تعبیر خواب قرآن | دیدن یا خواندن قرآن در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب قرآن از منظر اکثریت معبران مبارک است . البته دیدن خواب کتب مقدس هر ادیان برای رهوران آن می تواند مبارک اما برای دیگر ادیان تعابیر متفاوتی داشته باشد.

تعبیر خواب قرآن
تعبیر خواب قرآن

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببینید که قرآن تلاوت می کنید. معبران در مورد تلاوت قرآن و این که کدام سوره و کدام آیه را می خواندید تاویلات مفصل دارند ولی روی هم رفته دیدن و خواندن قرآن در خواب خوب است مگر در یک مورد و آن این است که آدم بی سواد و کسی که در بیداری قادر به خواندن قرآن نیست در رویای خویش ببیند قرآن تلاوت می کند. اگر کسی در خواب ببیند قرآن می خواند و در بیداری قادر به خواندن قرآن نباشد نشان آن است که اجلش نزدیک است و الله اعلم.

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

اگر ببینی کتاب قرآن می‌فروشی، یـعـنـی اسلام و مسلمانی در نظر تو حقیر و کم ارزش می‌شود.
اگر ببینی مرده‌ای به تو قرآن یا کتاب فقه داده است، یـعـنـی توفیق طاعت و عبادت به دست می‌آوری .

تعبیر خواب قرآن به روایت کرمانی

اگر در خواب نیمه ای از قرآن بخواند، دلیل که نیمه ای از عمر او گذشته باشد. اگر بیند حافظ قرآن شد، دلیل که علم و امانت نگه دارد. اگر بیند آواز قرآن خواندن شنید، دلیل که دینش قوی شود.

تعبیر خواب قرآن به روایت مغربی

اگر کسی در خواب بیند قرآن را ختم نمود، دلیل است که مرادها بیابد و بعضی گویند آخر عمر او بود. اگر بیند که قران را بلند میخواند، دلیل که کارش بلند شود. اگر بیند که کدام آیه خواند. تفسیر این آیه تعبیر خواب او بود. اگر بیند یک سبع قران بخواند، دلیل که از غم برهد. اگر کسی بیند قرآن می‌خواند ودر بیداری نتوانست خواندن، دلیل که اجلش نزدیک بود.

تعبیر خواب قرآن به روایت امام صادق

اگر ببینی کتاب قرآن را در آتش سوزانده‌ای، یـعـنـی دین و ایمان تو دچار فساد و تباهی می‌شود.
قرآن خواندن درخواب بر چهار وجه است. اول: سلامتی یافتن از آفتها. دوم: توانگری. سوم: مراد دل و کام یافتن. چهارم: پرهیزکاری فرمودن از مناهی خلایق را.
اگر ببیند قرآنی پاره شده را می بیند مال خود را خرج می‌کند.
اگر ببیند با دوست و یا به پیشنهاد رفیقان خودش چنین کاری را کرد گرفتار گرد آوری مال می‌شود.
اگر ببیند ورق های قرآن را تا میکند و یا خط خطی میکند مال دیگران را به زور می‌گیرد.
اگر ببیند قرآن را به سخره میگیرد و میخندد بلای سختی گریبانش را خواهد گرفت.
اگر دیدی در ازای گرفتن مبلغی حاضر شدی تا قرآن را پاره کنی در گرد آوری مال و ثروت حریص است و حرصش روی در فزونی دارد و نمی‌خواهد از مالش چیزی را خرج کند.
همچنین در زمینه تعبیر خواب قرآن پاره یا دیدن پاره بودن آن جمعی از معبران به این نتیجه رسیده اند که همان چیزها و کارهایی است که خود بیننده خواب و دیگران را می‌آزارد و دیدگان را تاریک و احیاناً اشک‌آلود و کام را تلخ می‌کند.

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

دیدن قرآن خواندن ایمنی از آفات باشد

بیشتر بخوانید:

تعبیرخواب کتاب | خواندن کتاب در خواب نشانه چیست؟

تعبیرخواب تورات | خواندن تورات در خواب نشانه چیست؟

تعبیرخواب انجیل | خواندن انجیل در خواب نشانه چیست؟

۰ ۰ آرا
امتیازدهی به مقاله

ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
نمایش تمام کامنتها
دکمه بازگشت به بالا