مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 777
درجه: سخت
تاریخ: 27 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 776
درجه: متوسط
تاریخ: 26 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 775
درجه: آسان
تاریخ: 25 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 774
درجه: سخت
تاریخ: 24 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 773
درجه: متوسط
تاریخ: 23 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 772
درجه: آسان
تاریخ: 22 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 771
درجه: سخت
تاریخ: 21 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 770
درجه: متوسط
تاریخ: 20 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 769
درجه: آسان
تاریخ: 19 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 768
درجه: سخت
تاریخ: 18 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 767
درجه: متوسط
تاریخ: 17 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 766
درجه: آسان
تاریخ: 16 تیر 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: