جدول یاب | راهنمای حل جدولرتبه نام و نام خانوادگی تعداد جدول امتیاز زمان ذخیره شده به ثانیه
1 سعید نیلی 24 187 217
2 سعید مجتهدرضائی 21 105 78
3 anahitahajiaboutorab 27 101 7
4 مجتبی اسماعیلی 10 100 580
5 mohammad Tarbiatjoo 12 94 753
6 مریم اسماعیلی 9 90 1011
7 وحید اس 9 90 1013
8 علی عباسی 9 90 960
9 الهه عباسی 9 90 898
10 مبینا اسماعیلی 9 90 844
11 ابراهیم اسماعیلی 9 90 873
12 لیلا اسماعیلی 9 90 876
13 alex cbill 12 84 0
14 الهام عباسی 8 80 902
15 سید سجاد قربانی 8 80 680
16 محمد اسمعلی 8 80 701
17 محمودشمس الدینی 26 80 0
18 Afrooz Momeni 27 79 0
19 محمدهادی عبداللهی 22 78 0
20 عبادالله کرمی درویتی 24 62 0