مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 514
درجه: متوسط
تاریخ: 20 مهر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 513
درجه: آسان
تاریخ: 19 مهر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 512
درجه: سخت
تاریخ: 18 مهر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 511
درجه: متوسط
تاریخ: 17 مهر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 510
درجه: آسان
تاریخ: 16 مهر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 509
درجه: سخت
تاریخ: 15 مهر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 508
درجه: متوسط
تاریخ: 14 مهر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 507
درجه: آسان
تاریخ: 13 مهر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 506
درجه: سخت
تاریخ: 12 مهر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 505
درجه: متوسط
تاریخ: 11 مهر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 505
درجه: آسان
تاریخ: 10 مهر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 504
درجه: سخت
تاریخ: 09 مهر 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: