معنی آسیا در دهخدا

آسیا

آسیا

 • آسیا. (اِ) دستگاهی خرد کردن و آرد کردن حبوب یا گچ و آهک و مانند آن، یا گرفتن روغن و شیره ٔ نبات و جز آن را. رحی. طاحونه. آس.آسیاو. این کلمه بر همه ٔ انواع از بادی و آبی و دستی و ستوری اطلاق شود: و ایشان را [مردم سیستان را] آسیاها است بر باد ساخته. (حدودالعالم).

  آس شدم زیر آسیای زمانه

  نیسته خواهم شدن همی بکرانه.

  کسائی.

  چونکه یکی تاج و بساک ملوک

  باز یکی کوفته ٔ آسیاست.

  کسائی.

  هم اندر دژش کشتمند و گیا

  درخت برومند و هم آسیا.

  فردوسی.

  ستوران و پیلان چو تخم گیا

  شد اندر دم پرّه ٔ آسیا.

  فردوسی.

  چه جای نشست تو بود آسیا

  پر از گندم و خاک و چندی گیا؟

  فردوسی.

  بدو گفت کای شاه خورشیدروی

  بدین آسیا چون رسیدی بگوی.

  فردوسی.

  همی تاخت جوشان چو از ابر برق

  یکی آسیا دید بر آب زرق

  فرود آمد از اسب شاه جهان

  ز بدخواه در آسیا شد نهان.

  فردوسی.

  چنان برخروشیدم از پشت زین

  که چون آسیا شد بر ایشان زمین.

  فردوسی.

  یکی آسیا دید در پیش ده

  نشسته پراکنده مردان مه.

  فردوسی.

  یکی کوهش آمد به ره پرگیا

  بدو اندرون چشمه و آسیا.

  فردوسی.

  که در آسیاماهروی ترا

  جهاندار و دیهیم جوی ترا

  بدشنه جگرگاه بشکافتند

  برهنه به آب اندر انداختند.

  فردوسی.

  آسمان آسیای گردان است

  آسمان آسمان کند هزمان.

  لبیبی.

  تا دل من آس شد در آسیای عشق او

  هست پنداری غبار آسیا [بر] سر مرا.

  لبیبی.

  دوستا جای بین و مرد شناس

  شد نخواهم به آسیای تو آس.

  لبیبی.

  آسیای زودگرد است این فلک

  زو نشاید بود شاد و نی حزین.

  ناصرخسرو.

  این جای فنائی چه آسیائیست

  آن دیگر بی شک چو آسیا نیست.

  ناصرخسرو.

  بسنگ آسیا ماند بگردش

  فرود آید همی چون سنگ بر سر.

  ناصرخسرو.

  چیست بنگر ز آسیا مر آسیابان را، غله

  گر نبایستیش غلّه آسیا ناراستی.

  ناصرخسرو.

  گرچه موش از آسیا بسیار دارد فایده

  بیگمان روزی فروکوبد سر موش آسیا.

  ناصرخسرو.

  چرخ است خراس آسیارو

  چه کهنه چه نو در آسیا جو.

  امیرخسرو.

  گفت مرد آن بود که درهمه وقت

  سنگ زیرین آسیا باشد.

  کمال اسماعیل.

  - آسیا بخون گردانیدن، خلقی عظیم را در یک جای بکشتن.

  - آسیا بخون گشتن، قتل و کشتاری سخت و عظیم روی دادن:

  از ایشان [از ترکان] بکشتند چندان سپاه

  کزآن تنگ شد جای آوردگاه

  چنان خون همی رفت بر کوه و دشت

  کزآن آسیاها بخون در بگشت.

  دقیقی.

  بخون غرقه شد خاک و سنگ و گیا

  بگشتی بخون گر بدی آسیا.

  فردوسی.

  دل بر این گنبد گردنده منه کاین دولاب

  آسیائی است که بر خون عزیزان گردد.

  عبید زاکانی (از کلیات).

  - از آسیا بانگ بودن، در امری خرد یا بزرگ بی ارزترین حصه و سهل ِ فعل و عمل را داشتن:

  باتو باشم درست و ششدانگم

  بی تو باشم از آسیا بانگم.

  سنائی.

  - در آسیای روزگار بگشتن، بتصاریف و تحولات و مصائب آن دچار شدن: و از پس برافتادن، سپاه سالار غازی سعید در آسیای روزگار بگشت و خاست و افتاد و بر شغل بود و نبود. (تاریخ بیهقی).

  - ریش را در آسیا سفید کرده بودن، با سالخوردگی بی تجربه و جاهل بودن.

  || بتسامُح، سنگ آسیا. آسیاسنگ. حجر طاحونه. رحی. (السامی فی الاسامی). لافظه. (السامی فی الاسامی):

  با گران جان مگوی هرگز راز

  کآسیا چون دو شد شود غماز.

  سنائی.

  مابین آسمان و زمین جای عیش نیست

  یک دانه چون جهد ز میان دو آسیا؟

  سعدی.

  - آسیا، آسیای فلک، آسیای چرخ، آسمان:

  ای خردمند پس گمان تو چیست

  کاین دوان آسیا کی آساید؟

  ناصرخسرو.

  غافل کی بود خداوند از آنچ

  رفت در این سبز و بلند آسیاش ؟

  ناصرخسرو.

  چندین همی بقدرت او گردد

  این آسیای تیزرو بی در.

  ناصرخسرو.

  این آسیا دوان و در او من نشسته پست

  ایدون سپیدسار در این آسیا شدم.

  ناصرخسرو.

  ای اژدهای چرخ دلم بیشتر بخور

  وی آسیای چرخ تنم تنگ تر بسای.

  مسعودسعد.

  - آسیا، آسیای معده، مجازاً، معده. جهاز هاضمه:

  شکمی باید آهنین چون سنگ

  کآسیاش از خورش نیاید تنگ.

  نظامی.

  || آسیاخانه.

  - آسیا کردن، طحن. و برای آسیای آبی و آسیای بادی و آسیای ستوری و آسیای بزرگ و آسیای اشتری و آسیای گاوی و آسیای دستی و مانند آن رجوع به آس شود.

  - آسیای باد، بادآس:

  از شکست ماست گردش چرخ بی بنیاد را

  نیست غیر از دانه آبی آسیای باد را.

  صائب.

  - امثال:

  آبیست زیر پرّه که می گردد آسیا، این معلول را بی شک علتی است.

  آسیا بنوبت، آسیا و پستا، هر کسی را باید بانتظار نوبت خود بود.

  از آسیا من می آیم تو میگوئی پستا نیست.

  بی آرد می شود بسوی خانه زآسیا

  آنکو نبرده گندم و جو به آسیا شده ست.

  ناصرخسرو.

  چو بارم آرد شد دیگرچرا در آسیا مانم ؟

  صائب.

  چون خشت به آسیا بری خاک آری

  بد میکنی و نیک طمع میداری

  هم بد باشد جزای بدکرداری

  نشنیدستی تواین مثل پنداری...

  ؟ (از تاریخ گیلان مرعشی).

  دخل آب روان است و خرج آسیای گردان.

  (گلستان).

  گوئی مرا براه آسیا دیدی، سخت نامهربانی، چونانکه دوستی یا خویشی در میان ما نبوده و تنهایک بار براه آسیا یکدیگر را دیده ایم:

  می بگذری و نپرسی از کارم

  مانام براه آسیا دیدی.

  عطار.

  مرد باید که در کشاکش دهر

  سنگ زیرین آسیا باشد.

  ؟

 • آسیا. (اِ) هر یک از دندانهای سرپَخ و درشت که خوردنی خشک و سخت را نرم و خرد کند، و شمار آن در آدمیان بیست باشد، ده در فک زبرین و ده دیگر در فک زیرین و جای آنها در پی ضواحک است. و نام هر یک از آن ده کرسی و به عربی طاحنه و رحی و مجموع آن طواحن و ارحاء باشد.

 • آسیا. (اِخ) (کلمه ٔ یونانی. ابوریحان بیرونی) و آن نام یکی از پنج برّ زمین است و آسیای کبری همانست. و این قطعه از چهار خشکی دیگر زمین بزرگتر باشد. آسیا قدیمترین ناحیه ٔ مسکون و مهد تمدن بشر است و حدود آن از شمال اوقیانوس منجمد و از مشرق اوقیانوس کبیر و دریای برنگ (برینگ) و از جنوب دریای چین و اقیانوس هند و از مغرب دریای احمر و ترعه ٔ سوئز و مدیترانه باشد. این قاره چهار بار و نیم از اروپا بزرگتر است (45 میلیون کیلومترمربع) و از ضمایم آن بحر خزر و کوههای اورال است. این برّ در قدیم بقسمتهای زیرین منقسم میشده است: آسیای صغیر. ارمینیه. خراسان (پارتیا یا باختر). بین النهرین (آرام نهرین. آرام ناهارائیم). بابل یا کلده. آشور و سوریه و کُلشید و عربستان و ایران و هندوستان و سیتی یا سارمانی (ممالک مردم سین یا چین). وممالک کنونی آن آسیای روس (سیبری و قفقاز). منچوریا. مغولستان. تبت. ترکیه. سوریه. فلسطین. بین النهرین.عربستان (عراق عرب). ایران. افغانستان. بلوچستان. ترکستان. هندوستان. بیرمانی. سیام. کامبوژ. آنام. تُنکن. هندوچین. چین. کره. ژاپن و مالاکاست. و مردم آن در حدود 953 میلیون است.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی آسیا در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • آسیا (فرهنگ معین): آسیاب، هر یک از دندان های عقب دهان، که تعداد آن ها ده عدد در هر فک می باشد، (اِخ) [یو.] بزرگ ترین و پرجمعیت ترین قاره دنیا. [خوانش: [په.] (اِمر.)]
 • آسیا (تعبیر خواب): آسیا: سفر شد. 2ـ دیدن خواب رفاه و ثروت برای زنان، نشانه آن است که به لذتهای فریبنده و ناپایدار دست خواهند یافت، این خواب هشداری است برای زنان تا به جستجوی عشقی حقیقی در زندگی خود باشند. - لوک اویتنهاو
 • آسیا (فارسی به انگلیسی): Mill
 • آسیا (عربی به فارسی): قاره ء اسیا
 • آسیا (فرهنگ عمید): دستگاهی که به‌وسیلۀ آن غلات را آرد کنند،
  جایی که غلات را آرد می‌کنند
  از لوازم برقی منزل که مواد غذایی را پودر یا نرم می‌کند،
  (زیست‌شناسی) = دندان * دندان آسیا
  * آسیای آبی: آسیابی مرکب از دو سنگ مسطح و گرد است که در روی هم قرار می‌گیرد و سنگ بالایی به قوۀ آب حرکت می‌کند،
  * آسیای بادی: ...ادامه مطلب...
 • آسیا‬ (فارسی به ترکی): 1) değirmen 2) asya
 • آسیا (ترکی به فارسی): آسیا
 • آسیا (حل جدول): قاره کهن
 • آسیا (مترادف و متضاد زبان فارسی): آسیاب، آسک، آس، چرخاب، طاحنه، کرسی
 • آسیا (فرهنگ فارسی هوشیار): دندانهای عقب دهان