تقویم حجامت سال ۹۹ ؛ چه روزهایی در سال ۹۹ حجامت خوب است؟

در این پست از جدول یاب تقویم حجامت سال ۹۹ آمده است. حجامت یک روش درمانی سنتی در طب اسلامی است که فواید فراوانی برای بهبود برخی از بیماری ها دارد اما اگر می خواهید از این روش استفاده کنید باید بدانید که این روش مقررات خاص و زمان خاصی برای انجام دارد و برای برخی از افراد مضر است . حجامت اصطلاحا به روشی ازخونگیری اطلاق می شود که مورد تایید طب سنتی است و جهت درمان بعضی ازبیماری ها بکار می رود اما این روش برای بعضی از افراد مضر است.

تقویم حجامت
تقویم حجامت

فروردین ماه ۱۳۹۹

۱ فروردین: حجامت موجب صفای خاطر است.

۲ فروردین: حجامت سبب خلاصی از مرض است.

۳ فروردین: حجامت باعث ایمنی از ترس است.

۴ فروردین: حجامت موجب قوت دل است.

۵ فروردین: حجامت باعث نجات از بیماری است.

۶ فروردین: حجامت حکمی ندارد.

۷ فروردین: حجامت برای رگ‌ها ضرر دارد.

۸ فروردین: حجامت خوب نیست.

۹ فروردین: حجامت باعث ضعف مغز است.

۱۰ فروردین: حجامت موجب درد در سر است.

۱۱ فروردین: حجامت سبب زردی رنگ است.

۱۲ فروردین: حجامت باعث رعشه اعضا است.

۱۳ فروردین: حجامت موجب مرگ ناگهانی است.

۱۴ فروردین: حجامت باعث درد در سر است.

۱۵ فروردین: حجامت باعث درد اعضا است.

۱۶ فروردین: حجامت موجب درد و الم است.

۱۷ فروردین: حجامت سبب اختلال در مغز است.

۱۸ فروردین: حجامت باعث ضعف بدن است.

۱۹ فروردین: حجامت باعث ملال است.

۲۰ فروردین: حجامت باعث خارش است.

۲۱ فروردین: حجامت موجب قولنج است.

۲۲ فروردین: حجامت باعث فرج و نشاط است.

۲۳ فروردین: حجامت سبب صحت بدن است.

۲۴ فروردین: حجامت باعث قوت بدن است.

۲۵ فروردین: حجامت موجب رفع درد بدن است.

۲۶ فروردین: حجامت باعث صحت است.

۲۷ فروردین: حجامت سبب روشنی دل است.

۲۸ فروردین: حجامت باعث قوت دل است.

۲۹ فروردین: حجامت باعث شادی دل است.

۳۰ فروردین: حجامت باعث دفع صفرا است.

۳۱ فروردین: حجامت موجب صفای خاطر است.

تقویم حجامت
تقویم حجامت

اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱ اردیبهشت: حجامت باعث خلاصی از مرض است.

۲ اردیبهشت: حجامت باعث ایمنی از ترس است.

۳ اردیبهشت: حجامت موجب قوت دل است.

۴ اردیبهشت: حجامت باعث نجات از بیماری است.

۵ اردیبهشت: حجامت حجامت حکمی ندارد.

۶ اردیبهشت: حجامت برای رگ ضرر دارد.

۷ اردیبهشت: حجامت خوب نیست.

۸ اردیبهشت: حجامت باعث ضعف مغز است.

۹ اردیبهشت: حجامت موجب درد در سر است.

۱۰ اردیبهشت: حجامت سبب زردی رنگ است.

۱۱ اردیبهشت: حجامت باعث رعشه اعضا است.

۱۲ اردیبهشت: حجامت موجب مرگ ناگهانی است.

۱۳ اردیبهشت: حجامت سبب درد سر است.

۱۴ اردیبهشت: حجامت باعث درد اعضا است.

۱۵ اردیبهشت: حجامت موجب درد و الم است.

۱۶ اردیبهشت: حجامت سبب اختلال در مغز است.

۱۷ اردیبهشت: حجامت باعث ضعف بدن است.

۱۸ اردیبهشت: حجامت باعث ملال است.

۱۹ اردیبهشت: حجامت باعث خارش است.

۲۰ اردیبهشت: حجامت موجب قولنج است.

۲۱ اردیبهشت: حجامت باعث فرج و نشاط است.

۲۲ اردیبهشت: حجامت سبب صحت بدن است.

۲۳ اردیبهشت: حجامت باعث قوت بدن است.

۲۴ اردیبهشت: حجامت موجب رفع درد بدن است.

۲۵ اردیبهشت: حجامت باعث صحت است.

۲۶ اردیبهشت: حجامت سبب روشنی دل است.

۲۷ اردیبهشت: حجامت باعث قوت دل است.

۲۸ اردیبهشت: حجامت باعث شادی دل است.

۲۹ اردیبهشت: حجامت باعث دفع صفرا است.

۳۰ اردیبهشت: حجامت موجب صفای خاطر است.

۳۱ اردیبهشت: حجامت سبب خلاصی از مرض است.

تقویم حجامت
تقویم حجامت

خرداد ماه ۱۳۹۹

۱ خرداد: حجامت باعث ایمنی از ترس است.

۲ خرداد: حجامت موجب قوت دل است.

۳ خرداد: حجامت باعث نجات از بیماری است.

۴ خرداد: حجامت برای رگ‌ها ضرر دارد.

۵ خرداد: حجامت خوب نیست.

۶ خرداد: حجامت باعث ضعف مغز است.

۷ خرداد: حجامت موجب درد در سر است.

۸ خرداد: حجامت سبب زردی رنگ است.

۹ خرداد: حجامت باعث رعشه اعضا است.

۱۰ خرداد: حجامت موجب مرگ ناگهانی است.

۱۱ خرداد: حجامت سبب درد در سر است.

۱۲ خرداد: حجامت باعث درد اعضا است.

۱۳ خرداد: حجامت موجب درد و الم است.

۱۴ خرداد: حجامت سبب اختلال در مغز است.

۱۵ خرداد: حجامت باعث ضعف بدن است.

۱۶ خرداد: حجامت باعث ملال است.

۱۷ خرداد: حجامت باعث خارش است.

۱۸ خرداد: حجامت موجب قولنج است.

۱۹ خرداد: حجامت باعث فرج و نشاط است.

۲۰ خرداد: حجامت سبب صحت بدن است.

۲۱ خرداد: حجامت قوت بدن است.

۲۲ خرداد: حجامت موجب رفع درد بدن است.

۲۳ خرداد: حجامت باعث صحت است.

۲۴ خرداد: حجامت سبب روشنی دل است.

۲۵ خرداد: حجامت باعث قوت دل است.

۲۶ خرداد: حجامت باعث شادی دل است.

۲۷ خرداد: حجامت باعث دفع صفرا است.

۲۸ خرداد: حجامت موجب صفای خاطر است.

۲۹ خرداد: حجامت سبب خلاصی از مرض است.

۳۰ خرداد: حجامت باعث ایمنی از ترس است.

۳۱ خرداد: حجامت موجب قوت دل است.

تقویم حجامت
تقویم حجامت

تیر ماه ۱۳۹۹

۱ تیر: حجامت باعث نجات از بیماری است.

۲ تیر: حجامت حکمی ندارد.

۳ تیر: حجامت برای رگ‌ها ضرر دارد.

۴ تیر: حجامت خوب نیست.

۵ تیر: حجامت باعث ضعف مغز است.

۶ تیر: حجامت موجب درد در سر است.

۷ تیر: حجامت سبب زردی رنگ است.

۸ تیر: حجامت باعث رعشه است.

۹ تیر: حجامت موجب مرگ ناگهانی است.

۱۰ تیر: حجامت سبب درد سر است.

۱۱ تیر: حجامت باعث درد اعضا است.

۱۲ تیر: حجامت موجب درد و الم است.

۱۳ تیر: حجامت سبب اختلال در مغز است.

۱۴ تیر: حجامت باعث ضعف بدن است.

۱۵ تیر: حجامت باعث ملال است.

۱۶ تیر: حجامت باعث خارش است.

۱۷ تیر: حجامت موجب قولنج است.

۱۸ تیر: حجامت باعث فرج و نشاط است.

۱۹ تیر: حجامت سبب صحت بدن است.

۲۰ تیر: حجامت باعث قوت بدن است.

۲۱ تیر: حجامت موجب رفع درد بدن است.

۲۲ تیر: حجامت باعث صحت است.

۲۳ تیر: حجامت سبب روشنی دل است.

۲۴ تیر: حجامت باعث قوت دل است.

۲۵ تیر: حجامت باعث شادی دل است.

۲۶ تیر: حجامت باعث دفع صفرا است.

۲۷ تیر: حجامت موجب صفای خاطر است.

۲۸ تیر: حجامت سبب خلاصی از مرض است.

۲۹ تیر: حجامت باعث ایمنی از ترس است.

۳۰ تیر: حجامت موجب قوت دل است.

۳۱ تیر: حجامت باعث نجات از بیماری است.

مرداد ماه ۱۳۹۹

۱ مرداد: حجامت برای رگ‌ها ضرر دارد.

۲ مرداد: حجامت خوب نیست.

۳ مرداد: حجامت باعث ضعف مغز است.

۴ مرداد: حجامت موجب درد سر است.

۵ مرداد: حجامت سبب زردی رنگ است.

۶ مرداد: حجامت باعث رعشه اعضا است.

۷ مرداد: حجامت باعث مرگ ناگهانی است.

۸ مرداد: حجامت سبب درد سر است.

۹ مرداد: حجامت باعث درد اعضا است.

۱۰ مرداد: حجامت موجب درد و الم است.

۱۱ مرداد: حجامت سبب اختلال در مغز است.

۱۲ مرداد: حجامت باعث ضعف مغز است.

۱۳ مرداد: حجامت باعث ملال است.

۱۴ مرداد: حجامت باعث خارش است.

۱۵ مرداد: حجامت موجب قولنج است.

۱۶ مرداد: حجامت باعث فرج و نشاط است.

۱۷ مرداد: حجامت سبب صحت بدن است.

۱۸ مرداد: حجامت باعث قوت بدن است.

۱۹ مرداد: حجامت موجب رفع درد بدن است.

۲۰ مرداد: حجامت باعث صحت است.

۲۱ مرداد: حجامت سبب روشنی دل است.

۲۲ مرداد: حجامت باعث قوت دل است.

۲۳ مرداد: حجامت باعث شادی دل است.

۲۴ مرداد: حجامت باعث دفع صفرا است.

۲۵ مرداد: حجامت موجب صفای خاطر است.

۲۶ مرداد: حجامت سبب خلاصی از مرض است.

۲۷ مرداد: حجامت باعث ایمنی از ترس است.

۲۸ مرداد: حجامت موجب قوت دل است.

۲۹ مرداد: حجامت باعث نجات از بیماری است.

۳۰ مرداد: حجامت حکمی ندارد.

۳۱ مرداد: حجامت برای رگ‌ها ضرر دارد.

شهریور ماه ۱۳۹۹

۱ شهریور: حجامت خوب نیست.

۲ شهریور: حجامت باعث ضعف مغز است.

۳ شهریور: حجامت موجب درد سر است.

۴ شهریور: حجامت سبب زردی رنگ است.

۵ شهریور: حجامت باعث رعشه اعضا است.

۶ شهریور: حجامت موجب مرگ ناگهانی است.

۷ شهریور: حجامت سبب درد سر است.

۸ شهریور: حجامت باعث درد اعضاست.

۹ شهریور: حجامت موجب درد و الم است.

۱۰ شهریور: حجامت سبب اختلال در مغز است.

۱۱ شهریور: حجامت باعث ضعف بدن است.

۱۲ شهریور: حجامت باعث ملال است.

۱۳ شهریور: حجامت باعث خارش است.

۱۴ شهریور: حجامت موجب قولنج است.

۱۵ شهریور: حجامت باعث فرج و نشاط است.

۱۶ شهریور: حجامت سبب صحت بدن است.

۱۷ شهریور: حجامت باعث قوت دل است.

۱۸ شهریور: حجامت موجب رفع درد بدن است.

۱۹ شهریور: حجامت باعث صحت است.

۲۰ شهریور: حجامت سبب روشنی دل است.

۲۱ شهریور: حجامت باعث قوت دل است.

۲۲ شهریور: حجامت باعث شادی دل است.

۲۳ شهریور: حجامت باعث دفع صفرا است.

۲۴ شهریور: حجامت موجب صفای خاطر است.

۲۵ شهریور: حجامت سبب خلاصی از مرض است.

۲۶ شهریور: حجامت باعث ایمنی از ترس است.

۲۷ شهریور: حجامت موجب قوت دل است.

۲۸ شهریور: حجامت باعث نجات از بیماری است.

۲۹ شهریور: حجامت برای رگ‌ها ضرر دارد.

۳۰ شهریور: حجامت خوب نیست.

۳۱ شهریور: حجامت باعث ضعف مغز است.

مهرماه ۱۳۹۹

۱ مهر: حجامت موجب درد سر است.

۲ مهر: حجامت سبب زردی رنگ است.

۳ مهر: حجامت باعث رعشه اعضا است.

۴ مهر: حجامت موجب مرگ ناگهانی می‌شود.

۵ مهر: حجامت سبب درد سر است.

۶ مهر: حجامت باعث درد اعضاست.

۷ مهر: حجامت موجب درد و الم است.

۸ مهر: حجامت سبب اختلال در مغز است.

۹ مهر: حجامت باعث ضعف بدن است.

۱۰ مهر: حجامت باعث ملال است.

۱۱ مهر: حجامت باعث خارش است.

۱۲ مهر: حجامت موجب قولنج است.

۱۳ مهر: حجامت باعث فرج و نشاط است.

۱۴ مهر: حجامت سبب صحت بدن است.

۱۵ مهر: حجامت باعث قوت بدن است.

۱۶ مهر: حجامت موجب رفع درد بدن است.

۱۷ مهر: حجامت باعث صحت است.

۱۸ مهر: حجامت سبب روشنی دل است.

۱۹ مهر: حجامت باعث قوت دل است.

۲۰ مهر: حجامت باعث شادی دل است.

۲۱ مهر: حجامت باعث دفع صفرا است.

۲۲ مهر: حجامت موجب صفای خاطر است.

۲۳ مهر: حجامت سبب خلاصی از مرض است.

۲۴ مهر: حجامت باعث ایمنی از ترس است.

۲۵ مهر: حجامت موجب قوت دل است.

۲۶ مهر: حجامت باعث نجات از بیماری است.

۲۷ مهر: حجامت برای رگ‌ها ضرر دارد.

۲۸ مهر: حجامت خوب نیست.

۲۹ مهر: حجامت باعث ضعف مغز است.

۳۰ مهر: حجامت موجب درد سر است.

آبان ماه ۱۳۹۹

۱ آبان: حجامت سبب زردی رنگ است.

۲ آبان: حجامت باعث رعشه اعضا است.

۳ آبان: حجامت موجب مرگ ناگهانی است.

۴ آبان: حجامت سبب درد سر است.

۵ آبان: حجامت باعث درد اعضا است.

۶ آبان: حجامت موجب درد و الم است.

۷ آبان: حجامت سبب اختلال در مغز است.

۸ آبان: حجامت باعث ضعف بدن است.

۹ آبان: حجامت باعث ملال است.

۱۰ آبان: حجامت باعث خارش است.

۱۱ آبان: حجامت موجب قولنج است.

۱۲ آبان: حجامت باعث فرج و نشاط است.

۱۳ آبان: حجامت سبب صحت بدن است.

۱۴ آبان: حجامت باعث قوت بدن است.

۱۵ آبان: حجامت موجب رفع درد بدن است.

۱۶ آبان: حجامت باعث صحت است.

۱۷ آبان: حجامت باعث روشنی دل است.

۱۸ آبان: حجامت باعث قوت دل است.

۱۹ آبان: حجامت باعث شادی دل است.

۲۰ آبان: حجامت باعث دفع صفرا است.

۲۱ آبان: حجامت موجب صفای خاطر است.

۲۲ آبان: حجامت سبب خلاصی از مرض است.

۲۳ آبان: حجامت باعث ایمنی از ترس است.

۲۴ آبان: حجامت موجب قوت دل است.

۲۵ آبان: حجامت باعث نجات از بیماری است.

۲۶ آبان: حجامت حکمی ندارد.

۲۷ آبان: حجامت برای رگ‌ها ضرر دارد.

۲۸ آبان: حجامت خوب نیست.

۲۹ آبان: حجامت باعث ضعف مغز است.

۳۰ آبان: حجامت موجب درد در سر است.

آذر ماه ۱۳۹۹

۱ آذر: حجامت سبب زردی رنگ است.

۲ آذر: حجامت باعث رعشه اعضا است.

۳ آذر: حجامت موجب مرگ ناگهانی است.

۴ آذر: حجامت سبب درد سر است.

۵ آذر: حجامت باعث درد اعضا است.

۶ آذر: حجامت موجب درد و الم است.

۷ آذر: حجامت سبب اختلال در مغز است.

۸ آذر: حجامت باعث ضعف بدن است.

۹ آذر: حجامت باعث ملال است.

۱۰ آذر: حجامت باعث خارش است.

۱۱ آذر: حجامت موجب قولنج است.

۱۲ آذر: حجامت باعث فرج و نشاط است.

۱۳ آذر: حجامت سبب صحت بدن است.

۱۴ آذر: حجامت باعث قوت بدن است.

۱۵ آذر: حجامت موجب رفع درد بدن است.

۱۶ آذر: حجامت موجب صحت است.

۱۷ آذر: حجامت سبب روشنی دل است.

۱۸ آذر: حجامت باعث قوت دل است.

۱۹ آذر: حجامت باعث شادی دل است.

۲۰ آذر: حجامت باعث دفع صفرا است.

۲۱ آذر: حجامت موجب صفای خاطر است.

۲۲ آذر: حجامت سبب خلاصی از مرض است.

۲۳ آذر: حجامت باعث ایمنی از ترس است.

۲۴ آذر: حجامت موجب قوت دل است.

۲۵ آذر: حجامت باعث نجات از بیماری است.

۲۶ آذر: حجامت برای رگ‌ها ضرر دارد.

۲۷ آذر: حجامت خوب نیست.

۲۸ آذر: حجامت باعث ضعف مغز است.

۲۹ آذر: حجامت موجب درد در سر است.

۳۰ آذر: حجامت سبب زردی رنگ است.

دی ماه ۱۳۹۹

۱ دی: حجامت باعث رعشه اعضا است.

۲ دی: حجامت موجب مرگ ناگهانی است.

۳ دی: حجامت سبب درد سر است.

۴ دی: حجامت باعث درد اعضا است.

۵ دی: حجامت موجب درد و الم است.

۶ دی: حجامت سبب اختلال در مغز است.

۷ دی: حجامت باعث ضعف بدن است.

۸ دی: حجامت باعث ملال است.

۹ دی: حجامت باعث خارش است.

۱۰ دی: حجامت موجب قولنج است.

۱۱ دی: حجامت باعث فرج و نشاط است.

۱۲ دی: حجامت سبب صحت بدن است.

