مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 809
درجه: متوسط
تاریخ: 28 مرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 808
درجه: آسان
تاریخ: 27 مرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 807
درجه: سخت
تاریخ: 26 مرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 806
درجه: متوسط
تاریخ: 25 مرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 805
درجه: آسان
تاریخ: 24 مرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 804
درجه: سخت
تاریخ: 23 مرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 803
درجه: متوسط
تاریخ: 22 مرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 802
درجه: آسان
تاریخ: 21 مرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 801
درجه: سخت
تاریخ: 20 مرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 800
درجه: متوسط
تاریخ: 19 مرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 799
درجه: آسان
تاریخ: 18 مرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 798
درجه: سخت
تاریخ: 17 مرداد 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: