مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن عمومی 472
درجه: سخت
تاریخ: 21 خرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 471
درجه: متوسط
تاریخ: 20 خرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 470
درجه: آسان
تاریخ: 19 خرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 469
درجه: سخت
تاریخ: 18 خرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 468
درجه: متوسط
تاریخ: 17 خرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 467
درجه: آسان
تاریخ: 16 خرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 466
درجه: سخت
تاریخ: 15 خرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 465
درجه: متوسط
تاریخ: 14 خرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 464
درجه: آسان
تاریخ: 13 خرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 463
درجه: سخت
تاریخ: 12 خرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 462
درجه: متوسط
تاریخ: 11 خرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 461
درجه: آسان
تاریخ: 10 خرداد 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: