تعبیر خواندن نماز | نماز خواندن در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواندن نماز می تواند برای ادیان مختلف برای افراد مختلف ، تعابیر متفاوتی نیز داشته باشد. به تعبیر معبران درباره خواندن نماز توجه فرمایید.

تعبیر نماز خواندن
تعبیر نماز خواندن

تعبیر خواندن نماز از منظر معبران

اگر در خواب بیند که نماز از جانب مشرق میکرد، دلیل که به حج رود و اگر محل ندارد، دلیل که میلش به کیش ترسایان باشد.

اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود. اگر بیند که نماز از سوی شمال کرد، چنانه پشتِ او به جانب قبله بود، دلیل که اسلام را پسِ پُشت اندازد. اگر بیند که نماز سوی قبله کرد، دلیل که در راه دین مستقیم گردد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند قومی را امامت کرد، دلیل که سروری کند. اگر بیند که نماز قطع کرد یا نماز نگذارد یابی وضو نماز کرد دلیل که طالب چیزی بود و نیابد.

اگر در مدرسه یا مسجدی به امامت نماز کرد، دلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد. اگر بیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد، دلیل که کار دنیائی او برآید.

جابر مغربی گوید:

اگر دید به خواب که نماز فریضه پیشین میگذارد دلیل که به حق تعالی نزدیک گردد. اگر بیند نماز پیشین میگذاشت، دلیل شادی بود. اگر نماز خفتن بود، دلیل که حاجتش روا گردد. اگر بیند که نماز صبح میکرد، دلیل که به سفر رود. اگر بیند که نماز در باغ کرد، دلیل که توبه کند. اگر بیند که درکعبه نماز گذارد، دلیل که از خلیفه مرداش حاصل گردد. اگر در خواب بیند که به تشهد نشسته بود، دلیل که از غم برهد. اگر بیند که سلام اول به دست چپ داد، دلیل که کارش شوریده گردد. اگر بیند که نماز نشسته میکرد، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد و گناه کرده را مدد کند و از وی نپذیرد. اگر بیند که درتاریکی نماز کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد. اگر بیند که به پهلو خفته نماز میکرد، دلیل که بیمار گردد. اگر بیند که نماز جمعه کرد، دلیل که به سفر رود و مال حاصل کند. اگر بیند که در بیت المقدس نماز کرد. دلیل که میراث یابد و روزی بر وی فراخ گردد.

حضرت دانیال گوید:

دیدن نماز کردن سه نوع است. اول: فریضه، دوم: سنت، سوم: تطوع. اگر بیند که نماز فریضه میگذارد، دلیل که حق تعالی وی را حج روزی کند. اگر بیند نماز سنت میکند، دلیل که بر مردم شفقت کند. اگر بیند نماز تطوع بگذاشت، دلیل که راستگو بود. اگر به خواب دید در ستور نماز کرد، دلیل که حق تعالی در کسب او برکت کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است. اول: ایمنی، دوم: شادی، سوم: عز و جاه، چهارم: مرتبت، پنجم: رستگاری، ششم: یافتن مراد، هفتم: نقصان، و دیدن رکوع و سجود درخواب بر پنج وجه است. اول: مراد یافتن، دوم: جمعیت، سوم: نصرت، چهارم: ظفر، پنجم: امر حق تعالی به جای آوردن است.

اگر نمازگزار بیند که نماز را تمام کرد، دلیل که دعای او مقبول بود. اگر بیند تمام نکرد به خلاف این است.

بیشتر بخوانید :
۰ ۰ آرا
امتیازدهی به مقاله

ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
نمایش تمام کامنتها
دکمه بازگشت به بالا