تعبیر خواب پیمان

پیمان

پیمان • ۱ـ اگر خواب ببینید با کسی پیمان می بندید، نشانه آن است که دیگران از بی وفایی شما شکایت خواهند کرد و نامزدتان از شکستن عهدی که با او بسته اید.  ۲ـ اگر خواب ببینید عهد و پیمانی که با دیگری بسته اید، می شکنید، نشانه آن است که با رفتار نادرست خود در وضعیت فاجعه آمیزی قرار می گیرید. - آنلی بیتون

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی پیمان در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • پیمان (فرهنگ معین): عهد، قرارداد، شرط،
 • پیمان (نام های ایرانی): پسرانه، عهد، قول وقرار، عنوان اسامی مردان در فارسی دری، عهد، قرار
 • پیمان‌ (فارسی به انگلیسی): Alliance, Bonds, Compact, Concordat, Contract, Convention, Covenant, Pact, Pledge, Promise, Seal, Treaty, Vow, Word
 • پیمان (لغت نامه دهخدا): پیمان. [پ َ / پ ِ] (اِ) از پهلوی پَتْمان و اوستائی پَتی مان َ بمعنی پیمودن و اندازه گرفتن. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). عهد. (منتهی الارب) (برهان). قرارداد و معاهده و عهد. (فرهنگ نظام). ال [اِ ل ل]؛ حلف. میثاق. (تفلیسی) (دهار). شریطه. (لغت ابوالفضل بیهقی). شرط. (مجمل اللغه). بیعه. خفاره. خفره. (منتهی الارب). عهد که در ...ادامه مطلب...
 • پیمان (فارسی به عربی): اتحاد، اتفاقیه، اقرر، ایمان، فعل، قسم، معاهده، وصیه، وعد، ید
 • پیمان (فرهنگ عمید): قول‌وقراری که کسی با کس دیگر بگذارد که بر طبق آن عمل کند، شرط،
  قرارداد،
  [قدیمی] عهد، بیعت،
  * پیمان بستن: (مصدر لازم) عهد بستن و قول‌وقرار گذاشتن برای انجام دادن کاری،
  * پیمان ساختن: (مصدر لازم) [قدیمی] = * پیمان بستن
  * پیمان کردن: (مصدر لازم) [قدیمی] = * پیمان بستن
  * پیمان گرفت ...ادامه مطلب...
 • پیمان (حل جدول): عهد،قول،وعده
 • پیمان (مترادف و متضاد زبان فارسی): تعهد، شرط، ضمان، عهد، قرارداد، قول، معاهده، مقاطعه، مقاوله، میثاق، وعده
 • پیمان (فرهنگ فارسی هوشیار): میثاق، عهد، سوگند، الزام، ودیع، قرار داد، معاهده وعهد
 • پیمان (فارسی به ایتالیایی): patto
 • پیمان (فارسی به آلمانی): Arbeitskraft (f), Geloben, Gelübde (n), Hand (f), Hand, Handlung [noun], Langen, Liga, Reichen, Schwur (m), Übereinstimmung (f), Uebereinstimmung, Uebereinstimmung, Vereinbarung (f), Zeiger (m), Schwur