مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 857
درجه: سخت
تاریخ: 15 مهر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 856
درجه: متوسط
تاریخ: 14 مهر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 855
درجه: آسان
تاریخ: 13 مهر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 854
درجه: سخت
تاریخ: 12 مهر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 853
درجه: متوسط
تاریخ: 11 مهر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 852
درجه: آسان
تاریخ: 10 مهر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 851
درجه: سخت
تاریخ: 09 مهر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 850
درجه: متوسط
تاریخ: 08 مهر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 849
درجه: آسان
تاریخ: 07 مهر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 848
درجه: سخت
تاریخ: 06 مهر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 847
درجه: متوسط
تاریخ: 05 مهر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 846
درجه: آسان
تاریخ: 04 مهر 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: