تعبیر خواب سفره

سفره

سفره

 • اگر کسی بیند سفره نو داشت، دلیل است مال و نعمت یابد و کنیزکی صاحب جمال بخرد. اگر آن سفره چرکین بود، دلیل که آن کنیز زشت بود. اگر بیند سفره پرنان و نعمت داشت، دلیل است از کنیزک منفعت یابد. - محمد بن سیرین

 • دیدن سفره درخواب، دلیل بر سفری بود با منفعت و هر چند سفره در خواب نیکوتر و بزرگتر بیند، دلیل که منفعت آن بیشتر بود. اگر کوچک و تهی بیند، دلیل است که منفعت آن کمتر باشد. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

 • دیدن سفر درخواب بر چهار وجه است. اول: کنیز. دوم: خدمتکار. سوم: سفر. چهارم: کسب و معیشت. - امام جعفر صادق علیه السلام

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی سفره در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • سفره (فرهنگ معین): (سُ رِ) [ع. سُفَره] (اِ.) پارچه ای که هنگام غذا خوردن، خوردنی ها را روی آن می چینند.، ~ ابوالفضل سفره ای که نذر حضرت ابوالفضل عباس برادر امام حسین (ع) شده است.،~ عقد سفره ای که در مراسم عقد در برابر عروس و داماد می گسترند و در آن آیینه و شمعدا
 • سفره‌ (فارسی به انگلیسی): Aquifer, Spread, Table, Tablecloth
 • سفره (لغت نامه دهخدا): سفره. [س ُ رَ / رِ] (اِ) گنابادی «سفره » گیلکی «سوفره »؛ پارچه گسترده که بر آن خوردنی و نوشیدنی نهند، دستارخوان. (از حاشیه ٔ برهان قاطعچ معین). دستارخوان. (آنندراج) (دهار):
  بگسترده بر سفره بر نان نرم
  یکی گور بریان بیاورد گرم.
  فردوسی.
  شام ار دهد بمن دهدم خجلت
  هم نقمتست سفره ٔ ناهارش.
  ...ادامه مطلب...
 • سفره (فارسی به عربی): مفرش المائده
 • سفره (فرهنگ عمید): تکه‌ای مربع یا مستطیل از جنس پارچه یا پلاستیک که روی میز یا زمین می‌گسترانند و خوردنی‌ها را در آن می‌چینند، خوان،
  توشه‌دان مسافر،
  [قدیمی] طعام و توشه،
  * سفرهٴ رنگین: [مجاز] سفره‌ای که بر آن غذاهای گوناگون باشد،
 • سفره‬ (فارسی به ترکی): sofra
 • سفره (حل جدول): سماط
 • سفره (مترادف و متضاد زبان فارسی): ادیم، بساط، خوان، سماط، نطع
 • سفره (واژه پیشنهادی): تاتلی
 • سفره (گویش مازندرانی): کویر، روضه خوانی زنانه
 • سفره (فرهنگ فارسی هوشیار): پارچه گسترده که بر آن خوردنی نهند
 • سفره (فارسی به ایتالیایی): tovaglia
 • سفره (فارسی به آلمانی): Tischtuch (n)