اوقات شرعی تهران | جدول یابدوشنبه 27 خرداد 1398
استان: تهران
شهر: تهران
13 شَوّال 1440 هجری قمری
اذان صبح: 04:02
طلوع خورشید: 05:48
اذان ظهر: 13:05
اذان عصر: 16:54
غروب خورشید: 20:22
اذان مغرب: 20:44
اذان عشاء: 21:43
نیمه شب شرعی: 00:12
سه شنبه 28 خرداد 1398
اذان صبح: 04:02
طلوع خورشید: 05:48
اذان ظهر: 13:06
اذان عصر: 16:55
غروب خورشید: 20:23
اذان مغرب: 20:44
اذان عشاء: 21:43
نیمه شب شرعی: 00:12
چهارشنبه 29 خرداد 1398
اذان صبح: 04:02
طلوع خورشید: 05:48
اذان ظهر: 13:06
اذان عصر: 16:55
غروب خورشید: 20:23
اذان مغرب: 20:44
اذان عشاء: 21:44
نیمه شب شرعی: 00:12
پنجشنبه 30 خرداد 1398
اذان صبح: 04:02
طلوع خورشید: 05:49
اذان ظهر: 13:06
اذان عصر: 16:55
غروب خورشید: 20:23
اذان مغرب: 20:44
اذان عشاء: 21:44
نیمه شب شرعی: 00:13
جمعه 31 خرداد 1398
اذان صبح: 04:02
طلوع خورشید: 05:49
اذان ظهر: 13:06
اذان عصر: 16:55
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:44
نیمه شب شرعی: 00:13
شنبه 01 تیر 1398
اذان صبح: 04:02
طلوع خورشید: 05:49
اذان ظهر: 13:06
اذان عصر: 16:56
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:44
نیمه شب شرعی: 00:13
یکشنبه 02 تیر 1398
اذان صبح: 04:03
طلوع خورشید: 05:49
اذان ظهر: 13:07
اذان عصر: 16:56
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:13
دوشنبه 03 تیر 1398
اذان صبح: 04:03
طلوع خورشید: 05:50
اذان ظهر: 13:07
اذان عصر: 16:56
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:13
سه شنبه 04 تیر 1398
اذان صبح: 04:03
طلوع خورشید: 05:50
اذان ظهر: 13:07
اذان عصر: 16:56
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:14
چهارشنبه 05 تیر 1398
اذان صبح: 04:04
طلوع خورشید: 05:50
اذان ظهر: 13:07
اذان عصر: 16:56
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:14
پنجشنبه 06 تیر 1398
اذان صبح: 04:04
طلوع خورشید: 05:50
اذان ظهر: 13:07
اذان عصر: 16:57
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:46
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:14
جمعه 07 تیر 1398
اذان صبح: 04:04
طلوع خورشید: 05:51
اذان ظهر: 13:08
اذان عصر: 16:57
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:46
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:14
شنبه 08 تیر 1398
اذان صبح: 04:05
طلوع خورشید: 05:51
اذان ظهر: 13:08
اذان عصر: 16:57
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:46
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:15
یکشنبه 09 تیر 1398
اذان صبح: 04:05
طلوع خورشید: 05:52
اذان ظهر: 13:08
اذان عصر: 16:57
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:46
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:15
چهارشنبه 26 تیر 1398
اذان صبح: 04:19
طلوع خورشید: 06:01
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:20
اذان مغرب: 20:40
اذان عشاء: 21:37
نیمه شب شرعی: 00:19
پنجشنبه 27 تیر 1398
اذان صبح: 04:20
طلوع خورشید: 06:02
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:19
اذان مغرب: 20:40
اذان عشاء: 21:37
نیمه شب شرعی: 00:20
جمعه 28 تیر 1398
اذان صبح: 04:21
طلوع خورشید: 06:02
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:19
اذان مغرب: 20:39
اذان عشاء: 21:36
نیمه شب شرعی: 00:20
شنبه 29 تیر 1398
اذان صبح: 04:22
طلوع خورشید: 06:03
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:18
اذان مغرب: 20:39
اذان عشاء: 21:35
نیمه شب شرعی: 00:20
یکشنبه 30 تیر 1398
اذان صبح: 04:23
طلوع خورشید: 06:04
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:18
اذان مغرب: 20:38
اذان عشاء: 21:34
نیمه شب شرعی: 00:20
دوشنبه 31 تیر 1398
اذان صبح: 04:24
طلوع خورشید: 06:05
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:17
اذان مغرب: 20:37
اذان عشاء: 21:33
نیمه شب شرعی: 00:20
سه شنبه 01 مرداد 1398
اذان صبح: 04:25
طلوع خورشید: 06:05
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:16
اذان مغرب: 20:37
اذان عشاء: 21:33
نیمه شب شرعی: 00:21
چهارشنبه 02 مرداد 1398
اذان صبح: 04:26
طلوع خورشید: 06:06
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:16
اذان مغرب: 20:36
اذان عشاء: 21:32
نیمه شب شرعی: 00:21
پنجشنبه 03 مرداد 1398
اذان صبح: 04:27
طلوع خورشید: 06:07
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:15
اذان مغرب: 20:35
اذان عشاء: 21:31
نیمه شب شرعی: 00:21
جمعه 04 مرداد 1398
اذان صبح: 04:28
طلوع خورشید: 06:07
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:14
اذان مغرب: 20:34
اذان عشاء: 21:30
نیمه شب شرعی: 00:21
شنبه 05 مرداد 1398
اذان صبح: 04:29
طلوع خورشید: 06:08
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:13
اذان مغرب: 20:33
اذان عشاء: 21:29
نیمه شب شرعی: 00:21
یکشنبه 06 مرداد 1398
اذان صبح: 04:30
طلوع خورشید: 06:09
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:13
اذان مغرب: 20:33
اذان عشاء: 21:28
نیمه شب شرعی: 00:22
دوشنبه 07 مرداد 1398
اذان صبح: 04:32
طلوع خورشید: 06:10
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:12
اذان مغرب: 20:32
اذان عشاء: 21:27
نیمه شب شرعی: 00:22
سه شنبه 08 مرداد 1398
اذان صبح: 04:33
طلوع خورشید: 06:10
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:58
غروب خورشید: 20:11
اذان مغرب: 20:31
اذان عشاء: 21:26
نیمه شب شرعی: 00:22
چهارشنبه 09 مرداد 1398
اذان صبح: 04:34
طلوع خورشید: 06:11
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:58
غروب خورشید: 20:10
اذان مغرب: 20:30
اذان عشاء: 21:24
نیمه شب شرعی: 00:22