می‌توانید منتظر باشید تا خبر بارداری کسی به گوشتان برسد یا حتی ممکن است خودتان باردار شوید. همانطور که می‌دانیم فقط گاو باردار توانایی تولید شیر را دارد و به همین دلیل دیدن چنین خوابی نمادی از بارداری به شمار می‌رود. اگر پیش از این به دفعات سعی کرده‌اید که بچه دار شوید و این اتفاق رخ نداده است، حالا باید بدانید که به زودی خبرهای خوبی در راه خواهد بود. اگر در خواب ببینید که شیر گاو ماده به وسیله دستگاهی دوشیده می‌شود، تعبیر آن است که بارداری یا اندام‌های زنانه شما در معرض قرار دارد. در این بازه زمانی بیشتر از خودتان مراقبت کنید و از قرار گرفتن در موقعیت‌های پرتنش خودداری کنید. شاید هم می‌ترسید به دلیل سختی هایی که برای بچه دار شدن تجربه کرده‌اید قادر نیستید طعم مادر شدن را بچشید.

تعبیر خواب زایمان گاو
تعبیر خواب زایمان گاو چیست؟ دیدن خواب زاییدن گاو ماه در خواب نمادی از خبرهای خوشایند و خوشبختی در تمام جنبه‌های زندگی شما است. شما در کارهایی که شروع کرده‌اید موفق خواهید بود و هرکجا که می‌روید، خوشبختی به دنبال شما خواهد آمد. بطور کلی اکنون دوران خوبی برای شروع یک کار جدید و کار کردن روی چیزی است که مدتهاست در آرزوی آن به سر برده اید. بعلاوه، خوشبختی و صلح و آرامش جاری در زندگی خانوادگی و روابط دوستانه شما نیرومندتر و صادقانه تر از قبل می‌شود. درمجموع، دیدن گاو در حال زایمان در خواب نمادی بسیار مثبت است.

تعبیر خواب گاو مرده
دیدن گاو مرده در خواب تعبیری منفی دارد و شاید برای شما خوش یمن نباشد. تعبیر خواب گاو مرده شما را در به پایان رساندن کارهای خود با شکست روبه‌رو می‌شوید و حتی ممکن است ماجرای ناخوشایندی را تجربه کنید. شاید کسی یا چیزی رویاهای شما را برهم بزند یا شاید مدتی بدشانسی بیاورید. دیدن گاو سلاخی شده در خواب نمادی از یک نوع فاجعه یا مصیبتی است که به بار خواهد آمد. از آنجا که گاو یک حیوان اهلی است و می‌تواند توسط انسان تربیت شود و با او اخت بگیرد، دیدن گاو مرده در خواب شاید به منزله از دست رفتن یک رابطه دوستی قدیمی و عمیق باشد. این رابطه در دنیای واقعی، بیشتر به روابط میان انسان‌ها اشاره دارد، با این وجود این مساله به از میان رفتن رابطه میان یک نفر با حیوان خانگی‌اش که بسیار با او خو گرفته نیز می‌تواند تعبیر شود.

تعبیر خواب مردن گاو سیاه
به تعبیر معبرین غربی، تعبیر خواب مردن گاو سیاه بدین معناست که شما برای مدتی در تنگنای مالی شدیدی قرار می‌گیرید. گاو نماد سعادت است و مشاهده گاو مرده سیاه در خواب به منزله از دست رفتن سعادت و افتادن به سختی‌هاست. با این وجود مشاهده گاو زنده در خواب به معنای میلیونر شدن شما نیست، بلکه دیدن گاو سرزنده در خواب بدان مفهوم است که شما بهترین کار را در زندگی خود انجام خواهید داد. در واقع تعابیر ذکر شده اخیر درباره مشاهده گاو سالم در خواب، می‌تواند در تضاد مستقیم با مشاهده گاو مرده قرار گیرد.

تعبیر دیدن مردن گاو در خواب می‌تواند به این معنی باشد که شما نگرانی‌های زیادی در زندگی دارید و حتی ممکن است جانتان در خطر باشد. برای جلوگیری از بوجود آمدن این حالات در زندگی، مطمئن شوید که هرآنچه برای عدم وقوع حادثه‌ای ناگوار در زندگی لازم بوده انجام داده‌اید و به خود اطمینان دهید که موفقیت از آن شماست. به گزارش سماتک تعبیر دیدن گاو مرده در خواب همچنین ممکن است به منزله وقوع یک حادثه دلخراش برای شما یا یکی از دوستانتان باشد؛ بنابراین به این فکر کنید که چگونه می‌توانید آرامش خود را حفظ و یا به دوستی که به مصیبتی گرفتار آمده، تسلی دهید.

تعبیر خواب لاشه گاو مرده
بطور کلی می‌توان گفت که خواب‌هایی که در آن لاشه گاو مرده حضور دارد به مشکلات مالی اشاره می‌کند. شما ممکن است در یک موقعیت بد مالی قرار گرفته باشید. مثلا ممکن است اجاره خانه داشته باشید و همزمان شغلتان را نیز از دست بدهید. تعبیر خواب لاشه گاو مرده نشان دهنده آشفتگی‌های روزانه، عدم اطمینان از آینده و مشکلات جدی مالی است. دیدن لاشه گاو مرده در خواب همچنین می‌تواند به این اشاره داشته باشد که شما هنوز در بخشی از گذشته خود مانده اید؛ و اینگونه است که مدت زمان زیادی را صرف فکر کردن به گذشته‌ای که از دست رفته و دیگر وجود ندارد می‌کنید.

تعبیر خواب گوساله مرده
به روایت معبرین غربی تعبیر خواب گوساله مرده این است که شما چشم اندازی برای آینده خود و بهبود اوضاع فعلی متصور نیستید. همچنین مشاهده این خواب بدین معناست که شما پشتیبان محکمی در زندگی ندارید. دیدن گوساله مرده‌ در خواب می‌تواند بدان مفهوم باشد که شما نمی‌توانید مثل گذشته روی خود حساب باز کرده و خودتان را حمایت کنید. متاسفانه در این وضعیت شما نمی‌توانید قدرت گذشته خود را دوباره بدست آورید.

تعبیر خواب گاو زرد در خواب
دیدن گاو زرد در خواب به معنای طول عمر است و اگر گاوی به رنگ زرد در خواب هایتان ببینید، تعبیر آن است که خوشبختی به دنبال شما خواهد آمد و چیزی بسیار گران بها به‌دست خواهید آورد. به گزارش سماتک اگر در خواب گاو زردی بسیار آرام ببینید، تعبیر آن است که شاید احساس می‌کنید کسی شما را کمی محدود کرده است. شاید شغل شما آنچنان سخت و خسته‌کننده است که نمی‌توانید استعدادهای خود را از طریق آن شکوفا کنیدتعبیر خواب گاو زرد نماد این است که شاید بخش مهمی از زندگی شما به افرادی وابسته است که شما را محدود می‌کنند و به همین دلیل می‌ترسید که در برابر آنها بایستید و با آنها مبارزه کنید.

تعبیر خواب گاو مریض
تعبیر دیدن گاو مریض در خواب چیست؟ اگر در خواب یک گاو مریض یا بیمار را دیدید می‌تواند به این معنی باشد که شما نگرانی‌های زیادی در زندگی دارید و حتی ممکن است جانتان در خطر باشد. تعبیر خواب گاو مریض برای جلوگیری از بوجود آمدن این حالات در زندگی، مطمئن شوید که هرآنچه برای عدم وقوع حادثه‌ای ناگوار در زندگی لازم بوده انجام داده‌اید و به خود اطمینان دهید که موفقیت از آن شماست.

تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب کله گاو
تعبیر خواب دیدن کله گاو می‌تواند نشانگر شخصی باشد که در گذشته در زندگی شما بوده‌است و اکنون از بین رفته‌است. تعبیر خواب کله گاو همچنین ممکن است نمایانگر چهره شخصی باشد که در گذشته شما را تغذیه کرده‌است و یا به شما کمک کرده‌است. اگر در خواب ببینید که در حال بریدن سر گاوی هستید، می‌تواند نشانه‌ای از خشونت باشد و نشان می‌دهد که شما می‌خواهید حرف آخر را در کارهایتان بزنید. اگر در خواب ببینید که گاو نر با کله شما را به زمین انداخته‌ است به این معناست که اگر مشغول کاری هستید از آن برکنار خواهید شد و اگر تاجر هستید دچار ضرر و زیان مالی می‌شوید و یا چنانچه پادشاه باشید، تخت پادشاهی و سلطنت را از دست خواهید داد.

تعبیر خواب خوردن کله گاو
اگر در خواب خویش دیدید که در حال خوردن کله گاو هستید بدان معناست که در آن سال نعمت فراوانی به دست خواهید آورد. تعبیر خواب خوردن کله گاو سه سر به معنای این است که غلام تو سه سال برایت کار می‌کند.

تعبیر خواب کشتن گاو بزرگ
تعبیر خواب کشتن گاو سیاه و بزرگ به معنی کشتن غرایز جسمانی و حفاظت از دیگران در شخص. اگر در خواب تان یک گاو نر یا ماده بسیار بزرگ دیده اید احتمالا به از خود گذشتگی و قربانی کردن شخص رویابین اشاره می‌کند. بطور کلی تعبیر خواب کشتن گاو در خواب در هر فردی متفاوت است و با توجه به افکار شما این خواب در ذهن تان شکل می بندد.

تعبیر خواب خرید گاو
تعبیر خواب خرید گاو چیست؟ اگر در خواب ببینید کسی گاوی از شما گرفت و چیزی به شما داد زیان می‌کنید آن چیز هر چه می‌خواهد باشد. اگر گاوی را در خواب بخرید خوب است یعنی پول بدهید و گاو فربهی که پستان‌های بزرگی دارد بگیرید نیکو است زیرا علاوه بر این که از غم و رنج رهایی می‌یابید به نعمت و خیر و برکت هم می‌رسید. اگر در خواب ببینی گاو چاق و فربه‌ای خریده‌ای، تعبیرش این است که با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی.

تعبیر خواب فروش گاو
اگر در خواب تان دیده اید که می خواهید گاو را بفروشید و در عوض آن پول بگیرید و نعمت و روزی را از دست می‌دهید هم مبتلا و گرفتار می‌شوید زیرا پول کلاً در خواب خوب نیست و ابتلا و گرفتاری‌های زندگی تعبیر شده است. تعبیر خواب فروختن گاو و دریافت پول در قبال آن نکته خوبی نیست و شاید خبر از اتفاقات بد در زندگی بدهد.

تعبیر خواب گاو و گوساله در خواب را در بالا بیان کردیم که در پایان باید بدانید که تفسیر و تعبیر دیدن گاو در خواب و هر خواب یا رویای دیگری دقیق نیست و آنچه اراده خداوند است برای فرد خواب بیننده اتفاق خواهد افتاد. پس نگران تعبیر خواب گاو مرده و خرید و فروش گاو وحشی شاخدار سیاه که در بالا بیان شد بد است نباشید و به خداوند توکل کنید و زیاد صدقه بدهید.

*از شما خواننده عزیز می خواهیم تا نظرات و دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید.

بیشتر بخوانید:

تعبیر خواب مرده | دیدن مرده در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب نذری | نذری دادن و نذری گرفتن در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب زخم | دیدن زخم در خواب نشانه چیست ؟

۰ ۰ آرا
رأی دهی به مقاله
برچسب ها
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
21 نظرات
جدیدترین
قدیمی ترین پرطرفدار
Inline Feedbacks
نمایش تمام کامنتها
مهدوی
مهدوی
14 روز قبل

سلام تعبیر خواب گاو سیاه باچشمان سفید چیست که به من داره حمله میکنه ولی موفق نمیشه شاخ بزنه

جدول یاب
مدیر
11 روز قبل
پاسخ به  مهدوی

با سلام کاربر گرامی گمان میرود شما در این زمان در حال آماده سازی خود برای پذیرش یک موقعیت جدید، تفکر یا عقیده ی خاص هستید. حیواناتی که در رویا مشاهده می کنیم سمبل بخشی از غرایز اولیه ی ما هستند که سعی در کنترل و شناخت آن ها داریم. گاو می تواند با قدرت و کسب منفعت های روانی و فکری مرتبط باشد. رنگ سیاه گاو می تواند نشان عدم شناخت شما نسبت به این غریزه ی خاص باشد. ممکن است در این زمان و در زندگی بیداری با این پرسش رو به رو باشید که دلیل حضور شما… مطالعه بیشتر »

سمانه
سمانه
26 روز قبل

با سلام خواب دیدم ک در جایی در حال تفریح ک قدم زنان بودیم یه چیزی مثل سیزده بدر ک یهو مردم داد زدن ک اون گاو داره ب مردم حمله میکنه و یهو دیدم ک گاو سیاه و شاخداری سمت من آمد و منو دنبال کرد من اول رفتم ب داخل خود جنگل ک راه سرازیری بود و بعد از خارج شدم ک راه سر بالایی بود و در تمام مدت با تمام قوا میدویدم و و او همچنان دنبالم بود تا ک ب درختی رسیدم و از او بالا رفتم و و در امان ماندم ولی همچنان گاو… مطالعه بیشتر »

جدول یاب
مدیر
23 روز قبل
پاسخ به  سمانه

با سلام کاربر گرامی حیواناتی که در رویا مشاهده میکنیم سمبل غرایز بدوی موجود در انسان هستند. انسان تنها موجودی است که می تواند با فهم شناخت غرایز خود به رام کردن آن ها پرداخته و از آن ها در جهت منفعت خود کمک بگیرد. گاو وحشی می تواند به ترس درونی شما از عدم کنترلی که بر روی برخی غرایز خود احساس می کنید اشاره داشته باشد. گمان می‌رود شما در حال آموختن این موضوع هستید که عدم کنترل بر رفتار های شخصیت چگونه می تواند بر منفعت شما تاثیر منفی بگذارد. و اما این که در خواب گاو… مطالعه بیشتر »

علی
علی
1 ماه قبل

سلام
خواب گاو سفید و شیر ده رو دیدم که پاهاش رو میکشید روی زمین و آماده حمله شده بود. همه در حال فرار کردن بودند. بعد وحشی شد و شروع به دویدن و حمله به همه چیز شد. من داشتم پدر مادرم رو راهنمایی میکردم چطور فرار کنند . بعد موفق هم بودم و پناه گرفتیم. دیدم اون یه ماشین رو کنار خیابان هم لقد کرد و اون خودرو داغون شد. من پدرم فوت کرده. تو خواب دیدمش.
محبت میکنید تعبیرش رو بگید

جدول یاب
مدیر
1 ماه قبل
پاسخ به  علی

با سلام کاربر گرامی حیواناتی که در رویا مشاهده میکنیم سمبل غرایز بدوی موجود در انسان هستند. انسان تنها موجودی است که می تواند با شناخت غرایز خود به رام کردن آن ها پرداخته و از آن ها در جهت منفعت خود کمک بگیرد. گاو ماده نشان دهنده نیمه مادینه طبیعت آدمی است و گاوی که وحشی شده است می تواند به ترس درونی شما از عدم کنترلی که بر روی برخی غرایز خود احساس می کنید اشاره داشته باشد. شما در حال آموختن این موضوع هستید که عدم کنترل بر رفتار های شخصیت چگونه می تواند بر منفعت شما… مطالعه بیشتر »

ایمان
ایمان
5 ماه قبل

سلام خواب دیدم که گاوی داره اهن از پنجره میخوره و بعدش منو که میبینه به سمتم حمله ور میشه بعدش که وارد خانه میشم، شبیه به یه انسان میشه که بهم میگه ازم نترس

جدول یاب
مدیر
5 ماه قبل
پاسخ به  ایمان

با سلام کاربر گرامی حیواناتی که در رویا مشاهده میکنیم سمبل غرایز بدوی موجود در انسان هستند. انسان تنها موجودی است که می تواند با شناخت غرایز خود به رام کردن آن ها پرداخته و از آن ها در جهت منفعت خود کمک بگیرد. گاو می تواند به ترس درونی شما از عدم کنترلی که بر روی برخی غرایز خود احساس می کنید اشاره داشته باشد. گمان میرود شما نسبت به مسأله ای در مورد خود خشمگین و ناراحت هستید شما در حال آموختن این موضوع هستید که عدم کنترل بر رفتار های شخصیت چگونه می تواند بر منفعت شما… مطالعه بیشتر »

زهرا
زهرا
5 ماه قبل

سلام خسته نباشید
خواب یک گاو سفیدی را دیدم که مرده بود و هشدار می دادند به علت اینکه آلوده به باکتری است باید از آن دوری کرد

جدول یاب
مدیر
5 ماه قبل
پاسخ به  زهرا

با سلام کاربر گرامی خوابتان می‌تواند به این معنی باشد که شما نگرانی‌های زیادی در زندگی دارید این خواب ممکن است نشان دهنده آشفتگی‌های روزانه، عدم اطمینان از آینده و مشکلات جدی مالی باشد شما باید به خود اطمینان دهید که موفقیت از آن شماست. بنابراین به این فکر کنید که چگونه می‌توانید آرامش خود را حفظ کنید.

مانی
مانی
5 ماه قبل

سلام خسته نباشد من خاب دیدم با موتور داشتم میرفتم ی گاو سیا با شاخ های کوچیک بهم حمله کرد خودم زمین همش بهم حمله میکردی ولی بهم نمی‌توانست آسیب بزنه و آسیب ندیدم تعبیرش چیه ممنون میشم جوابم بدین

جدول یاب
مدیر
5 ماه قبل
پاسخ به  مانی

با سلام کاربر گرامی حیواناتی که در رویا مشاهده میکنیم سمبل غرایز بدوی موجود در انسان هستند. انسان تنها موجودی است که می تواند با شناخت غرایز خود به رام کردن آن ها پرداخته و از آن ها در جهت منفعت خود کمک بگیرد. دیدن گاو در خواب می تواند به ترس درونی شما از عدم کنترلی که بر روی برخی غرایز خود احساس می کنید اشاره داشته باشد. شما در حال آموختن این موضوع هستید که عدم کنترل بر رفتار هایتان چگونه می تواند بر منفعت شما تاثیر منفی بگذارد. این رویا پیامی از جانب ناخودآگاه شماست مبنی بر… مطالعه بیشتر »

جدول یاب
مدیر
5 ماه قبل
پاسخ به  مانی

با سلام کاربر گرامی خوابتان نشان دهنده تلاش بیهوده شما برای رسیدن به مساله ای است زمان آن رسیده است که به رابطه‌های بن بست خود و پروژه‌های بدون سود آوری پایان دهید.

حسین
حسین
6 ماه قبل

با سلام
خوابی دیدم که با دختر کوچک ام تو خونه عمویم گاوی به ما حمله میکنه که بعد درگیری با گرفتن شاخ های گاو آنرا به زمین میکوبم ولی همچنان قصد حمله به مارو داشت که با کمک شخصی که شبیه مادرم بود گلویش درحالی که شاخهایش راهمچنان محکم گرفته بودم تا نصف میبرد اما گاو دوبار زنده میشود وقصد حمله داشت که شاخ هایش را دانه دانه میشکنم و هر تلاشی کردم نتوانستم آن را بکشم .
ممنون میشم راهنمایی ام کنید

جدول یاب
مدیر
6 ماه قبل
پاسخ به  حسین

با سلام کاربر گرامی حیوانات در خواب، اشاره به غرایز درونی خودمان دارند و گاو به غریزه ی کار و تلاش برای اهداف اشاره دارد. به نظر می آید شما به تازگی در معاش و تدبیر برای آن دچار آشفتگی ذهنی و استرس شده اید و مساله ای در این مورد برایتان پیش آمده که نمیدانید چگونه باید آن را کنترل کنید اما گمان میرود مادرتان و یا شخصی با خصوصیات مادرتان شما را در این امر یاری میدهند …ذهن شما با دیدن این خواب از شما می خواهد تا نگرانی و استرس های مرتبط با معاش خود را آگاهانه… مطالعه بیشتر »

سارا
سارا
6 ماه قبل

سلام من خواب دیدم خونه ی خالمم که اونا گاو دارن و و خونشونم کنار مسجده بعدش دیدم گاو داره پشت مسجد دنبالم میکنه و دختر خالم همونجاست ولی کاری بهش نداره گاوه و دخترخالم هم فقط داره نگاه میکنه و کمکم نمیکنه و البته قبل از حمله گاو بهم گفت نترس کاری بهت نداره و من گفتم نه دنبالم میکنه و همونطورم شد
میشه بگین تعبیرش چیه

جدول یاب
مدیر
6 ماه قبل
پاسخ به  سارا

با سلام کاربر عزیز گمان میرود شما نیاز دارید که یاد بگیرید در یک موقعیت سازش کنید. یا خوابتان می‌تواند نمادی از چیزی باشد که بی ارزش است ولی شما بیش از اندازه به آن اهمیت میدهید شما باید سعی کنید با این موقعیت و یا شرایط بوجود آمده کنار بیایید . شما احساس می کنید شرایطی در زندگیتان بوجود آمده که کنترل برخی از غرایض تان مثل (خشم و یا ترس ) از دستتان خارج شده است . گاوی که حمله میکند می تواند به ترس درونی شما از عدم کنترلی که بر روی برخی غرایز خود احساس می… مطالعه بیشتر »

مونا
مونا
8 ماه قبل

سلام.من خواب دیدم ۵ یا ۶ تا گاو سیاه به سمتم میان سمت چپم شوهرم وایستاده سمت راستمم کسی بود ولی یادم نیست کی بود‌.یکی از گاوها فقط به سمت من میومدن و من سعی میکردم با دستم از خودم دفاع کنم‌ حالا بهم بگید تعبیر خوابم چیه.ممنون.

جدول یاب
مدیر
8 ماه قبل
پاسخ به  مونا

با سلام کاربر گرامی حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان هستند. زمانی که حیوان به شکلی وحشی ظاهر می شود یعنی کنترل یکی از غرایز خود را از دست داده ایم. این خواب از شما می خواهد تا با دقت نظر و روشن بینی، این خشم یا طغیان درونی را شناخته و به شناخت و کنترل غرایز خود بپردازید.

رضا
رضا
10 ماه قبل

سلام استاد خواب دیدم که تو یه حیاط چند تا مرغ رو گذاشتن تو قفس و یکیشون مقابل من تخم گذاشت از اونجا اومدم بیرون دیدم به گله گرگ دارن یه بز سیاه رو میخورن ناگهان یکیشون اومد طرف من ولی ترسید که بیاد و گازم بگیره از اونجا رفتم رفتم یه جایی مبگفتند گوشت نذری میده به مرد رو دیدم که یه دستش از مچ قطع شده بود یه دفه یه ماشین رو دیدم که سه تا گاو نر سفید بزرگ داخلش بودن ولی ذبحشون رو ندیدم ممنون مبشم تعبیرش کنی برام

جدول یاب
مدیر
10 ماه قبل
پاسخ به  رضا

با سلام کاربر گرامی خوابتان بیانگر زندگی غنی، ثروتمند و فراوانی است اما لازم است برای چنین زندگی و به دست آوردنش بیاموزید در موقعیت های زندگی تان، سازش کنید و از موقعیت های بوجود آمده به دلایل ناشناخته بودن آنها فرار نکنید هراس نداشته باشید و در برابر شرایط بوجود آمده زندگیتان مطیع و منفعل نباشید تا بتوانید از موقعیتهای مالی وارد شده در زندگیتان بهترین استفاده و برداشت را داشته باشید.

21
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن