مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 592
درجه: متوسط
تاریخ: 11 دی 1399
حل جدول
کلاسیک انگلیسی 04
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 10 دی 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 591
درجه: آسان
تاریخ: 10 دی 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 590
درجه: سخت
تاریخ: 09 دی 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 589
درجه: متوسط
تاریخ: 08 دی 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 588
درجه: آسان
تاریخ: 07 دی 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 587
درجه: سخت
تاریخ: 06 دی 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 586
درجه: متوسط
تاریخ: 05 دی 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 585
درجه: آسان
تاریخ: 04 دی 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 584
درجه: سخت
تاریخ: 03 دی 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 583
درجه: متوسط
تاریخ: 02 دی 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 582
درجه: آسان
تاریخ: 01 دی 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: