اطلاعات عمومی کشورهای جهان همراه با معرفی کشورها | جدول یاب

کشورهای جهان

در فهرست کشورهای جهان نام کشورها همراه با مشخصات نام انگلیسی، پایتخت، جمعیت، نقشه، کد تلفن، مساحت، واحد پول رسمی، زبان رسمی و پرچم کشورها آمده است.