مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن عمومی 495
درجه: متوسط
تاریخ: 15 تیر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 494
درجه: آسان
تاریخ: 14 تیر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 493
درجه: سخت
تاریخ: 13 تیر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 492
درجه: متوسط
تاریخ: 12 تیر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 491
درجه: آسان
تاریخ: 11 تیر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 490
درجه: سخت
تاریخ: 10 تیر 1399
حل جدول
شرح در متن نقلی
درجه: آسان
تاریخ: 09 تیر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 489
درجه: متوسط
تاریخ: 08 تیر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 488
درجه: آسان
تاریخ: 07 تیر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 487
درجه: سخت
تاریخ: 06 تیر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 486
درجه: متوسط
تاریخ: 05 تیر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 485
درجه: آسان
تاریخ: 04 تیر 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: