مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 689
درجه: سخت
تاریخ: 29 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 688
درجه: متوسط
تاریخ: 28 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 687
درجه: آسان
تاریخ: 27 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 686
درجه: سخت
تاریخ: 26 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 685
درجه: متوسط
تاریخ: 25 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 684
درجه: آسان
تاریخ: 24 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 683
درجه: سخت
تاریخ: 23 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 682
درجه: متوسط
تاریخ: 22 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 681
درجه: آسان
تاریخ: 21 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 680
درجه: سخت
تاریخ: 20 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 679
درجه: متوسط
تاریخ: 19 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 678
درجه: آسان
تاریخ: 18 فروردین 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: