مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 706
درجه: متوسط
تاریخ: 15 اردیبهشت 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 705
درجه: آسان
تاریخ: 14 اردیبهشت 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 704
درجه: سخت
تاریخ: 13 اردیبهشت 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 703
درجه: متوسط
تاریخ: 12 اردیبهشت 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 702
درجه: آسان
تاریخ: 11 اردیبهشت 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 701
درجه: سخت
تاریخ: 10 اردیبهشت 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 700
درجه: متوسط
تاریخ: 09 اردیبهشت 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 699
درجه: آسان
تاریخ: 08 اردیبهشت 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 698
درجه: سخت
تاریخ: 07 اردیبهشت 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 697
درجه: متوسط
تاریخ: 06 اردیبهشت 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 696
درجه: آسان
تاریخ: 05 اردیبهشت 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 695
درجه: سخت
تاریخ: 04 اردیبهشت 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال:
نوشته‌های بلاگ جدولیاب