مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 423
درجه: متوسط
تاریخ: 19 تیر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 422
درجه: آسان
تاریخ: 18 تیر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 421
درجه: سخت
تاریخ: 17 تیر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 420
درجه: متوسط
تاریخ: 16 تیر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 419
درجه: آسان
تاریخ: 15 تیر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 418
درجه: سخت
تاریخ: 14 تیر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 417
درجه: متوسط
تاریخ: 13 تیر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 416
درجه: آسان
تاریخ: 12 تیر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 415
درجه: سخت
تاریخ: 11 تیر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 414
درجه: متوسط
تاریخ: 10 تیر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 413
درجه: آسان
تاریخ: 09 تیر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 412
درجه: سخت
تاریخ: 08 تیر 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: