مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 494
درجه: آسان
تاریخ: 30 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 493
درجه: سخت
تاریخ: 29 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 492
درجه: متوسط
تاریخ: 28 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 491
درجه: آسان
تاریخ: 27 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 490
درجه: سخت
تاریخ: 26 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 489
درجه: متوسط
تاریخ: 25 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 488
درجه: آسان
تاریخ: 24 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 487
درجه: سخت
تاریخ: 23 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 486
درجه: متوسط
تاریخ: 22 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 485
درجه: آسان
تاریخ: 21 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 484
درجه: سخت
تاریخ: 20 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 483
درجه: متوسط
تاریخ: 19 شهریور 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: