مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 396
درجه: سخت
تاریخ: 23 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 395
درجه: متوسط
تاریخ: 22 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 394
درجه: آسان
تاریخ: 21 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 393
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 20 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 392
درجه: سخت
تاریخ: 19 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 391
درجه: متوسط
تاریخ: 18 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 390
درجه: آسان
تاریخ: 17 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک انگلیسی 03
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 17 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 389
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 16 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 388
درجه: سخت
تاریخ: 15 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 387
درجه: متوسط
تاریخ: 14 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 386
درجه: آسان
تاریخ: 13 خرداد 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: