مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 581
درجه: سخت
تاریخ: 30 آذر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 580
درجه: متوسط
تاریخ: 29 آذر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 579
درجه: آسان
تاریخ: 28 آذر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 578
درجه: سخت
تاریخ: 27 آذر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 577
درجه: متوسط
تاریخ: 26 آذر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 576
درجه: آسان
تاریخ: 25 آذر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 575
درجه: متوسط
تاریخ: 23 آذر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 574
درجه: آسان
تاریخ: 22 آذر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 573
درجه: سخت
تاریخ: 21 آذر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 572
درجه: متوسط
تاریخ: 20 آذر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 571
درجه: آسان
تاریخ: 19 آذر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 571
درجه: سخت
تاریخ: 18 آذر 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: