تعبیر خواب کتاب | دیدن کتاب در خواب نشانه چیست؟

در پست زیر تعبیر خواب کتاب از نظر معبران گوناگون آمده است. دیدن کتاب در خواب نشانه دلیل علم و حکمت است. اگر دید قران می خواند یا در آن نگاه می کرد، دلیل که علم و حکمت آموزد. اگر مصحفی بخرید، دلیل که طالب علم شود. اگر مصحف را به آتش بسوخت، دلیل بر فساد دین او است.

تعبیر خواب کتاب

تعبیر خواب کتاب از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

معبران نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند کتاب حساب می خواند غمگین می شود و چنان چه افسانه و مضحک بخواند غیبت مردم می کند و چیزهای دیگری در همین زمینه که زیاد پایه علمی نمی تواند داشته باشد. کتا ب در خواب های ما انعکاسی است از علاقه به دانستن یا تاسف و اندوه ما از آن چه نیاموخته ایم. کسانی هستند که کتاب جزئی از زندگی روزانه ایشان است مثل نویسندگان، معلمان، دانشمندان، محققان و بالاخره ناشران. این مردم با کتاب زندگی می کنند. این ها اگر کتاب در خواب ببینند خوابشان تعبیر تعیین کننده یی ندارد. اما دیگران که با کتاب آمیختگی زیاد ندارند و به ندرت اتفاق می افتد لای کتابی را بگشایند اگر کتاب ببینند باید به دنبال تعبیر آن باشند.

برای این ها کتاب همان طور که گفته شد واکنشی است از تمایلشان به دانستن یا تاسفشان از آن چه نیاموخته اند یا نتوانسته اند بیاموزند. گاه برخوردهای ما در زندگی روزانه این احساس را در ما به وجود می آورد که مثلا می توانستیم فلان زبان خارجی را یاد بگیریم ولی وقت صرف نکردیم، همین طور دلمان می خواهد که بدانیم در آسمان ها چه می گذرد، این دو نوع کشش در خواب های ما عکس العملی به شکل کتاب ظاهر می کند.

حال اگر در خواب ببینید که کتابی می خوانید و از آن خوشتان می آید با دوستی خردمند و آگاه آشنا می شوید. اگر دیدید به جائی وارد شدید که مثل کتاب خانه کتاب های زیادی آن جا وجود داشت در جمعی حضور می یابید که از نظر فکری و دانش بر شما امتیاز دارند. اگر دیدید کتابی پاره همراه دارید در جائی که باید عقل و فهم شما کار ساز باشد در می مانید و نمی توانید چاره چوئی کنید.

اگر دیدید کسی کتابی به شما داد یا از کتاب خانه کتابی خریدید یک نفر به شما کمک فکری می کند و از هدایت دوستی سود می برید. اگر دیدید کتابی را می فروشید دوستی را از دست می دهید. اگر دیدید کتاب شما ضایع شده یا مثلا در آب افتاده یا سوخته تعبیر همان است که دوستی با شما قطع دوستی می کند.

تعبیر خواب از دیدگاه محمد ابن سیرین

 • اگر کسی در خواب بیند کتابی می خواند، دلیل که راه دین گزیند و کارهای بسته بر وی گشاده شود.
 • اگر بیند کتاب اخبار بر حدیث می خواند، دلیل که مقرب پادشاه شود،
 • اگر بیند کتاب فقه می خواند، دلیل که ازناکردنی بازایستد.
 • اگر بیند اصول می خواند، دلیل که به کاری مشغول شود و فایده دینی یابد.
 • اگر دید کتاب قصص می خواند، دلیل که به قصه های انبیاء و اولیاء حریص بود. اگر بیند کتاب ملوک و سلاطین می خواند، دلیل ملامت است.
 • اگر دید حکمت می خواند، دلیل که قران خواند. اگر دید نحو می خواند، دلیل به شغل دنیائی مشغول شود.

تعبیر خواب از نظر ابراهیم کرمانی

 • اگر کتاب شعر می خواند، دلیل که کاری کند و مردمان او را ملامت نمایند.
 • اگر دید کتاب حساب می خواند، دلیل که همواره اندوهگین شود.
 • اگر افسانه و مضاحک می خواند، دلیل که غیبت مردم کند و رسوا شود.
تعبیر خواب کتاب

تعبیر دیدن کتاب در خواب به روایتی از امام صادق 

دیدن کتاب خواندن، دلیل علم و حکمت است. اگر دید قران می خواند یا در آن نگاه می کرد، دلیل که علم و حکمت آموزد. اگر مصحفی بخرید، دلیل که طالب علم شود. اگر مصحف را به آتش بسوخت، دلیل بر فساد دین او است.

  دیدن مصحف بر پنج وجه است:

 1. علم،
 2. میراث،
 3. امانت،
 4. روزی،
 5. مال و نعمت

تعبیر خواب کتاب از نظر لوک اویتنهاو

اگر در خواب خود کتاب دیدی به معنای مصیبت است.اگر در خواب خود کتابی علمی دیدی تعبیرش افتخار بزرگ است. اگر در خواب خود دیدی که کتابی خریدی به معنای این است که خبری در راه است. اگر در خواب خود دیدی که کتابی هدیه گرفتی به معنای یک اتفاق غیر منتظره است. اگر در خواب خود کتابی سوخته دیدی به معنای از دست دادن یک دوست است.

تعبیر دیدن کتاب در خواب از نظر آنلی بیتون

اگر در خواب خود دیدی که کتابی را مطالعه میکردی به معنای درست کاری و به دست آوردن مال است. اگر در خواب دیدی که برای درک معنی کتابی زمان زیادی را تلف میکنی به معنای به دست آوردن داشن بسیار است. اگر در خواب دیدی که کتاب های کهنه را مطالعه میکنی به معنای پرهیز از شر و بدی است.

گاهی دیدن کتاب در خواب به نوع کتاب تقسیم بندی می شود. مانند :

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتابی می‌خوانی، یـعـنـی راه دینداری را انتخاب می‌کنی و کارهای بسته و گره خورده تو باز می‌شود و گشایش پیدا می‌کند.
● فقه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتاب فقه می‌خوانی، یـعـنـی از انجام کار ناشایست دست برمی‌داری. اگر ببینی مرده‌ای به تو قرآن یا کتاب فقه داده است، یـعـنـی توفیق طاعت و عبادت به دست می‌آوری .
● اصول: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتاب اصول می‌خوانی، یـعـنـی مشغول کاری می‌شوی و سود و منفعت دینی و معنوی به دست می‌آوری.
● علم و حکمت: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتاب حکمت می‌خوانی، یـعـنـی قرآن می‌خوانی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کتاب حکمت می‌خوانند و تو هم گوش می‌کنی، یـعـنـی به خواندن علم و حکمت علاقه‌مند می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتابی در زمینۀ علم و حکمت خریده‌ای، یـعـنـی کتاب قرآن می‌خری.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ورق‌های کتاب حکمت را می‌خوری، یـعـنـی مطالب بسیاری در زمینۀ علم و حکمت می‌خوانی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتاب حکمت سوخته است، تعبیرش تباهی دین و ایمان تو می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ورق‌های کتاب حکمت را پاره می‌کنی، یـعـنـی نماز را ترک می‌کنی.
● نحو: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتاب نحو می‌خوانی، یـعـنـی مشغول کار و شغل دنیوی می‌شوی.
● ریاضیات: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کتاب حساب و ریاضیات می‌خوانی، یـعـنـی همیشه اندوهگین و ناراحت خواهی بود.
● تاریخ پادشاهان: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتاب مربوط به تاریخ و سرگذشت پادشاهان و سلاطین را می‌خوانی، تعبیرش سرزنش و ملامت می‌باشد.
● افسانه و تخیلی و طنز: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کتاب افسانه و طنز می‌خوانی، یـعـنـی پشت سر مردم غیبت می‌کنی و رسوا می‌شوی.
● شعر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کتاب شعر می‌خوانی، یـعـنـی کاری انجام می‌دهی که به خاطر آن مردم تو را سرزنش و ملامت می‌کنند.
۰ ۰ آرا
امتیازدهی به مقاله

ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
نمایش تمام کامنتها
دکمه بازگشت به بالا