۱۳ دی: حجامت باعث قوت بدن است.

۱۴ دی: حجامت موجب رفع درد بدن است.

۱۵ دی: حجامت باعث صحت است.

۱۶ دی: حجامت سبب روشنی دل است.

۱۷ دی: حجامت باعث قوت دل است.

۱۸ دی: حجامت باعث شادی دل است.

۱۹ دی: حجامت باعث دفع صفرا است.

۲۰ دی: حجامت موجب صفای خاطر است.

۲۱ دی: حجامت سبب خلاصی از مرض است.

۲۲ دی: حجامت باعث ایمنی از ترس است.

۲۳ دی: حجامت موجب قوت دل است.

۲۴ دی: حجامت باعث نجات از بیماری است.

۲۵ دی: حجامت حکمی ندارد.

۲۶ دی: حجامت برای رگ‌ها ضرر دارد.

۲۷ دی: حجامت خوب نیست.

۲۸ دی: حجامت باعث ضعف مغز است.

۲۹ دی: حجامت موجب درد در سر است.

۳۰ دی: حجامت سبب زردی رنگ است.

بهمن ماه ۱۳۹۹

۱ بهمن: حجامت باعث رعشه اعضا است.

۲ بهمن: حجامت موجب مرگ ناگهانی است.

۳ بهمن: حجامت سبب درد در سر است.

۴ بهمن: حجامت باعث درد اعضا است.

۵ بهمن: حجامت موجب درد و الم است.

۶ بهمن: حجامت سبب اختلال در مغز است.

۷ بهمن: حجامت باعث ضعف مغز است.

۸ بهمن: حجامت باعث ملال است.

۹ بهمن: حجامت باعث خارش است.

۱۰ بهمن: حجامت موجب قولنج است.

۱۱ بهمن: حجامت باعث فرج و نشاط است.

۱۲ بهمن: حجامت سبب صحت بدن است.

۱۳ بهمن: حجامت باعث قوت بدن است.

۱۴ بهمن: حجامت موجب رفع درد بدن است.

۱۵ بهمن: حجامت باعث صحت است.

۱۶ بهمن: حجامت سبب روشنی دل است.

۱۷ بهمن: حجامت باعث قوت دل است.

۱۸ بهمن: حجامت باعث شادی دل است.

۱۹ بهمن: حجامت باعث دفع صفرا است.

۲۰ بهمن: حجامت موجب صفای خاطر است.

۲۱ بهمن: حجامت سبب خلاصی از مرض است.

۲۲ بهمن: حجامت باعث ایمنی از ترس است.

۲۳ بهمن: حجامت موجب قوت دل است.

۲۴ بهمن: حجامت باعث نجات از بیماری است.

۲۵ بهمن: حجامت برای رگ‌ها ضرر دارد.

۲۶ بهمن: حجامت خوب نیست.

۲۷ بهمن: حجامت باعث ضعف مغز است.

۲۸ بهمن: حجامت موجب درد سر است.

۲۹ بهمن: حجامت سبب زردی رنگ است.

۳۰ بهمن: حجامت باعث رعشه اعضا است.

اسفند ماه ۱۳۹۹

۱ اسفند: حجامت موجب مرگ ناگهانی است.

۲ اسفند: حجامت سبب درد در سر است.

۳ اسفند: حجامت باعث درد اعضا است.

۴ اسفند: حجامت موجب درد و الم است.

۵ اسفند: حجامت سبب اختلال در مغز است.

۶ اسفند: حجامت باعث ضعف بدن است.

۷ اسفند: حجامت باعث ملال است.

۸ اسفند: حجامت باعث خارش است.

۹ اسفند: حجامت موجب قولنج است.

۱۰ اسفند: حجامت باعث فرج و نشاط است.

۱۱ اسفند: حجامت سبب صحت بدن است.

۱۲ اسفند: حجامت باعث قوت دل است.

۱۳ اسفند: حجامت موجب رفع درد بدن است.

۱۴ اسفند: حجامت باعث صحت است.

۱۵ اسفند: حجامت سبب روشنی دل است.

۱۶ اسفند: حجامت باعث قوت دل است.

۱۷ اسفند: حجامت باعث شادی دل است.

۱۸ اسفند: حجامت باعث دفع صفرا است.

۱۹ اسفند: حجامت موجب صفای خاطر است.

۲۰ اسفند: حجامت سبب خلاصی از مرض است.

۲۱ اسفند: حجامت باعث ایمنی از ترس است.

۲۲ اسفند: حجامت موجب قوت دل است.

۲۳ اسفند: حجامت باعث نجات از بیماری است.

۲۴ اسفند: حجامت حکمی ندارد.

۲۵ اسفند: حجامت برای رگ‌ها ضرر دارد.

۲۶ اسفند: حجامت خوب نیست.

۲۷ اسفند: حجامت باعث ضعف مغز است.

۲۸ اسفند: حجامت موجب درد در سر است.

۲۹ اسفند: حجامت سبب زردی رنگ است.

۳۰ اسفند: حجامت باعث رعضه اعضا است.

تقویم حجامت
تقویم حجامت

آداب و توصیه های پیش از حجامت

۱- با شکم گرسنه یا با شکم انباشته ازغذا مبادرت به حجامت نکنید.

۲- درصورت امکان، در روزهای قبل ازحجامت، انارملس(ترش وشیرین) میل کنید تا غلظت خونتان، کمتر و خروج آن به هنگام حجامت آسانترگردد، شربت سرکه انگبین از بهترین نوشیدنی ها قبل از حجامت می باشد.

۳- از ۱۲ ساعت پیش ازحجامت، از رابطه زناشویی بپرهیزید.

۴- قبل از انجام حجامت، وضو بگیرید.

۵- درحالت خستگی یا بی خوابی شدید، ترس، نگرانی یا عصبانیّت زیاد، به هنگام بروز طوفان، وقوع زمین لرزه و وزش بادهای شدید، ماه گرفتگی و خورشیدگرفتگی، ازانجام حجامت بپرهیزید.

۶- بانوان، درایّام عادت ماهیانه(و به ویژه در زمان اوج خونریزی) نـبـاید حـجامت کنند امّا حاملگی و شیردهی مانعی برای انجام حجامت آنها نیست. حجامت زنان باردار، درحالت عادّی بین ماههای ۴ تا ۷ حاملگی و درصورت ضرورت، در زمانهای دیگر، قابل انجام است.

۷- قبل ازانجام حجامت، صدقه بدهید.

آداب و توصیه های زمان حجامت

۱- به هنگام حجامت، به حالت چهارزانو، بدون کفش(و ترجیحاً بدون جوراب)، بدون عینک و در صورت امکان، رو به قبله بنشینید.

۲- قبل از شروع حجامت، سه بار، از خداوند، طلب خیرکنید. (برای مثال، سه بار بگویید: اَستخیرُ اللّهَ بِرَحمَتِهِ خِیَرَهً فی عافیَهٍ: از رحمت خداوند، برای سلامتی، طلب خیر می کنم.)

۳- قرائت آیت الکرسی و ذکر صلوات را هرگز فراموش نکنید.

۴- سعی کنید درطول حجامت، از پراکندگی حواس بپرهیزید و حتیّ المقدور، مانند هر عمل معنوی دیگری، در این زمان نیز، به تنها شفابخش بیماری ها، یعنی خداوند تبارک و تعالی، توجّه کنید.

۵- پس از ایجاد خراشهای لازم ازسوی دستیارحجامت، دعای ویژه حجامت را تلاوت کنید:

دعای حجامت:

«بـِسْمِ اللَّهِ الـرَّحْـمنِ الـرَّحِیمِ اعـُوذ باللهِ الکَریـم فی حِجـامَتی مِنَ العـَین فی الدَّم وَ مِن کُلِّ سوءٍ و اَعـلالٍ و اسـقام و اوْجـاع و امْـراض و اساَلُکَ الـعـافـیـه والـمـعـافــاه والــشـــِّفـاءَ مِــن کُـلِّ داء: به نام خداوند رحمان رحیم، درحجامت خویش، به خداوند کریم پناه می برم از انحراف درخون و از تمام بدیها، بیماری ها، ناخوشی ها، دردها و مـرض ها؛ و عـافیت و دور شدن مریضی ها و شفای تمام بیماری ها را از تو{ای خداوند کریم} درخواست می کنم.»

۶ – به توصیه حضرات معصومین(علیهم السّلام)، و برای پیشگیری ازبرخی بیماری ها، به اوّلین خونی که ازمحلّ حجامت خارج می شود؛ نگاه کنید.

آداب و توصیه های پس از حجامت

۱- پس از انجام حجامت، به دلیل موفّقیّت در انجام یکی ازسنن الهی، خدای تعالی را شکرکنید.

۲- در روز انجام حجامت، از کشیدن سیگار، ورزش و فعّالیّت سنگین، عصبانیّت، آمیزش جنسی و استحمام، خودداری کنید.

۳- برای باقی نماندن جای زخم حجامت روی بدنتان؛ تا بهبودی کامل، روزی چند بار، مقدار اندکی عسل، روی زخمها بمالید.

۴- درصورت دردناک بودن محلّ حجامت، ۵ تا ۶ بار و هر بار به مدّت یک دقیقه – یا درحدّ تحمّل- روی موضع حجامت، کیسه یخ بگذارید.

۵- کبـودی، تورّم و اندکی خـارش در محلّ حـجـامـت، طبیعی است و پس ازگذشت چند روز، خود به خود، مرتفع می شود.

۶- ایجاد تعدادی تاول درموضع حجامت، غیرعادّی نیست وکم کم بهبود می یابند؛ درصورت تمایل، می توانید به ملایمت تاولها را تخلیه نمایید.

۷- برخی معتقدند تا ۱۲ ساعت پس از حجامت، باید از خوردن ترشی، نمک و لبنیات پرهیز شود.(در مورد غذای شور، این زمان، سه ساعت یا حتّی نیم ساعت پس از انجام حجامت هم ذکر شده است.)

۸- خوردن انار، پس از حجامت نیز مفید است.

۹- گاهی پس از انجام حجامت، ناراحتی های جزیی مثل ضعف، سردرد، سرگیجه، گرفتگی های خفیف عضلانی و طپش قلب بروز می کند که اغلب، پس از یکی دو روز برطرف می شوند. خوردن عسل، خرما و غذاهای شیرین در رفع این عوارض موثّرند. درصورت شدّت این حالات، با پزشک خود تماس بگیرید؛ این مشکلات، معمولا در نوبت های بعدی حجامت تخفیف می یابند.

۱۰- بنابر فتوای بسیاری از مراجع عظام تقلید، خون موضع حجامت، مَعفُوّ (قابل گذشت) است و فرد حجامت شونده می تواند با تطهیر اطراف موضع، بدون نیاز به شستشوی محلّ حجامت، نماز خود را اقامه نماید.

تقویم حجامت بهار و تابستان ۹۹

 

تقویم حجامت پاییز و زمستان ۹۹

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
۰ ۰ vote
Article Rating
برچسب ها
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
2 Comments
جدیدترین
قدیمی ترین پرطرفدار
Inline Feedbacks
View all comments
ناشناس
ناشناس
3 ماه قبل

این تقویم زمان حجامت روازکجادراوردین اشتباهه من تقویم مردادماه رونگاه کردم ۱۲۱۳۱۴۱۵ مردادبرابر همون ماه قمریه جدول حجامت رونگاه کردم اون روزاروزای خوبیه که شماگفتین این ایام مردادماه خوب نیست
تقویم حجامتتون اشتباهه اشتباه اشتباه

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن