مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 795
درجه: سخت
تاریخ: 14 مرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 794
درجه: متوسط
تاریخ: 13 مرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 793
درجه: آسان
تاریخ: 12 مرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 792
درجه: سخت
تاریخ: 11 مرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 791
درجه: متوسط
تاریخ: 10 مرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 790
درجه: آسان
تاریخ: 09 مرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 789
درجه: سخت
تاریخ: 08 مرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 788
درجه: متوسط
تاریخ: 07 مرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 787
درجه: آسان
تاریخ: 06 مرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 786
درجه: سخت
تاریخ: 05 مرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 785
درجه: متوسط
تاریخ: 04 مرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 784
درجه: آسان
تاریخ: 03 مرداد 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال:
نوشته‌های بلاگ جدولیاب