مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 604
درجه: متوسط
تاریخ: 23 دی 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 603
درجه: آسان
تاریخ: 22 دی 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 602
درجه: سخت
تاریخ: 21 دی 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 601
درجه: متوسط
تاریخ: 20 دی 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 600
درجه: آسان
تاریخ: 19 دی 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 599
درجه: سخت
تاریخ: 18 دی 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 598
درجه: متوسط
تاریخ: 17 دی 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 597
درجه: آسان
تاریخ: 16 دی 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 596
درجه: سخت
تاریخ: 15 دی 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 595
درجه: متوسط
تاریخ: 14 دی 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 594
درجه: آسان
تاریخ: 13 دی 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 593
درجه: سخت
تاریخ: 12 دی 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: