مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن عمومی - شماره 428
درجه: سخت
تاریخ: 21 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 427
درجه: متوسط
تاریخ: 20 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 426
درجه: آسان
تاریخ: 19 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن انگلیسی - شماره 04
درجه: سخت
تاریخ: 18 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 425
درجه: سخت
تاریخ: 18 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 424
درجه: متوسط
تاریخ: 17 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 423
درجه: آسان
تاریخ: 16 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 422
درجه: سخت
تاریخ: 15 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 421
درجه: متوسط
تاریخ: 14 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 420
درجه: آسان
تاریخ: 13 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 419
درجه: سخت
تاریخ: 12 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 418
درجه: آسان
تاریخ: 10 فروردین 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: