تعبیر خواب لباس

لباس

لباس

 • دیدن لباس درخواب هفت وجه است.

  اول: دین پاک.

  دوم: توانگری (ثروتمند شدن).

  سوم: عز و جاه (عزت و مقام).

  چهارم: منفعت.

  پنجم: عیش خوش (زندگی خوش و مرفه).

  ششم: عمل.

  هفتم: عدل و عدالت.

  - امام جعفر صادق علیه السلام

 • اگر دید لباس تابستان به زمستان پوشیده بود، دلیل که به قدر لباس مالش زیاده شود. اگر دید لباس زمستان به تابستان پوشیده بود، دلیل ترس است. اگر زنی به خواب دید که لباس مردان پوشیده بود، دلیل منفعت بود. - محمد بن سیرین

 • اگر بیند در تن او لباس مهتران بود، دلیل بزرگی بود. اگر بیند لباس فاسقان داشت، دلیل معصیت است. اگر دید که لباس سلاطین پوشیده بود، دلیل که کارش به نظام گردد. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

 • اگر لباس پادشاهان داشت، دلیل که از پادشاه منفعت یابد. اگر بیند لباس علماء داشت، دلیل است که از علماء بهره مند گردد. اگر بیند که لباس صوفیان داشت از دنیا دست بدارد. اگر بیند که لباس توانگران داشت دلیل که درجمع مال حریص بود. اگر بیند که لباس ترسایان و جهودان داشت، دلیل که بیننده میل به ایشان شود. - جابر مغربی

 • اگر در خواب ببینید لخت هستید و لباس بر تن ندارید دچار وحشت و هراس می شوید و موردی پیش می آید که احساس ضعف و ناتوانی می کنید. اگر از کسی در خواب لباس خوبی بگیرید یا از فروشگاهی لباس شیک و آبرومندی بخرید نشان آن است که حرمت شما زیاد می شود و امنیت حاصل می نمائید ولی اگر کسی به شما لباس فقیرانه ای بدهد به قدر نفرت و کراهتی که در شما پدید می آید زیان می کنید و آسیب می بینید. اگر ببینید لباس غواصی پوشیده اید ریسک می کنید و دست به یک آزمایش بزرگ می زنید و برای تحصیل چیزی که دوست دارید و می طلبید به استقبال خطری مسلم می روید. اگر ببینید لباس زنانه پوشیده اید آبروی شما مطرح می گردد و به شما تهمت می زنند یا در دادگاهی مورد سئوال و مواخذه قرار می گیرید. اگر زنی در خواب ببیند که لباس مردانه پوشیده کار و وظیفه ای دشوار به عهده او واگذار می شود یا داوطلبانه می پذیرید. اگر در خواب بببینید که چندین دست لباس دارید تکلیف و وظیفه و تعهدات شما زیاد می شود. اگر در خواب ببینید لباستان تنگ است و در فشار قرار می گیرید و این فشار یا شغلی است یا خانوادگی. اگر در خواب ببینید لباس راحت و گشادی پوشیده اید فراغت می یابید یا روزی شما فراخ می شود. - منوچهر مطیعی تهرانی

 • لباس تمیز: احترام

  خریدن لباس: خوشبختی

  لباس کهنه: افتخار

  لباس خواب: ازدواج ناگهانی

  - لوک اویتنهاو

 • ۱ـ اگر در خواب لباسی کهنه و مندرس یا تمیز و مرتب ببینید، نشانه آن است که در تعهدات خود با شکست مواجه خواهید شد.

  ۲ـ اگر لباس گرانبهای و قدیمی در خواب ببینید، نشانه آن است که اقبال به شما رو می کند هر چند که با ایده های نو مخالفید.

  ۳ـ اگر در خواب لباسی قدیمی را بپسندید، علامت آن است که از زمان خود سریعتر پیش می روید و در این راه با حوادثی نو و عشقی دیگر آشنا خواهید شد و در اثر این برخوردها شخصیت شما بکلی دگرگون خواهد شد.

  ۴ـ اگر خواب ببینید جامه ای سفید بر تن خود دارید یا جامه بر تن دیگری است، علامت آن است که زندگیِ متلاطمی در پیش رو خواهید داشت و با هر تغییر و تحول، اندوه شما شدت بیشتری خواهد گرفت.

  ۵ـ اگر خواب ببینید با فردی سفیدپوش قدم می زنید، علامت آن است که شخص مورد نظر مضطرب و بیمار خواهد شد. اما اگر آن فرد دختر یا کودک باشد، نشانه آن است که در یکی از فصول سال زندگی راحت و آسوده ای خواهید کرد.

  ۶ـ اگر خواب ببینید لباسی سیاه بر تن کرده اید، نشانه آن است که با فردی بداخلاق دمخور خواهید شد و مشاجره ها و دعواها با او خواهید کرد.

  - آنلی بیتون

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی لباس در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • لباس (فرهنگ معین): (لِ) [ع.] (اِ.) پوشاک، رخت، جامه.،~ بعد از عید کنایه از: چیز خوبی که چون دیرتر از وقت مناسب به دست آید دیگر به درد نخورد.
 • لباس‌ (فارسی به انگلیسی): Accouterments, Accoutrements, Apparel, Attire, Clothes, Clothing, Costume, Dress, Garment, Get-Up, Guise, Raiment, Rig, Suit, Thing, Toilet, Toilette, Wear
 • لباس (لغت نامه دهخدا): لباس. [ل ِ] (ع اِ) هرچه درپوشند. پوشیدنی. پوشاک. پوشش. بالاپوش. جامه. کِسوَت. (منتهی الارب). کَسوَه. بزّه. زی ّ. قِشر. قبول. مِلبَس. لبس. لبوس. مَلبِس. ملبوس. گندگال. جفاجف. شور. شوره. شوار. شیار. شاره. مشره. طحریه. طحره. جامه ٔ ستبر و درشت. (منتهی الارب). ج، البسه: قومی دیگرند از خرخیز سخن ایشان به خلّخ نزدیکتر است و ...ادامه مطلب...
 • لباس (فارسی به عربی): اضرب، بدله، ثوب، شیء، صدریه، ضماده، لباس، ملابس
 • لباس (عربی به فارسی): لباس پوشیدن , جامه بتن کردن , مزین کردن , لباس , درست کردن موی سر , پانسمان کردن , پیراستن
 • لباس (فرهنگ عمید): پوشاک، تن‌پوش، جامه،
 • لباس‬ (فارسی به ترکی): elbise, giysi, kıyafet
 • لباس (فرهنگ واژه‌های فارسی سره): پوشاک، جامه، تن پوش، رخت
 • لباس (کلمات بیگانه به فارسی): پوشاک، جامه
 • لباس (حل جدول): کسوت، رخت، جامه، پوشش
 • لباس (مترادف و متضاد زبان فارسی): پوشاک، پوشش، تن‌پوش، جامه، حله، دثار، رخت، زی، کسوت، ملبوس، ناری
 • لباس (واژه پیشنهادی): کسوت
 • لباس (فرهنگ فارسی هوشیار): پوشاک، پوشش، بالاپوش، جامه
 • لباس (فرهنگ فارسی آزاد): لِباس، پوشاک، پوشش، آمیختگی و مغشوشی، اجتماع (جمع: لُبس، اَلبِسَه)،
 • لباس (فارسی به ایتالیایی): abito
 • لباس (فارسی به آلمانی): Anziehen, Kleidung (f), Unterhemd (n), Weste (f), Kostüm (n), Tracht (f), Bekleidung (f), Einkleidend, Kleidung (f)