مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک آثار دیدنی و گردشگری
درجه: متوسط
تاریخ: 18 اردیبهشت 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 363
درجه: آسان
تاریخ: 17 اردیبهشت 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 362
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 16 اردیبهشت 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 361
درجه: سخت
تاریخ: 15 اردیبهشت 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 360
درجه: متوسط
تاریخ: 14 اردیبهشت 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 359
درجه: آسان
تاریخ: 13 اردیبهشت 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 358
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 12 اردیبهشت 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 357
درجه: سخت
تاریخ: 11 اردیبهشت 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 356
درجه: متوسط
تاریخ: 10 اردیبهشت 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 355
درجه: آسان
تاریخ: 09 اردیبهشت 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 354
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 08 اردیبهشت 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 353
درجه: سخت
تاریخ: 07 اردیبهشت 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: