تعبیر خواب خرما

خرما

خرما

 • رما درخواب. مال و خواسته است. اگر بیند خرما همی خورد، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد. اگر بیند خرما بخورد و دانه اش بینداخت، اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود و بعضی از معبران گویند: اگر بیند خرما خورد، دلیل که میراث یابد. اگر بیند خرمای نارسیده بخورد، دلیل که میراث فرزندان یابد. اگر بیند در سرای او خرمای خشک بود، چنانکه بار بسیار داشت، دلیل که با شخص اصیلی پیوسته کند به نکاح و از وی منفعت یابد. اگر بیند آن خرما بن خشک بود، دلیل که میان ایشان جدائی افتد. اگر دید در سرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد. اگر بیند خرما را ببرید، دلیل که کسی از اهل بیت او بیمار شود. - محمد بن سیرین

 • اگر بیند خرمای تازه داشت، دلیل که به قدر خرما نعمت و مال به سختی حاصل کند و بعضی از معبران گویند: خرما به خواب دیدن منفعت و شادی بود که از مهتری به وی رسد. اگر بیند درخانه خرمای بسیار داشت، دلیل که به قدر خرما از ضیاع و عقار خویش مال حاصل کند. اگر بیند خرمای تازه یا خشک همی خورد، دلیل که حلاوت ایمان بیابد و کارش به نظام شود. اگر بیند خرما بن خشک می برید، دلیل که کاری که در دست دارد ناتمام و بی نظام گردد. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

 • اگر بیند خرما بدست فراگرفت، دلیل که زنی توانگر بخواهد و به قول دیگر مال یابد. اگر بیند از خرما انگور سیاه فرا گرفت، دلیل که سخن لطیف از مردی منافق شنود و بعضی گویند: از مردی جاهل سخن مفید شنود. اگر صاحب خواب غمگین شود، شادمان شود و از غم فرج یابد. - جابر مغربی

 • دیدن خرما، مال حلال بود، از جهت رئیسی کریم و دیدن بسر در خواب، (یعنی غوره خرما)، دلیل دین پاک و مال حلال است ودیدن خرمای تازه، دلیل روشنائی چشم و فرزند نیکو بود. - امام جعفر صادق علیه السلام

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی خرما در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • خرما (فرهنگ معین): (خُ) [په.] (اِ.) درختی است از تیره گرمسیری دارای میوه ای گوشت دار با هسته سخت و پوست نازک، بسیار شیرین و خوش طعم.
 • خرما (فارسی به انگلیسی): Date
 • خرما (کالری خوراکی ها): یک عدد ۲۰ کالری
 • خرما (لغت نامه دهخدا): خرما. [خ ُ] (اِ) میوه ٔ درخت خرمابن. (ناظم الاطباء). تمر. تَمْره. (دهار). نَخل. (یادداشت بخط مؤلف):
  پس پند پذیرفتم و این شعر بگفتم
  از من بدل خرما بس باشد کنجال.
  ابوالعباس.
  بکن کار و کرده بیزدان سپار
  بخرما چه یازی چو ترسی ز خار؟
  فردوسی.
  هر آن کس که دارد ز گیتی امید
  چو ج ...ادامه مطلب...
 • خرما (خواص گیاهان دارویی): خرما دارای 25 درصد ساکاروز، 50درصد گلوکز، و مواد آلبومینوئیدی، پکتین و آب می باشد اثر معجزه آسای هسته خرما از بین بردن تورم پلک های چشم است برای این منظور پمادی از در هسته خرما درست کرده و آنرا روی چشم می گذارند این پماد برای رشد مژه های چشم نیز بهترین دارو است اعراب از قدیم اعتقاد داشتند که خرما انرژی خورشید را گرفته ...ادامه مطلب...
 • خرما (فارسی به عربی): تاریخ
 • خرما (فرهنگ عمید): میوه‌ای گرمسیری با هستۀ سخت و پوست نازک که به شکل خوشۀ بزرگ از درخت آویزان می‌شود،
  درخت راست و بلند این میوه با برگ‌های بزرگ و میوه‌های خوشه‌ای، نخل،
 • خرما‬ (فارسی به ترکی): hurma
 • خرما (حل جدول): تمر
 • خرما (مترادف و متضاد زبان فارسی): رطب، میوه نخل، تمر
 • خرما (گویش مازندرانی): خرما، نام گاو خرمایی رنگ، لفظی برای ترساندن بچه ها
 • خرما (فرهنگ فارسی هوشیار): خوشا، بس خوش
 • خرما (فارسی به ایتالیایی): dattero
 • خرما (فارسی به آلمانی): Ausgehen, Datieren, Dattel (f), Datum (n), Verabredung (f)