تعبیر خواب گدایی کردن

گدایی کردن

گدایی کردن

 • اگر در خواب دید گدائی می کرد و مردم او را چیزی می دادند، دلیل خیر وبرکت است. - محمد بن سیرین

 • اگر دید از مردم چیزی میخواست و نمی دادند، دلیل که کارهای وی بسته شود. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

 • دیدن گدائی بر چهار وجه است. اول: خیر و برکت. دوم: منفعت.سوم: معیشت. چهارم: عز وجاه. - امام جعفر صادق علیه السلام

 • گدا در خوابهای ما انسانی است بزرگ منش و خیر و نیکو کار که بدو ن آشنائی قبلی به ما محبت می کند و خیر و خوبی می رساند. اگر ببینید خودتان گدا شده اید خوب است و خواب شما می گوید نیکی می کنید. اگر در خواب ببینید که گدا شده اید و از مردم کمک می خواهید خواب شما می گوید به دیگران محبت و کمک می کنید و کسی از این نیکی و خوبی آگاه نمی شود. اگر دیدید به صدای بلند گدائی می کنید و کمک می خواهید از این ناراحت هستید که چرا دیگران به خوبی و صداقت شما توجه ندارند و قدر آن را نمی دانند و سپاسگزاری نمی کنند. - منوچهر مطیعی تهرانی

 • گدا: شکست و مشکلات

  چیز به گدا دادن: برای کارهای خوبتان از شما تمجید خواهد شد

  گدا بودن: هدیه خواهید گرفت - لوک اویتنهاو

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی گدایی کردن در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • گدایی‌ کردن‌ (فارسی به انگلیسی): Beg
 • گدایی کردن (لغت نامه دهخدا): گدایی کردن. [گ َ / گ ِ ک َ دَ] (مص مرکب) تکدی کردن. دریوزه کردن. سؤال کردن. صدقه خواستن. تکدی:
  پادشاهیت میسر نشود بر سر خلق
  تا بشب بر در معبود گدائی نکنی.
  سعدی.
  وگر جور در پادشائی کنی
  پس از پادشاهی گدائی کنی.
  سعدی.
  سعدی شیرین سخن در راه عشق
  از لبش بوسی گدائی میکند....ادامه مطلب...
 • گدایی کردن (فارسی به عربی): استجد
 • گدایی کردن‬ (فارسی به ترکی): dilenmek
 • گدایی کردن (حل جدول): کدیه
 • گدایی کردن (فرهنگ فارسی هوشیار): (مصدر) دریوزه کردن کدیه کردن سوال کردن: گر گدایی کنی از درگه او کن باری که گدایان درش را سرسلطانی نیست. (سعدی)