مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن عمومی - شماره 417
درجه: سخت
تاریخ: 09 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 416
درجه: متوسط
تاریخ: 08 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 415
درجه: آسان
تاریخ: 07 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 414
درجه: سخت
تاریخ: 06 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن معکوس بدون 2حرفی
درجه: متوسط
تاریخ: 05 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 413
درجه: متوسط
تاریخ: 05 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 412
درجه: آسان
تاریخ: 04 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن هر خانه دو حرف
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 03 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 411
درجه: سخت
تاریخ: 03 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 410
درجه: متوسط
تاریخ: 02 فروردین 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: