مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 677
درجه: سخت
تاریخ: 17 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 676
درجه: متوسط
تاریخ: 16 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 675
درجه: آسان
تاریخ: 15 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 674
درجه: سخت
تاریخ: 14 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک ویژه روز سیزده به‌در
درجه: سخت
تاریخ: 13 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 673
درجه: آسان
تاریخ: 12 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 672
درجه: سخت
تاریخ: 11 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 671
درجه: متوسط
تاریخ: 10 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 670
درجه: آسان
تاریخ: 09 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 669
درجه: سخت
تاریخ: 08 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 668
درجه: متوسط
تاریخ: 07 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 667
درجه: آسان
تاریخ: 06 فروردین 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: