مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن عمومی 533
درجه: متوسط
تاریخ: 02 شهریور 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 532
درجه: آسان
تاریخ: 01 شهریور 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 531
درجه: سخت
تاریخ: 29 مرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 530
درجه: متوسط
تاریخ: 28 مرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 529
درجه: آسان
تاریخ: 27 مرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 528
درجه: سخت
تاریخ: 26 مرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 527
درجه: متوسط
تاریخ: 25 مرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 526
درجه: آسان
تاریخ: 22 مرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 525
درجه: سخت
تاریخ: 21 مرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 524
درجه: متوسط
تاریخ: 20 مرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 523
درجه: آسان
تاریخ: 19 مرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 522
درجه: سخت
تاریخ: 18 مرداد 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: